Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, ülkemizin gereksinim duyduğu ilk ve orta öğretim kurumlarına sanat eğitimcileri (resim-iş öğretmenleri) yetiştirmek üzere, Resim-İş Bölümü olarak, 1994 yılında lisans seviyesinde eğitime ve öğretime açılmıştır. İlk mezunlarını 1998 yılında veren Resim-İş Bölümü, aynı yıl Yüksek Öğretim Kurulu’nun başlattığı yeni yapılanma nedeniyle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür. 1999-2000 Öğretim Yılında ikinci öğretimi de açılan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına her öğretim yılı başlarında yapılan özel yetenek seçme sınavlarıyla, I.ve II.Öğretime yaklaşık 40’ar öğrenci alınmaktadır. Tüm öğrenciler resim-iş öğretmeni unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Resim-İş Öğretmenliği (Görsel Sanatlar Öğretmenliği)

Kabul ve Kayıt Koşulları

1.Ortaöğretim kurumundan mezun olmak, 2.Yükseköğretime geçiş sınavında herhangi bir puan türünde alandan gelenler 180, alandışından gelenler 200 puan almış olmak, 3. Kurumumuzca yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ortaöğretimde formal eğitim almış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sekiz Yarıyıllık ders sürecini başarı ile tamamlamış,pedagojik formasyon yeterliliklerini yerine getirmiş,okul deneyim süreçlerini tamamlamış, sanat kültürü ve tarihi konularında birikimler yapmış, sanatsal uygulamalarda yetkinlik kazanmış olmak

Program Profili

İnsana, doğaya, sanata ve sanat eserlerine duyarlı kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişme içerisindeki yerini kavramış mesleğinde bilgi, beceri ve etik sorumluluk kazanmış, problem çözme gücü gelişmiş, ulusal ve evrensel sanatsal gelişmeleri kültürel değer yargılarına katabilen, duyarlı, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel ve sanatsal düşünmeyi benimseyen, kamu yararlarını gözeten, teknolojiyi etkili olarak kullanan yaratıcı ve eleştirel düşünce biçimleriyle sanat anlayışlarını etkileyen ve yorumlayan, iletişim becerileri gelişmiş bir görsel sanatlar öğretmeni yetiştirmektir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Görsel Sanatlar, Orta Öğretim Kurumlarında Resim Öğretmenliği Özel İlköğretim Kurumlarında Görsel Sanatlar Öğretmenliği Serbest Grafiker, Ressam

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Lisansüstü Programları Güzel Sanatlar Fakülteleri Lisansüstü Programları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar en az 1 vize ve 1 Final sınavından oluşur. Sınavlar derslerin özelliklerine göre; Sanat ve tasarım uygulamaları, Sunu, Proje, Portfolyo değerlendirmesi, grup değerlendirmesi, araştırma gözlem ve yazlı sınav tekniklerinden oluşur. Ölçme ve değerlendirmede sanat kültürü, genel kültür, eğitsel donanımın yanında süreç ve ürün değerlendirmesi temel alınır

Mezuniyet Koşulları

Programdaki zorunlu ve her yarıyılda alınması gereken seçmeli dersleri alarak 154 krediyi tamamlama ve 2.00 Akademik ortalamaya ulaşma.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Mahmut ÖZTÜRK Tel: 0 374 254 10 00 /16 83 e-mail: @ibu.edozturk_m@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Öğr. Gör. Selahattin YILMAZ Tel: 0 374 254 10 00 / 1673 e-mail: yilmaz_s2@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

3 adet resim atölyesi, 2 adet bilgisayar donanımlı Grafik atölyesi, 1 adet baskıresim atölyesi, 1 adet fotoğraf stüdyo ve atölyesi, 1 adet heykel ve seramik atölyesi, 1. adet temel tasarım atölyesi, 1 adet sanat eğitimi atölyesi, 1 adet serigrafi atölyesinde 2 Doçent, 3 Yar. Doç. 4 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisiyle eğitim yapılmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, felsefe, psikoloji ve sosyolojinin sanat üretimindeki ve eğitimindeki yerini analiz edebilme
 • Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme
 • Sanat yapıtlarını ve Görsel Sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve tekniklerini kullanarak çok yönlü değerlendirebilme

Beceri

 • Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanabilme
 • Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları ve teknolojiyi bir iletişim formu olarak kullanabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme
 • Görsel sanatlar alanın ve öğrencinin gereksinimlerine uygun etkili materyal tasarlayabilme
 • Tasarım ve sanat uygulamalarında öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, algısal, sezgisel farklılıklarına uygun rehberlik yapabilme
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Atatürk’ün sanat ve çağdaş uygarlık düşüncesi ile bilgi ve araştırmaya değer verebilme
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun davranabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme
 • Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme
Girişimcilik
 • Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme
 • Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme
 1. Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanabilme
 2. Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları ve teknolojiyi bir iletişim formu olarak kullanabilme
 3. Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme
 4. Görsel sanatlar alanın ve öğrencinin gereksinimlerine uygun etkili materyal tasarlayabilme
 5. Tasarım ve sanat uygulamalarında öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, algısal, sezgisel farklılıklarına uygun rehberlik yapabilme
 6. Atatürk’ün sanat ve çağdaş uygarlık düşüncesi ile bilgi ve araştırmaya değer verebilme
 7. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun davranabilme
 8. Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme
 9. Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme
 10. Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme
 11. Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme
 12. Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, felsefe, psikoloji ve sosyolojinin sanat üretimindeki ve eğitimindeki yerini analiz edebilme
 13. Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme
 14. Sanat yapıtlarını ve Görsel Sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve tekniklerini kullanarak çok yönlü değerlendirebilme
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, felsefe, psikoloji ve sosyolojinin sanat üretimindeki ve eğitimindeki yerini analiz edebilme
 2. Teknolojinin, bilimin, kültürel değişimlerin sanata etkisini yorumlayabilme
 3. Sanat yapıtlarını ve Görsel Sanatlarla ilgili gelişmeleri bilimsel ve sanatsal yöntem ve tekniklerini kullanarak çok yönlü değerlendirebilme
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanabilme
 2. Sözel ve yazılı iletişimin yanında görsel sanatları ve teknolojiyi bir iletişim formu olarak kullanabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Sanat öğretiminde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleriyle farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanabilme
 2. Görsel sanatlar alanın ve öğrencinin gereksinimlerine uygun etkili materyal tasarlayabilme
 3. Tasarım ve sanat uygulamalarında öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, algısal, sezgisel farklılıklarına uygun rehberlik yapabilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Atatürk’ün sanat ve çağdaş uygarlık düşüncesi ile bilgi ve araştırmaya değer verebilme
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, mesleki etik değerlere uygun davranabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Bilimsel, sanatsal, kültürel, etik ve mesleki alanlarda Ulusal ve evrensel değerlerden sentez yapabilme
 2. Çocuğun ve ergenin fiziksel sosyal ruhsal ve sanatsal gelişimini göz önünde bulundurarak sanatsal etkinlikleri planlayabilme
Girişimcilik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlayabilme
 2. Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilme ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilme

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113001232006Desen IZorunlu2206.00
113001212006Temel Tasarım IZorunlu4409.00
113001051998PerspektifZorunlu1204.00
113001171998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
113001252006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
113001151998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
113001992007Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
178030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113001181998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
113001282006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
113001222006Sanat Tarihine GirişZorunlu2004.00
113001262006Desen IIZorunlu2206.00
113001242006Temel Tasarım IIZorunlu4409.00
113001161998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
113001982007Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi3003.00
186030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113002212006Batı Sanatı TarihiZorunlu3004.00
113002172006YazıZorunlu1203.00
113002192006Bilgisayar IZorunlu2205.00
113002232006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
113002992010Seçmeli I (MB)Seçmeli Havuz Dersi2002.00
113002952010Anasanat Atölye ISeçmeli Havuz Dersi2407.00
113002972011Seçmeli Sanat Atölye ISeçmeli Havuz Dersi2205.00
1510030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113002142006Çocuğun Sanatsal GelişimiZorunlu2003.00
113002162006Sanat FelsefesiZorunlu2003.00
113002182006Bilgisayar IIZorunlu2205.00
113002202006Öğretim Teknolojisi ve Materyal TasarımıZorunlu2204.00
113002982010Seçmeli II (MB)Seçmeli Havuz Dersi2003.00
113002962010Anasanat Atölye IISeçmeli Havuz Dersi2407.00
113002942010Seçmeli Sanat Atölye IISeçmeli Havuz Dersi2205.00
1410030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113003252006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
113003312006Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2206.00
113003292006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
113003272006Türk Sanat TarihiZorunlu3005.00
113003992010Anasanat Atölye IIISeçmeli Havuz Dersi2408.00
113003972010Seçmeli Sanat Atölye IIISeçmeli Havuz Dersi2205.00
138030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113003322006Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
113003302006Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
113003282006Çağdaş SanatZorunlu3003.00
113003262006Sanat EleştirisiZorunlu2002.00
113003242006Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2205.00
113003982010Anasanat Atölye IVSeçmeli Havuz Dersi2408.00
113003962010Seçmeli Sanat Atölye IVSeçmeli Havuz Dersi2205.00
168030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113004292006RehberlikZorunlu3004.00
113004312006Okul DeneyimiZorunlu1405.00
113004252006Müze Eğitimi ve UygulamalarıZorunlu2204.00
113004272006Özel EğitimZorunlu2003.00
113004992010Anasanat Atölye VSeçmeli Havuz Dersi4409.00
113004982010Seçmeli Sanat Atölye VSeçmeli Havuz Dersi2205.00
1412030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
113004282006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
113004242006Topluma Hizmet UygulamasıZorunlu1204.00
113004262006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
113004972010Anasanat Atölye VISeçmeli Havuz Dersi4409.00
113004962010Seçmeli Sanat Atölye VISeçmeli Havuz Dersi2205.00
1114030.00

Seçmeli Dersler

Anasanat Atölye I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113002332011Anasanat Atölye I (Grafik)2407.00
113002372011Anasanat Atölye I (Resim)2407.00

Anasanat Atölye II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113002362010Anasanat Atölye II (Resim)2407.00
113002382010Anasanat Atölye II (Grafik)2407.00

Anasanat Atölye III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113003332010Anasanat Atölye III (Resim)2408.00
113003352010Anasanat Atölye III (Grafik)2408.00

Anasanat Atölye IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113003342010Anasanat Atölye IV (Resim)2408.00
113003362010Anasanat Atölye IV (Grafik)2408.00

Anasanat Atölye V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113004332010Anasanat Atölye V (Resim)4409.00
113004352010Anasanat Atölye V (Grafik)4409.00
113004372010Anasanat Atölye V (Fotoğraf)4409.00

Anasanat Atölye VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113004302010Anasanat Atölye VI (Resim)4409.00
113004322010Anasanat Atölye VI (Grafik)4409.00
113004342010Anasanat Atölye VI (Fotoğraf)4409.00

Seçmeli I (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113002312009Resim Teknikleri I2002.00
113002252006Sanat Psikolojisi2002.00
113002272006Drama2002.00
113002292006Artistik Desen2002.00

Seçmeli II (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113002322009Resim Teknikleri II2003.00
113002342009Artistik Desen II2003.00

Seçmeli Sanat Atölye I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113002352011Seçmeli Sanat Atölye I (Resim)2205.00
113002392011Seçmeli Sanat Atölye I (Grafik)2205.00

Seçmeli Sanat Atölye II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113002402010Seçmeli Sanat Atölye II (Grafik)2205.00
113002422010Seçmeli Sanat Atölye II (Resim)2205.00

Seçmeli Sanat Atölye III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113003372010Seçmeli Sanat Atölye III (Heykel I)2205.00
113003392010Seçmeli Sanat Atölye III (Heykel II)2205.00

Seçmeli Sanat Atölye IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113003382010Seçmeli Sanat Atölye IV (Heykel I)2205.00
113003402010Seçmeli Sanat Atölye IV (Heykel II)2205.00

Seçmeli Sanat Atölye V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113004392010Seçmeli Sanat Atölye V (Fotoğraf)2205.00
113004412010Seçmeli Sanat Atölye V (Baskıresim)2205.00

Seçmeli Sanat Atölye VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113004362010Seçmeli Sanat Atölye VI (Fotoğraf)2205.00
113004382010Seçmeli Sanat Atölye VI (Grafik)2205.00
113004402010Seçmeli Sanat Atölye VI (Baskıresim)2205.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113001091998İngilizce I3003.00
113001111998Almanca I3003.00
113001131998Fransızca I3003.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
113001101998İngilizce II3003.00
113001121998Almanca II3003.00
113001141998Fransızca II3003.00