Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri içerisinde yer alan bir Lisans Programıdır Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı 2000 2001 öğretim yılında kamu ve özel kuruluşlara rehber danışman yetiştirmek amacıyla öğrenci almaya başlamıştır

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim dalından mezun olanlar Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğretmeni ünvanı alır ve kamu ve özel kuruluşlarda rehber öğretmen-psikolojik danışman olarak görev yaparlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı için öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavı ile seçilmektedir. Dört yıllık Lisans öğreniminin dili Türkçe’dir. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Rehberlik ve psikolojik danışma programının amacı, rehberlik ve psikolojik danışma alanında kamu ve özel eğitim ve diğer kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma programlarının planlanması, uygulanması, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri, değer ve tutumlara sahip, bilimsel ve akademik çalışmalar doğrultusunda ilkelere, görevlere, hak ve sorumluluklarına uygun davranacak bireyler yetiştirmektir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı dört yıllık bir programdır. Programda, 51 zorunlu, 7 seçmeli ders bulunmaktadır. Programda hem kuramsal hem de uygulamalı dersler bulunmaktadır. Program 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve Eğitim, sağlık ve sanayi alanlarında özel kuruluşlarda Rehber öğretmen-Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programından mezun olan öğrenciler Lisansüstü programlara devam edebilmektedir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin içeriklerine göre ara sınavlar, final sınavları, sunumlar, projeler ve danışma uygulamaları değerlendirmede kullanılır.

Mezuniyet Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Gölköy/ BOLU Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç.Dr.Sefa BULUT

Bölüm Olanakları

Kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalar için tek yönlü aynanın bulunduğu iki odalı gözlem ve görüşme odası kullanılır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Türk eğitim sistemini ve RPD’nin bu sistem içindeki yerini bilir
 • Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir
 • Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir

Beceri

 • Bireylerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ihtiyaç alanının özelliklerini dikkate alarak rehberlik ve psikolojik danışma programları planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Gelişim kuramlarını yaşam dönemleri ve uyum problemleri ile ilişkilendirebilip, rehberlik ve psikolojik danışma sürecini yönlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Psikolojik danışma anlayışına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır
Alana Özgü Yetkinlik
 • Sorunlu bireyleri ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirebilir
Girişimcilik
 • Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak, bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar
 1. Bireylerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ihtiyaç alanının özelliklerini dikkate alarak rehberlik ve psikolojik danışma programları planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
 2. İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilme
 3. Gelişim kuramlarını yaşam dönemleri ve uyum problemleri ile ilişkilendirebilip, rehberlik ve psikolojik danışma sürecini yönlendirebilme
 4. Psikolojik danışma anlayışına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır
 5. Sorunlu bireyleri ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirebilir
 6. Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak, bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar
 7. Türk eğitim sistemini ve RPD’nin bu sistem içindeki yerini bilir
 8. Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir
 9. Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Türk eğitim sistemini ve RPD’nin bu sistem içindeki yerini bilir
 2. Etkili okul RPD programının yapısını ve özelliklerini açıkça belirtebilir
 3. Psikolojik danışma uygulamalarında kanuni ve etik standartları bilir
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Bireylerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ihtiyaç alanının özelliklerini dikkate alarak rehberlik ve psikolojik danışma programları planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. İlgili taraflarla ekip çalışması yapabilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Gelişim kuramlarını yaşam dönemleri ve uyum problemleri ile ilişkilendirebilip, rehberlik ve psikolojik danışma sürecini yönlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Psikolojik danışma anlayışına uygun kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerini kullanır
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Sorunlu bireyleri ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirebilir
Girişimcilik
 1. Bireyin ve toplumun kaynaklarını tanıyarak, bireyin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
116003372003Mesleki Rehberlik ve DanışmaZorunlu3005.00
116003332006Yaşam Dönemleri ve Uyum ProblemleriZorunlu3006.00
116003312006Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriZorunlu3006.00
116003352006Kişilik KuramlarıZorunlu3005.00
116003992010Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3004.00
116003972010Seçmeli ASeçmeli Havuz Dersi3004.00
180030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
116003362006Psikolojik Danışma KuramlarıZorunlu3004.00
116003302006Mesleki Rehberlik ve Danışma UygulamasıZorunlu1406.00
116003342006Davranış BozukluklarıZorunlu3004.00
116003322006Rehberlikte Program GeliştirmeZorunlu3004.00
116003982010Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3004.00
116003962010Seçmeli BSeçmeli Havuz Dersi3004.00
164026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
116004302006Rehberlik ve Psikolojik Danışma SemineriZorunlu2204.00
116004322006Rehb. ve Psikolojik Danış.Alan ÇalışmasıZorunlu1408.00
116004342006Meslek Etiği ve Yasal KonularZorunlu2002.00
116004362006Kurum DeneyimiZorunlu1408.00
116004982010Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi3004.00
116004972010Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi3004.00
1210030.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli A

Ders KoduDers AdıTULAKTS

Seçmeli B

Ders KoduDers AdıTULAKTS

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116003552009Sanat Psikolojisi3004.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116003552009Sanat Psikolojisi3004.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116004552009Yetişkinlik Psikolojisi3004.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116004602010Psikolojik Danışmada Yeni Yaklaşımlar3004.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116004442006Projektif Teknikler3004.00
116004562009Pozitif Psikoloji3004.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116001132000İngilizce I3003.00
116001152000Almanca I3003.00
116001172000Fransızca I3003.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
116001142000İngilizce II3003.00
116001162000Almanca II3003.00
116001182000Fransızca II3003.00