Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, 1998 öğretim yılında ilköğretim ikinci basamakta (6-8. sınıflar) görev yapacak sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlar sosyal bilgiler öğretmeni unvanı alır ve ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, 1998-1999 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abanat İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündaki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Programda zorunlu, alan bilgisi, alan eğitimi, mesleki beceri ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersin içeriğine göre 1 yada 2 ara sınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonu sınavları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Cemal AVCI

Bölüm Olanakları

Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç-gereçler bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Türkiye'nin coğrafi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla bilir.
 • Sosyal bilgilerin temel yaklaşımlarını ve sosyal bilimlerin temel alanlarını açıklar.
 • Sosyal bilgiler öğretim programını uygulamak için gerekli bilgi, beceri, teknik, yöntem ve yaklaşımları bilir.
 • Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alt dallarına yönelik bilgi, beceri ve değerleri kavrar.
 • Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli genel kültüre sahip olur.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.

Beceri

 • Türkiye özelinde toplumsal, kültürel, ekonomik, politik vb. olanaklar ve sorunlar bağlamında yansıtıcı sorgulamalar yapar.
 • Hem otantik hemde teknolojik olanaklardan yararlanarak planlama, öğretim ve ölçme değerlendirme sürecine yönelik yenilikçi araç ve gereçler tasarlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak uygular.
Girişimcilik
 • Sosyal bilgiler eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek için sorumluluk alarak girişimde bulunur.
 1. Türkiye'nin coğrafi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla bilir.
 2. Türkiye özelinde toplumsal, kültürel, ekonomik, politik vb. olanaklar ve sorunlar bağlamında yansıtıcı sorgulamalar yapar.
 3. Hem otantik hemde teknolojik olanaklardan yararlanarak planlama, öğretim ve ölçme değerlendirme sürecine yönelik yenilikçi araç ve gereçler tasarlar.
 4. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 5. Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek öğrenir.
 6. Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
 7. Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak uygular.
 8. Sosyal bilgiler eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek için sorumluluk alarak girişimde bulunur.
 9. Sosyal bilgilerin temel yaklaşımlarını ve sosyal bilimlerin temel alanlarını açıklar.
 10. Sosyal bilgiler öğretim programını uygulamak için gerekli bilgi, beceri, teknik, yöntem ve yaklaşımları bilir.
 11. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alt dallarına yönelik bilgi, beceri ve değerleri kavrar.
 12. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli genel kültüre sahip olur.
 13. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Türkiye'nin coğrafi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla bilir.
 2. Sosyal bilgilerin temel yaklaşımlarını ve sosyal bilimlerin temel alanlarını açıklar.
 3. Sosyal bilgiler öğretim programını uygulamak için gerekli bilgi, beceri, teknik, yöntem ve yaklaşımları bilir.
 4. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alt dallarına yönelik bilgi, beceri ve değerleri kavrar.
 5. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli genel kültüre sahip olur.
 6. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Türkiye özelinde toplumsal, kültürel, ekonomik, politik vb. olanaklar ve sorunlar bağlamında yansıtıcı sorgulamalar yapar.
 2. Hem otantik hemde teknolojik olanaklardan yararlanarak planlama, öğretim ve ölçme değerlendirme sürecine yönelik yenilikçi araç ve gereçler tasarlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak uygular.
Girişimcilik
 1. Sosyal bilgiler eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek için sorumluluk alarak girişimde bulunur.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
105004342006DramaZorunlu2205.00
105004322006Sosyal Proje GeliştirmeZorunlu1204.00
105004382006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
105004362006RehberlikZorunlu3004.00
105004302006Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IIZorunlu2003.00
1010026.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105002512006Türk Modernleşme Tarihi2000.00
105002592006Türkiye Jeopolitiği2000.00
105002532006İmparatorluktan Ulusal Devlete Geçiş2000.00
105002552006Siyasi Düşünce Tarihi2000.00
105002572006Turizm Coğrafyası2000.00
105002612006Doğal Kaynaklar2000.00
105002632006Kültür Sosyolojisi2000.00

Seçmeli I (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105002652006Atatürkçü Düşüncenin Oluşumu2000.00
105002672006Türk Siyasal Hayatı2000.00
105002692006Türk Kültür Tarihi2000.00
105002712006Bilim Tarihi2000.00
105002732006Demografi2000.00
105002752006Çevre Sorunları2000.00
105002772006Kültür Kimlik Siyaset2000.00

Seçmeli I (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105002662006Tarih Öğretimi2000.00
105002642006Sosyal Bilgilerde Materyal Üretimi2000.00
105002682006AB Ülkelerinde Sosyal Bilgiler Öğretimi2000.00
105002702006Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşı2000.00
105002722006Sosyal Bilgiler Öğretiminin Tarihi Geliş2000.00
105002742006Vatandaşlık Bilgisi Öğretimi2000.00

Seçmeli II (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105002502006Türk Demokrasi Tarihi2000.00
105002522006Türk Dış Politikası2000.00
105002482006Kurumlar Tarihi2000.00
105002542006Ulaşım Coğrafyası2000.00
105002562006Üretim Coğrafyası2000.00
105002602006Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi2000.00
105002622006Türkiye de Sosyo Kültürel Değişme ve Eği2000.00
105002442013Sosyal Bilgilerde Proje Tabanlı Öğretim2000.00

Seçmeli II (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105003472013Modern Türkiyenin Oluşumu2000.00
105003492013Çağdaş Türk Dünyası2000.00
105003512006Erken Çocuklu Eğitimi2000.00
105003532006Sınıf içi Değerlendirme2000.00
105003552006Değerler Eğitimi2000.00
105003572006Medya Okur Yazarlığı2000.00
105003592006İlköğretimde Toplam Kalite Yönetimi2000.00
105003612006Doğa Oyunları2000.00
105003632006Desen2000.00
105003652008Görsel Okuma ve Görsel Sunu2000.00
105003672006İngilizce Türkçe Çeviri2000.00
105003692006Hızlı Okuma Teknikleri2000.00

Seçmeli II (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105004442006İnsan Hakları ve Demokrasi Öğretimi2000.00
105004502006Sosyal Bilgilerde Eğitim Klasiklerinin İ2000.00
105004422006Müze Eğitimi ve Tarihi Mekanlar2000.00
105004462006Coğrafya Öğretimi2000.00
105004482006Afet Eğitimi2000.00
105004402013Sınıfta Disiplin Sağlama Yöntemleri2000.00

Seçmeli III (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105003582006Küresel Çevre Sorunu2000.00
105003502006Gitar Öğretimi2000.00
105003522006Stresle Başetme Yöntemleri2000.00
105003542006Eğlenceli Matematik2000.00
105003562006İngilizce Konuşma2000.00
105003602006Suluboya2000.00
105003622006Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları2000.00
105003642006Çocukta Cinsel Eğitim2000.00
105003662006Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetleri2000.00
105003462013Osmanlı Devletinde Fikir Hareketleri2000.00
105003682006Anadolu Türk Sanatı2000.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105001111998İngilizce I3000.00
105001131998Almanca I3000.00
105001151998Fransızca I3000.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
105001101998İngilizce II3000.00
105001121998Almanca II3000.00
105001141998Fransızca II3000.00