Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, 1993 öğretim yılında özel eğitim okullarında ve ilköğretim okulları bünyesindeki özel eğitim sınıflarında görev yapacak zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Zihin engelliler öğretmenliği anabilim dalından mezun olanlar zihin engelliler öğretmeni unvanı alırlar ve özel eğitim okulları ile ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarında zihin engelliler öğretmeni olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe'dir. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program 1994-1995 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Programda zorunlu alanbilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Milli Eğitim Bakalnlığı'ba bağlı resmi ve özel özel eğitim okulları ile ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarından zihin engelliler öğretmeni olarak çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, yılsonu ödev, sunum ile birlikte dönemsonunda bir sınav yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/BOLU Yrd.Doç.Dr. Ahmet YIKMIŞ

Bölüm Olanakları

Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Zihin engelli öğrenciler için gereksinimlerine uygun programları hazırlayabilmek için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.

Beceri

 • Zihin engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklara göre yapabilme.
 • Zihin engelli öğrencilerin özel eğitimin sürekliliğine, hak ve sorumluluklarına ilişkin aile rehberliği yapabilme.
 • Zihin engelli öğrencilerin yaşadıkları ortama uygun davranışları kazandırabilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Zihin engelli öğrencilerin eğitimlerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim sağlayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Zihin engelli öğrenciler için geliştirilen yöntem ve teknikleri etkili ve verimli şekilde kullanabilme.
 • Zihin engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan beceri alanlarında neler yapabileceklerini belirleyebilme.
 • Zihin engelli öğrencilerin sınıf faaliyetlerine katılımını sağlamak için davranış sorunlarını çözümleyebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Zihin engelli öğrencilerin sosyal kabullünü sağlayabilme.
 • Zihin engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ortamlarından en fazla yararlanabilmelerine yönelik, öğretim sürecinin uygulanmasında gerekli bütün bilgilerin sağlanmasında, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, öğrenciler, diğer meslek gruplarından uzmanlar ve okul yöneticileri ile işbirliğini sağlayabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Zihin engelli öğrencilerin problem davranışlarının önlenmesinde akranlarının katılımına yönelik öğrenme – öğretme etkinliklerini yönetebilme.
 • Zihin engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı ve bireyselleştirilmiş öğretim planı uygulayabilme.
Girişimcilik
 • Mesleği ile ilgili görevleri, hak ve sorumluluklarını tanımlamak için mevzuat doğrultusunda bireysel olarak hareket edebilme.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere ve meslek etiği ilkelerine göre hareket edebilme.
 1. Zihin engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklara göre yapabilme.
 2. Zihin engelli öğrencilerin özel eğitimin sürekliliğine, hak ve sorumluluklarına ilişkin aile rehberliği yapabilme.
 3. Zihin engelli öğrencilerin yaşadıkları ortama uygun davranışları kazandırabilme.
 4. Zihin engelli öğrencilerin eğitimlerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim sağlayabilme.
 5. Zihin engelli öğrenciler için geliştirilen yöntem ve teknikleri etkili ve verimli şekilde kullanabilme.
 6. Zihin engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan beceri alanlarında neler yapabileceklerini belirleyebilme.
 7. Zihin engelli öğrencilerin sınıf faaliyetlerine katılımını sağlamak için davranış sorunlarını çözümleyebilme.
 8. Zihin engelli öğrencilerin sosyal kabullünü sağlayabilme.
 9. Zihin engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ortamlarından en fazla yararlanabilmelerine yönelik, öğretim sürecinin uygulanmasında gerekli bütün bilgilerin sağlanmasında, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, öğrenciler, diğer meslek gruplarından uzmanlar ve okul yöneticileri ile işbirliğini sağlayabilme.
 10. Zihin engelli öğrencilerin problem davranışlarının önlenmesinde akranlarının katılımına yönelik öğrenme – öğretme etkinliklerini yönetebilme.
 11. Zihin engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı ve bireyselleştirilmiş öğretim planı uygulayabilme.
 12. Mesleği ile ilgili görevleri, hak ve sorumluluklarını tanımlamak için mevzuat doğrultusunda bireysel olarak hareket edebilme.
 13. Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere ve meslek etiği ilkelerine göre hareket edebilme.
 14. Zihin engelli öğrenciler için gereksinimlerine uygun programları hazırlayabilmek için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Zihin engelli öğrenciler için gereksinimlerine uygun programları hazırlayabilmek için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Zihin engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklara göre yapabilme.
 2. Zihin engelli öğrencilerin özel eğitimin sürekliliğine, hak ve sorumluluklarına ilişkin aile rehberliği yapabilme.
 3. Zihin engelli öğrencilerin yaşadıkları ortama uygun davranışları kazandırabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Zihin engelli öğrencilerin eğitimlerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim sağlayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Zihin engelli öğrenciler için geliştirilen yöntem ve teknikleri etkili ve verimli şekilde kullanabilme.
 2. Zihin engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan beceri alanlarında neler yapabileceklerini belirleyebilme.
 3. Zihin engelli öğrencilerin sınıf faaliyetlerine katılımını sağlamak için davranış sorunlarını çözümleyebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Zihin engelli öğrencilerin sosyal kabullünü sağlayabilme.
 2. Zihin engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ortamlarından en fazla yararlanabilmelerine yönelik, öğretim sürecinin uygulanmasında gerekli bütün bilgilerin sağlanmasında, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, öğrenciler, diğer meslek gruplarından uzmanlar ve okul yöneticileri ile işbirliğini sağlayabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Zihin engelli öğrencilerin problem davranışlarının önlenmesinde akranlarının katılımına yönelik öğrenme – öğretme etkinliklerini yönetebilme.
 2. Zihin engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı ve bireyselleştirilmiş öğretim planı uygulayabilme.
Girişimcilik
 1. Mesleği ile ilgili görevleri, hak ve sorumluluklarını tanımlamak için mevzuat doğrultusunda bireysel olarak hareket edebilme.
 2. Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere ve meslek etiği ilkelerine göre hareket edebilme.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
115001131998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
115001011998Özel Eğitim AlanıZorunlu4008.00
115001192006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
115001232006Bilgisayar IZorunlu2204.00
115001212006Psikolojiye GirişZorunlu3007.00
115001151998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
115001992011Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
192030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
115004112006Z.E.İçin Öğret.Tekno.ve Mater.Tas. IZorunlu3008.00
115004152006Öğretmenlik Uygulaması IZorunlu28018.00
115004132006Yasalar ve Özel EğitimZorunlu2004.00
78030.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115002412006Üstün Zekalıların Eğitimi3005.00
115002452006Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı3005.00
115002472006Görme Engellilerin Eğitimi3005.00

Seçmeli I (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115002492006Vatandaşlık Eğitimi2003.00
115002552006Türk Tarihi ve Kültürü2003.00
115002512006Müzik2003.00
115002532006Sosyoloji2003.00

Seçmeli II (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115002482006Özel Eğitimde Drama3000.00
115002502009Etkili İletişim3000.00
115002442006Zihin Engelilerin Eğitiminde Bilgisayar3000.00
115002462006Özel Eğitimde Fizyoterapi3000.00

Seçmeli II (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115003482006Stresle Baş Etme Yöntemleri2000.00
115003642006Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetleri2000.00
115003462006Gitar Öğretimi2000.00
115003542006Küresel Çevre Sorunları2000.00
115003582006Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları2000.00

Seçmeli III (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115003352006Z.E.İş ve Meslek Becerileri Öğretimi3005.00
115003432009Bütünleştirme3005.00
115003392006Çağdaş ve Demokratik Eğitim3005.00
115003412009Çok Engellilerin Eğitimi3005.00

Seçmeli IV (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115003322006İşitme Engellilerin Eğitimi3004.00
115003362006Eğitimsel ve Öğretimsel Liderlik3004.00
115003722010Yanlışsız Öğretim Yöntemleri3004.00

Seçmeli V (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115003402006Zihin Engellilere Türkçe Öğretimi3004.00
115003442006Konuşma Engellilerin Eğitimi3004.00
115003422006Öğrenme Güçlükleri3004.00
115003662009Türk Eğitim Tarihi3004.00
115003682009Otizmi Olan.Bir.İle.Bec.Kazandırılması3004.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115001071998İngilizce I3003.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
115001081998İngilizce II3003.00
115001101998Almanca II3003.00
115001121998Fransızca II3003.00