Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sınıf Öğretmenliği Programı, 1992 öğretim yılında ilköğretim birinci basamakta (1-4 sınıf) görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olanlar sınıf öğretmeni unvanı alır ve ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYM) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe'dir. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, 1992-1993 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Sınıf Öğretmenliği Programı, 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisanüstü programlara devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersin içeriklerine göre 1 yada 2 ara sınav, proje, ödevsonu ödev, sunum ile birliklte dönemsonunda bir sınav yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Bölüm Olanakları

Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.
 • Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.
 • Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine olma.

Beceri

 • Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.
 • Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki çalışmalarında planlama yapma ve uygulamaya geçirmede bireysel kararlar verebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme, bu süreci planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.
 • İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kişisel özelliklerinin farkında olarak grup çalışmalarına katılabilme ve katkıda bulunabilme.
 • İlköğretimle ilgili edindiği bilgi ve becerileri gerektiğinde toplumu bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme, bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.
 • Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme ve bu alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
Girişimcilik
 • Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından, spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirerek, alanına yönelik yeni etkinlikler geliştirme ve derslerine entegre edebilme.
 1. Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.
 2. Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.
 3. Mesleki çalışmalarında planlama yapma ve uygulamaya geçirmede bireysel kararlar verebilme.
 4. Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme, bu süreci planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.
 5. Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.
 6. İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme.
 7. Kişisel özelliklerinin farkında olarak grup çalışmalarına katılabilme ve katkıda bulunabilme.
 8. İlköğretimle ilgili edindiği bilgi ve becerileri gerektiğinde toplumu bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilme.
 9. Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme, bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.
 10. Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme ve bu alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
 11. Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından, spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirerek, alanına yönelik yeni etkinlikler geliştirme ve derslerine entegre edebilme.
 12. Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.
 13. Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.
 14. Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine olma.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Sınıf öğretmenliğinde yer alan temel disiplinlere ilişkin kavram, olgu ve olaylara, öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerine ilişkin bilgiye sahip olma.
 2. Öğrencilerde okuma-yazma ve dil becerileri kazandırmaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgisine, bilimsel bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma yapabilmeye ilişkin yöntem bilgisine sahip olma.
 3. Konu alanına göre, öğrenci grubunun özelliklerine uygun yöntem-teknik, araç-gereç ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin belirlenmesini içeren planlama bilgisine olma.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme.
 2. Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Mesleki çalışmalarında planlama yapma ve uygulamaya geçirmede bireysel kararlar verebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri, çevre koşulları ve konu alanının özelliğine uygun olarak gerçekleştirebilme, bu süreci planlama ve uygulamada, bilimsel bakış açısını, tarih, sanat, estetik ve etik değerleri yansıtacak unsurları kullanabilme.
 2. Yaşam boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kabul ederek kendini buna yönlendirebilme, kendini geliştirmeye açık bir yaklaşımla, öğrenme ve bilgiye ulaşmada olumlu bir tutuma sahip olma.
 3. İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak onları öğrenme sürecinde her yönüyle izleyebilme ve değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Kişisel özelliklerinin farkında olarak grup çalışmalarına katılabilme ve katkıda bulunabilme.
 2. İlköğretimle ilgili edindiği bilgi ve becerileri gerektiğinde toplumu bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Öğretmenlik bilgi ve becerisini, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurarak kullanabilme, bir sınıf öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun davranabilme.
 2. Temel alanlarda, öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak uygun strateji, yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve değerlendirme tekniklerini belirleyerek planlama yapabilme ve bu alanların öğretim programlarının felsefe, anlayış ve öğelerini yansıtacak şekilde eğitim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
Girişimcilik
 1. Temel disiplinleri tarih, sanat, estetik ve etik değerler açısından, spor kültürü, çevre eğitimi ve dramayı eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirerek, alanına yönelik yeni etkinlikler geliştirme ve derslerine entegre edebilme.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
101001232006Uygarlık TarihiZorunlu2005.00
101001252006Bilgisayar IZorunlu2024.00
101001171998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
101001212006Genel BiyolojiZorunlu2005.00
101001272006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
101001091998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
101001011998Temel Matematik IZorunlu2005.00
0101001992007Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
180230.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
101001242006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
101001222006Genel CoğrafyaZorunlu2003.00
101001101998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
101001021998Temel Matematik IIZorunlu2004.00
101001282006Genel KimyaZorunlu2004.00
101001181998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
101001302006Türk Tarihi ve KültürüZorunlu2004.00
0101001982007Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi3003.00
172026.00

Seçmeli Dersler