Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

İngilizce Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. 1994 yılında her kademede (ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim) görev yapacak İngilizce öğretmenleri ve okutmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Mezunlar İngilizce öğretmeni ünvanı alır ve MEB’e bağlı okullarda İngilizce öğretmeni, yüksek öğrenim kurumlarında okutman olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili İngilizcedir. Ortak Eğitim dersleri Türkçe verilmektedir. Bölüme her yıl ortalama 60-65 (I. Öğretim) öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1999-2000 akademik yılında bölüme öğrenci alınmaya başlanmıştır. Programın akademik kadrosunu 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi oluşturmaktadır.

Program Profili

Zorunludersler ile birlikte alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri verilmektedir. İkinci dil olarak Almanca dersi açılmaktadır. Öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde İngilizce öğretmeni olarak, yüksek öğrenim kurumlarında okutman olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders içeriğine göre genelde bir ara sınav, bir final sınavı, proje, ödev ve sunumlarla ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin tüm dersleri almış olmaları ve genel not ortalamalarının 2.00 olması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Gölköy 14280 Bolu Doç. Dr. Ayşegül Amanda YEŞİLBURSA

Bölüm Olanakları

Bölüme ait bilgisayar, projeksiyon, tepegöz ile kitaplığı olan iki derslik bulunmaktadır. Sınıflarda teknolojik araçlar etkin olarak kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
 • Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

Beceri

 • Yabancı dil testleri geliştirir.
 • İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 • Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
 • Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
Alana Özgü Yetkinlik
 • İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
 • İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
Girişimcilik
 • Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 1. İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
 2. Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
 3. Yabancı dil testleri geliştirir.
 4. İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
 5. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 6. Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
 7. Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
 8. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 9. Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
 10. Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
 11. İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
 12. İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
 13. Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
 14. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
 2. Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Yabancı dil testleri geliştirir.
 2. İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
 2. Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
 2. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
 2. Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.
 2. İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.
Girişimcilik
 1. Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.
 2. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

Müfredat

Seçmeli Dersler