Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, ülkemizin gereksinim duyduğu ilk ve orta öğretim kurumlarına müzik eğitimcileri yetiştirmek üzere, Müzik Eğitimi Bölümü olarak, 1994 yılında lisans seviyesinde eğitime ve öğretime açılmıştır. İlk mezunlarını 1998 yılında veren Müzik Eğitimi Bölümü, aynı yıl Yüksek Öğretim Kurulu’nun başlattığı yeni yapılanma nedeniyle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür. Müzik Eğitimi Anabilim Dalına her öğretim yılı başlarında yapılan özel yetenek seçme sınavlarıyla, I.Öğretime yaklaşık 30’ar öğrenci alınmaktadır. Tüm öğrenciler müzik öğretmeni unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Müzik Öğretmenliği

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin Müzik, Sanat, Sanat (Müzik), alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların YGS’ de puan türlerinden birinden en az 165,000, b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/ kol/bölümden başvuracak adayların YGS puan türlerinin en az birinden 185,000 veya daha fazla YGS puanı almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal bir orta öğretim kurumundan mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sekiz Yarıyıllık ders sürecini başarı ile tamamlamış, pedagojik formasyon yeterliliklerini yerine getirmiş, okul deneyim süreçlerini tamamlamış, müzik kültürü ve tarihi konularında birikimler yapmış,çalgı performansını geliştirmiş olmak

Program Profili

Programın süresi 4 yıldır. Programda toplam 163 kredilik dersler yer almaktadır . Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programda 2 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni, Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni, Özel İlköğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni, Akademisyen, Müzisyen

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Lisansüstü Programları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar en az 1 vize ve 1 Final sınavından oluşur. Sınavlar derslerin özelliklerine göre;Müzik performans, Sunu, Proje, Portfolyo değerlendirmesi, grup değerlendirmesi, araştırma gözlem ve yazlı sınav tekniklerinden oluşur. Ölçme ve değerlendirmede müzik kültürü, genel kültür, eğitsel donanımın yanında süreç ve ürün değerlendirmesi temel alınır

Mezuniyet Koşulları

Programdaki zorunlu ve her yarıyılda alınması gereken seçmeli dersleri alarak 163 krediyi tamamlama ve 2.00 Akademik ortalamaya ulaşma.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesrin KALYONCU Tel: 0 374 254 10 00 / 1694 e-mail: kalyoncu_n@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Doç. Dr. Ali ERİM el: 0 374 254 10 00 / 1680 e-mail: erimalier@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Lisans , Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşmaktadır.Eğitim öğretim ; Eğitim Fakültesi katlarında yer alan 4 toplu derslikte ve bölüme ait 36 akustik ve elektronik piyano ile toplamda 40 bireysel çalgı dersliğinde yürütülmektedir. İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde “mavi ve pembe” salonlarda konser etkinlikleri düzenlenmektedir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme
 • Müzik eğitiminde teknolojiden yararlanabilme
 • Ulusal ve evrensel müzikte, tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme

Beceri

 • Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme
 • Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Müzik ve müzik eğitimi alanında sorunlara duyarlık
 • Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı
Alana Özgü Yetkinlik
 • Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme
 • Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme
Girişimcilik
 • Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme
 • Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme
 1. Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme
 2. Müzik eğitiminde teknolojiden yararlanabilme
 3. Ulusal ve evrensel müzikte, tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme
 4. Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme
 5. Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
 6. Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme
 7. Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme
 8. Müzik ve müzik eğitimi alanında sorunlara duyarlık
 9. Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı
 10. Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme
 11. Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme
 12. Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme
 13. Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Müzik eğitimi alanında disiplinler arası ürünler ortaya koyabilme
 2. Müzik eğitiminde teknolojiden yararlanabilme
 3. Ulusal ve evrensel müzikte, tarihsel süreç içindeki değişimleri kavrayabilme
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili güncel bilgileri çözümleyebilme
 2. Müzik eğitimine yönelik etkinliklerde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Sahip olduğu bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim ortamında yaratıcı etkinliklerle aktarabilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Müzik eğitimi alanında çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Müzik ve müzik eğitimi alanında sorunlara duyarlık
 2. Müzik eğitimi, kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Çalgı ve ses alanında yetkinlik kazanabilme
 2. Alanındaki kuramsal bilgileri uygulamalara aktarabilme
Girişimcilik
 1. Müzik eğitimi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme
 2. Müzik teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme

Müfredat

Seçmeli Dersler

Bireysel Çalgı Eğitimi I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112001372006Keman I1002.00
112001392006Viyola I1002.00
112001412006Çello (Viyolonsel) I1002.00
112001432006Gitar I1002.00
112001452006Flüt I1002.00

Bireysel Çalgı Eğitimi II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112001382006Keman II1002.00
112001402006Viyola II1002.00
112001422006Çello(Viyolonsel) II1002.00
112001442006Gitar II1002.00
112001462006Flüt II1002.00

Bireysel Çalgı Eğitimi III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112002392006Keman III1002.00
112002412006Viyola III1002.00
112002432006Çello(Viyolonsel) III1002.00
112002452006Gitar III1002.00
112002472006Flüt III1002.00

Bireysel Çalgı Eğitimi IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112002402006Keman IV1002.00
112002422006Viyola IV1002.00
112002442006Çello (Viyolonsel) IV1002.00
112002462006Gitar IV1002.00
112002482006Flüt IV1002.00

Bireysel Çalgı Eğitimi V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112003532006Keman V1003.00
112003552006Viyola V1003.00
112003572006Çello (Viyolonsel) V1003.00
112003592006Gitar V1003.00
112003612006Flüt V1003.00

Bireysel Çalgı Eğitimi VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112003522006Keman VI1002.00
112003542006Viyola VI1002.00
112003562006Çello (Viyolonsel) VI1002.00
112003582006Gitar VI1002.00
112003602006Flüt VI1002.00

Bireysel Çalgı Eğitimi VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112004432006Keman VII1003.00
112004452006Viyola VII1003.00
112004472006Çello (Viyolonsel) VII1003.00
112004492006Gitar VII1003.00
112004512006Flüt VII1003.00

Bireysel Çalgı Eğitimi VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112004422006Keman VIII1002.00
112004442006Viyola VIII1002.00
112004462006Çello (Viyolonsel) VIII1002.00
112004482006Gitar VIII1002.00
112004502006Flüt VIII1002.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112001111998İngilizce I3003.00
112001131998Almanca I3003.00
112001151998Fransızca I3003.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
112001121998İngilizce II3003.00
112001141998Almanca II3003.00
112001161998Fransızca II3003.00