Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden mezun olanlar bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni unvanı alır ve ilk ve ortaöğretim kurumlarında bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler lisans programına Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) almış oldukları puana göre Öğrenci seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir. Her yıl yaklaşık 40 öğrenci bölüme alınmaktadır. Programın süresi 4 yıldır. Programın resmi öğretim dili Türkçe'dir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2005-2006 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümde halen 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için almış oldukları bütün dersleri başarıyla tamamlamalı ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olmalıdırlar.

Program Profili

Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli derslerde almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, ödevler, projeler, sunumlar ile birlikte dönem sonunda bir final sınavı yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans programının normal süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları, bu derslerde başarılı olmaları ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 14280, Gölköy, Bolu, Türkiye Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Erdat Çataloğlu AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Erkan Tekinarslan

Bölüm Olanakları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne ait 3 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Her bir laboratuarda İnternet bağlantısı olan yaklaşık 35 bilgisayar ve 1 projeksiyon aleti bulunmaktadır. Programdaki uygulamalı dersler bu laboratuarlarda yürütülmektedir. Programdaki kuramsal içerikli dersler teknoloji destekli ortamlarda ya da sınıflarda verilmektedir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Bilişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili bilgiye ulaşarak, bilgiyi analiz etme ve değerlendirme.
 • Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma

Beceri

 • Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Proje yönetim süreçlerine göre alan ile ilgili proje yürütebilme veya projelerde sorumluluk alabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sahip olunan teknoloji ve öğretim teknolojisi bilgisini toplum yararına kullanabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme
 • Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme
 • Öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretebilme ve onları değerlendirebilme
Girişimcilik
 • Diğer alan öğretmenlerini öğretim teknolojileri kullanımı konusunda teşvik eder, onları yönlendirir ve onlara bu konuda yardım eder
 1. Bilişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili bilgiye ulaşarak, bilgiyi analiz etme ve değerlendirme.
 2. Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma
 3. Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme
 4. Proje yönetim süreçlerine göre alan ile ilgili proje yürütebilme veya projelerde sorumluluk alabilme
 5. Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme
 6. Sahip olunan teknoloji ve öğretim teknolojisi bilgisini toplum yararına kullanabilme
 7. Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme
 8. Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme
 9. Öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretebilme ve onları değerlendirebilme
 10. Diğer alan öğretmenlerini öğretim teknolojileri kullanımı konusunda teşvik eder, onları yönlendirir ve onlara bu konuda yardım eder
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Bilişim teknolojilerini kullanarak alanı ile ilgili bilgiye ulaşarak, bilgiyi analiz etme ve değerlendirme.
 2. Öğretim ilke ve yöntemleri konularında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Bir programlama dilini kullanarak eğitsel amaçlı yazılım geliştirebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Proje yönetim süreçlerine göre alan ile ilgili proje yürütebilme veya projelerde sorumluluk alabilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Bilgisayar ve öğretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etme ve öğretim ortamları ile ilişkilendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Sahip olunan teknoloji ve öğretim teknolojisi bilgisini toplum yararına kullanabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilme
 2. Eğitimsel ortamlarda gereksinim duyulan teknolojik araç-gereçleri belirleyebilme
 3. Öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretebilme ve onları değerlendirebilme
Girişimcilik
 1. Diğer alan öğretmenlerini öğretim teknolojileri kullanımı konusunda teşvik eder, onları yönlendirir ve onlara bu konuda yardım eder

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
122002032005Programlama Dilleri IZorunlu3208.00
122002112006Eğitimde Materyal Tasarımı ve KullanımıZorunlu2205.00
122002172006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
122002132006Bilgisayar DonanımıZorunlu2205.00
122002152006Fizik IZorunlu3004.00
0122002992010Seçmeli I (MB)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
166030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
122002142006Öğretim TasarımıZorunlu2205.00
122002162006Eğitimde Grafik ve CanlandırmaZorunlu2205.00
122002222006Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
122002202006Fizik IIZorunlu3004.00
122002042005Programlama Dilleri IIZorunlu3208.00
0122002982010Seçmeli I (A)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
166030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
122004252006Proje Geliştirme ve Yönetimi IZorunlu2208.00
122004272006Web TasarımıZorunlu2206.00
122004292006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
122004312006Okul DeneyimiZorunlu1406.00
0122004992010Seçmeli III (A)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
0122004972010Seçmeli I (GK)Seçmeli Havuz Dersi2003.00
128030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
122004262006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
122004242006RehberlikZorunlu3004.00
122004222006Proje Geliştirme ve Yönetimi IIZorunlu2208.00
0122004982010Seçmeli IV (A)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
0122004962010Seçmeli II (GK)Seçmeli Havuz Dersi2003.00
128030.00

Seçmeli Dersler