Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, 1998 öğretim yılında ilköğretim ikinci basamakta (6-8. sınıflar) görev yapacak fen bilgisi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olanlar fen bilgisi öğretmeni unvanı alır ve ilköğretim okullarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 100 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, 1998-1999 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Programda zorunlu, alan bilgisi, alan eğitimi, mesleki beceri ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersin içeriğine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonu sınavları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy / BOLU Prof.Dr. Mehmet BAHAR

Bölüm Olanakları

Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç-gereçler bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilme.
 • Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.

Beceri

 • Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark edebilme.
 • Doğal dünyayı disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrenme ihtiyaçlarını gözeterek bunu karşılayabilecek programları planlayabilme ve yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme.
 • Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.
 • Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Okul, aile, toplum işbirliği çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarını yerine getirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.
 • Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.
 • Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme.
Girişimcilik
 • Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.
 • Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.
 1. Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark edebilme.
 2. Doğal dünyayı disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.
 3. Öğrenme ihtiyaçlarını gözeterek bunu karşılayabilecek programları planlayabilme ve yürütebilme.
 4. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme.
 5. Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.
 6. Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.
 7. Okul, aile, toplum işbirliği çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarını yerine getirebilme.
 8. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.
 9. Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.
 10. Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme.
 11. Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.
 12. Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.
 13. Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilme.
 14. Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilme.
 2. Öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili alternatif yaklaşımların farkında olma.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark edebilme.
 2. Doğal dünyayı disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde anlamlandırabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Öğrenme ihtiyaçlarını gözeterek bunu karşılayabilecek programları planlayabilme ve yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilme.
 2. Gözlem yapabilme, hipotez kurabilme, test edebilme, bilgi toplayabilme, verileri yorumlayabilme ve bulguları sunabilme.
 3. Eğitim teknolojilerini tanıma ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Okul, aile, toplum işbirliği çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarını yerine getirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun olarak davranabilme.
 2. Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olma.
 3. Bireysel farklılıkları dikkate alarak objektif ve tutarlı davranabilme.
Girişimcilik
 1. Eğitim teknolojilerini kullanabilme ve bununla ilgili yeniliklere karşı açık olma.
 2. Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilme.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
103002352008Genel Fizik IIIZorunlu2026.00
103002312008Genel Biyoloji IZorunlu4029.00
103002412006Bilgisayar IZorunlu2204.00
103002392006Genel Kimya III ( Analitik Kimya )Zorunlu2204.00
103002492006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
0103009002010Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
164430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
103002342006Modern Fiziğe GirişZorunlu2003.00
103002362006Genel Kimya IV ( Organik Kimya )Zorunlu2004.00
103002302008Genel Biyoloji IIZorunlu4029.00
103002462006Fen Teknoloji Programı ve PlanlamaZorunlu3003.00
103002382006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
0103009012010Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi3003.00
0103002992010Seçmeli I (GK)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
182230.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
103004292006RehberlikZorunlu3004.00
103004272006Okul DeneyimiZorunlu1408.00
103004312006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
103004332006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıZorunlu2204.00
103004252006Özel EğitimZorunlu2003.00
103004232006EvrimZorunlu2004.00
103004212006Biyolojide Özel KonularZorunlu2004.00
146030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
103004262006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
103004222006AstronomiZorunlu2004.00
103004242006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26012.00
0103004992010Seçmeli I (A)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
0103004982010Seçmeli II (A)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
0103004972010Seçmeli II (GK)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
126030.00

Seçmeli Dersler