Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Matematik Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Matematik Öğretmenliği, ilköğretimin ikinci kademesinde (6-8.sınıf) görev yapacak matematik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Matematik Öğretmenliği programından mezun olanlar matematik öğretmeni ünvanını alır ve ilköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Matematik Öğretmenliği için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçedir. Bölüme her yıl ortalama 80 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik öğretmenliği programı, 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir

Program Profili

Programda zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almakatadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 arasınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav yapılmaktadır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 arasınav, proje, dönemsonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/BOLU Yrd. Doç. Dr. Recai Akkuş

Bölüm Olanakları

Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • İlköğretim matematik öğretimine ilişkin bilgiye sahip olma
 • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme

Beceri

 • İlköğretim matematik programı ve öğretim materyalleri hakkında bilgi sahibi olma

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde artırarak kendini geliştirebilme
 • Bilgi teknolojilerini, matematik öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Meslektaşları, öğrenciler ve ailelerle etkili iletişim kurabilme
 • Bireysel olarak ve meslektaşlarıyla birlikte etkin bir şekilde çalışabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Matematik düzeyde alan bilgisine sahip olma
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilerini kullanabilme
 • Matematik öğretiminin etkililiğini değerlendirebilme ve bu değerlendirme sonucunu öğretimi daha etkin bir hale getirmek için kullanabilme
Girişimcilik
 • Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme
 • Öğrenme sürecini, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak planlayabilme, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme
 1. İlköğretim matematik programı ve öğretim materyalleri hakkında bilgi sahibi olma
 2. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranabilme
 3. Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde artırarak kendini geliştirebilme
 4. Bilgi teknolojilerini, matematik öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme
 5. Meslektaşları, öğrenciler ve ailelerle etkili iletişim kurabilme
 6. Bireysel olarak ve meslektaşlarıyla birlikte etkin bir şekilde çalışabilme
 7. Matematik düzeyde alan bilgisine sahip olma
 8. Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilerini kullanabilme
 9. Matematik öğretiminin etkililiğini değerlendirebilme ve bu değerlendirme sonucunu öğretimi daha etkin bir hale getirmek için kullanabilme
 10. Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme
 11. Öğrenme sürecini, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak planlayabilme, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme
 12. İlköğretim matematik öğretimine ilişkin bilgiye sahip olma
 13. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 14. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. İlköğretim matematik öğretimine ilişkin bilgiye sahip olma
 2. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 3. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. İlköğretim matematik programı ve öğretim materyalleri hakkında bilgi sahibi olma
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranabilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde artırarak kendini geliştirebilme
 2. Bilgi teknolojilerini, matematik öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Meslektaşları, öğrenciler ve ailelerle etkili iletişim kurabilme
 2. Bireysel olarak ve meslektaşlarıyla birlikte etkin bir şekilde çalışabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Matematik düzeyde alan bilgisine sahip olma
 2. Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilerini kullanabilme
 3. Matematik öğretiminin etkililiğini değerlendirebilme ve bu değerlendirme sonucunu öğretimi daha etkin bir hale getirmek için kullanabilme
Girişimcilik
 1. Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olabilme
 2. Öğrenme sürecini, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak planlayabilme, materyal geliştirme ve uygulama yapabilme

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107001332006Türkçe I: Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
107001452006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
107001312006Genel MatematikZorunlu42015.00
107001372006Bilgisayar IZorunlu2204.00
107001352006Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
0107001992007Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
164030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107001302006Soyut MatematikZorunlu3008.00
107001442006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
107001362006Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
107001342006Türkçe II: Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
107001462006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
107001322006GeometriZorunlu3007.00
0107001982007Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi3003.00
182030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107002352006Fizik IZorunlu4005.00
107002392006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
107002312006Analiz IZorunlu42010.00
107002372006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
107002332006Lineer Cebir IZorunlu3005.00
0107002992007Seçmeli I (A)Seçmeli Havuz Dersi2003.00
182030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107002322006Lineer Cebir IIZorunlu3007.00
107002302006Analiz IIZorunlu42010.00
107002342006Fizik IIZorunlu4005.00
107002362006Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarıZorunlu2204.00
0107002982007Seçmeli I (GK)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
164030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107003252006İstatistik ve Olasılık IZorunlu2206.00
107003212006Analiz IIIZorunlu3004.00
107003292006Bilim TarihiZorunlu2003.00
107003272006Cebire GirişZorunlu3004.00
107003232006Analitik Geometri IZorunlu3004.00
0107003992007Seçmeli I (MB)Seçmeli Havuz Dersi2003.00
152024.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107004332006Matematik TarihiZorunlu2003.00
107004372006Okul DeneyimiZorunlu1409.00
107004312006Elemanter Sayı KuramıZorunlu3004.00
107004392006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
107004412006Özel EğitimZorunlu2003.00
107004352006RehberlikZorunlu3004.00
0107004992007Seçmeli II (A)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
164030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
107004342006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26014.00
107004322006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
107004302006Matematik FelsefesiZorunlu2004.00
0107004972007Seçmeli II (MB)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
0107004982007Seçmeli II (GK)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
126030.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107002412006Problem Çözme2003.00
107002452006İlköğretim Matematik Programında Kavramlar2003.00
107002432006Matematiksel Modelleme2003.00

Seçmeli I (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107002382006Bilişim ve Bilgi Teknolojileri3004.00
107002402006Ergen ve Eğitimi3004.00
107002422006Drama3004.00
107002442006İnformal Öğrenme Ortamı3004.00
107002482006Çocukların Sosyal Gelişimi3004.00

Seçmeli I (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107003412006Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımları2003.00
107003452006Matematik Eğitiminde Problem Çözme2003.00
107003352006Projeye Dayalı Öğrenme2003.00
107003372006Matematik Öğretiminde Matematik Tarihi2003.00
107003392006Matematikte Alternatif Ölçme ve Değerlen2003.00
107003432006Matematik Materyalleri ve Laboratuarları2003.00
107003472006Matematikte Test Geliştirme2003.00
107003492006Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar2003.00

Seçmeli II (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107004472006Matematiksel Modeller3004.00
107004492006Matematik ve Sanat3004.00
107004452006Matematiksel Okuryazarlığı3004.00
107004512006Matematiksel Düşünme3004.00
107004362013Matematiksel Keskinlik3004.00

Seçmeli II (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107004502006Etkileşimli Öğretim Programları Geliştir3005.00
107004522006Öğretimsel Liderlik3005.00
107004542006Almanca3005.00
107004562006Fotoğrafçılık3005.00
107004582006Etkili Sunum Becerileri3005.00
107004602006Müzik Kültürü3005.00
107004622006Baskı Teknikleri3005.00
107004382013Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi3005.00

Seçmeli II (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107004402006Cebir Öğretimi3005.00
107004422006Geometri Öğretimi3005.00
107004462006Sayı Sistemlerinin Öğretimi3005.00
107004482006Araştırmacı Öğretmen ve Sınıf Araştırmal3005.00
107004442004İstatistik ve Olasılık Öğretimi3005.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107001412006Almanca I3003.00
107001392006İngilizce I3003.00
107001432006Fransızca I3003.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
107001382006İngilizce II3003.00
107001402006Almanca II3003.00
107001422006Fransızca II3003.00