Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, dört yıllık lisans programıdır. Program okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek amacıyla 1998’de açılmıştır.

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları olanlar okul öncesi öğretmeni unvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 50 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde 1 Doçent, 3 yardımcı Doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Profili

Programda; zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri mevcuttur. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, resmi ve özel anaokullarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca alanla ilgili özel sektörde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, ödev, sunum ile birlikte bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları gerekir. Genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/Bolu Doç.Dr.Yasemin AYDOĞAN

Bölüm Olanakları

Dersler teknoloji destekli ortamda verilmektedir. Uygulamalı dersler için bir eğitim laboratuarı ve uygulama anaokulu bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Okulöncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlere ilişkin kavram, teori, uygulamaların bilgisine sahip olma.
 • Okul öncesi dönem ile ilgili eğitim politikalarının, programların ve uygulamaların şekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.
 • Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde program hazırlama, uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olma.

Beceri

 • Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlayabilme.
 • Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak etkili bir şekilde yürütebilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyip, bireysel ve mesleğe yönelik olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sosyal sınıf, cinsiyet, dil, ve diğer sosyal farklılıklarla ilişkili eğitimsel eşitsizliklere dair bir farkındalık geliştirebilme.
 • Egitimsel uygulama süreçleri ve sahip olunan varsayımlara dair özeleştirel bir tutum içinde olabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir okulöncesi öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili prosedüre uygun davranabilme.
 • Okul, aile ve toplum arasında işbirliği kurulmasında, çalışmaların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin olarak rol alabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Çocukların yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar yapabilme.
 • Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.
Girişimcilik
 • Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 1. Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlayabilme.
 2. Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak etkili bir şekilde yürütebilme.
 3. Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.
 4. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyip, bireysel ve mesleğe yönelik olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
 5. Sosyal sınıf, cinsiyet, dil, ve diğer sosyal farklılıklarla ilişkili eğitimsel eşitsizliklere dair bir farkındalık geliştirebilme.
 6. Egitimsel uygulama süreçleri ve sahip olunan varsayımlara dair özeleştirel bir tutum içinde olabilme.
 7. Bir okulöncesi öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili prosedüre uygun davranabilme.
 8. Okul, aile ve toplum arasında işbirliği kurulmasında, çalışmaların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin olarak rol alabilme.
 9. Çocukların yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar yapabilme.
 10. Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.
 11. Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 12. Okulöncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlere ilişkin kavram, teori, uygulamaların bilgisine sahip olma.
 13. Okul öncesi dönem ile ilgili eğitim politikalarının, programların ve uygulamaların şekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.
 14. Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde program hazırlama, uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Okulöncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlere ilişkin kavram, teori, uygulamaların bilgisine sahip olma.
 2. Okul öncesi dönem ile ilgili eğitim politikalarının, programların ve uygulamaların şekillenmesinde rol oynayan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, politik, felsefi ve tarihi etkileri bilme.
 3. Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde çocukların gelişimsel, bireysel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak tüm çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde program hazırlama, uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Okulöncesi eğitim uygulama süreçlerinde gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlayabilme.
 2. Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak etkili bir şekilde yürütebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Okulöncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar planlama ve uygulama bilgisine sahip olma.
 2. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyip, bireysel ve mesleğe yönelik olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Sosyal sınıf, cinsiyet, dil, ve diğer sosyal farklılıklarla ilişkili eğitimsel eşitsizliklere dair bir farkındalık geliştirebilme.
 2. Egitimsel uygulama süreçleri ve sahip olunan varsayımlara dair özeleştirel bir tutum içinde olabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Bir okulöncesi öğretmeni olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili prosedüre uygun davranabilme.
 2. Okul, aile ve toplum arasında işbirliği kurulmasında, çalışmaların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin olarak rol alabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Çocukların yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar yapabilme.
 2. Çocukların gelişim özellikleri ve gereksinimlerine uygun sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı düzenleyebilme.
Girişimcilik
 1. Alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
109004512006Anne-Baba EğitimiZorunlu2004.00
109004572006Öğretmenlik Uygulaması IZorunlu26010.00
109004532006Araştırma Projesi IZorunlu1204.00
109004552006RehberlikZorunlu3004.00
0109004992007Seçmeli II (A)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
0109004982007Seçmeli (GK)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
138030.00

Seçmeli Dersler