Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

AIBU Fizik Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenciyle öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından beri öğretim dili ingilizcedir. Bölüm gündüz ve gece olmak üzere ikili öğretim gerçekleştirmektedir . Normal öğretim süresi bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıldır. Fizik temel bilimler içerisinde yer almakta olup, genellikle parçacık ve yüksek enerji fiziği, nükleer fizik, katıhal fiziği, atom ve molekül fiziği, matematiksel fizik ve genel fizik alt bilim dalları ile uzmanlaşmayı esas almaktadır. Bölümümüzde 18 öğretim üyesi bir öğretim görevlisi bir uzman ve 9 araştırma görevlisi ve bir sekreter bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Fizik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Programına kabul ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sonuçlarına göre yapılmaktadır. Kayıt kabul işleri ise AİBÜ öğrenci kayıt kabul işleri yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

A İ.B. Üniversitesi öğrenci yönetmeliği tarafından belirlenmiş lisans eğitim ve öğretim esaslarına göredir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar çoğunlukla endüstriyel kurumların ar-Ge lerinde veya bilgisayar, savunma, sağlık, telekominikasyon, enerji sektörü gibi alanlarda fizikçi olarak istihdam edilebilirler. Belli bir başarıya sahip olanlar akademik olarak lisansüstü çalışmalara kendilerini hazırlayabilirler veya öğretmen olarak kariyerlerini sürüdürebilirler. mezunların bir kısmı ise bölümde edindiği bilgiyi bir alt yapı olarak kullanarak mühendislik ve tıp gibi alanlarda kendilerine yer bulmak amacıyla kendini hazırlamada kullanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yurtiçinde eşdeğer programlara geçiş imkanı bulunmaktadır. Yan-dal veya çift anadal imkanları mevcuttur. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerde sınavlar genel olarak iki ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup kısa sınav, ödev, dönem ödevi, ve laboratuvarlarda laboratuvar çalışmaları, sözlü sunum, rapor, arasınav, sözlü-yazılı final sınavları şeklinde olup, değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

143 kredilik dersin (240 AKTS) tamamlanmış olması ve genel not ortalamasının 2.00' nin altında olmaması gerekir. Öğrencilerin en az 12 seçmeli dersi (60 AKTS) tamamlamış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kıvılcım KILIÇ 03742541277 03742534642 kilic k@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Assoc. Prof. Dr. Ercan YILMAZ 03742541335 03742534642 yilmaz@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 7 öğrenci laboratuvarı 12 araştırma laboratuvarı (19 adet) ile fakülteye ait öğrenci çalışma salonları ile akademisyenler ve öğrenciler için ayrı birer kantin içermektedir. Eğitim olanakları olarak dersler projektör donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda temel öğrenci deney setleri, araştırma laboratuvarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi ve termodinamik alanlarında gerekli bilgileri alabilmenin yanısıra diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel teknikleri kullanabileceklerdir.
 • Öğrenciler, maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik özelliklerini öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler, fizik problemlerini doğru analitik veya numerik matematiksel metodlar kullanarak olarak çözebiliceklerdir.

Beceri

 • Öğrenciler, diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel yötemlere hakim becerilere sahip olacaklardır.
 • Öğrenciler, doğru kuramsal kavramları kullanarak fiziksel problemler üzerinde düşünebilme ve çözebilme becerilerine sahip olacaklardır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrenciler, temel laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak fiziksel olayları inceleyebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 • Öğrenciler, formüller, grafikler, tablolar, çizilge ve diyagramlar kullanarak elde ettikleri verilerden bilgi çıkarabilme ve matematiksel model oluşturup açıklayabilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 • Öğrenciler, ileri düzeyde kuramsal ve fiziksel bilgi edinebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrenciler, belirli temel matematiksel tekniklere hakim olacaklardır.
 • Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi gibi alanlarında temel bilgilere sahip olacaklardır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrenciler, kuramsal ve deneysel fizik bilgilerini başkalarına aktarabilme, paylaşabilme ve iletişim kuralbilme gibi yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olacaklardır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrenciler, deneyler hazırlayabilme, verileri toplayıp gerekli analizleri yapabilme ve rapor haline getirebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Girişimcilik
 • Öğrenciler, hem üniversitelerde kariyer sahibi olabilme hem de fizik bilgisi gerektiren araştırma laboratuvarları, bilgisayar, savunma, sağlık, iletişim ve enerji sektörleri gibi sanayi kuluşlarında iş sahibi olabilme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.
 1. Öğrenciler, diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel yötemlere hakim becerilere sahip olacaklardır.
 2. Öğrenciler, doğru kuramsal kavramları kullanarak fiziksel problemler üzerinde düşünebilme ve çözebilme becerilerine sahip olacaklardır.
 3. Öğrenciler, temel laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak fiziksel olayları inceleyebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 4. Öğrenciler, formüller, grafikler, tablolar, çizilge ve diyagramlar kullanarak elde ettikleri verilerden bilgi çıkarabilme ve matematiksel model oluşturup açıklayabilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 5. Öğrenciler, ileri düzeyde kuramsal ve fiziksel bilgi edinebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 6. Öğrenciler, belirli temel matematiksel tekniklere hakim olacaklardır.
 7. Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi gibi alanlarında temel bilgilere sahip olacaklardır.
 8. Öğrenciler, kuramsal ve deneysel fizik bilgilerini başkalarına aktarabilme, paylaşabilme ve iletişim kuralbilme gibi yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olacaklardır.
 9. Öğrenciler, deneyler hazırlayabilme, verileri toplayıp gerekli analizleri yapabilme ve rapor haline getirebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 10. Öğrenciler, hem üniversitelerde kariyer sahibi olabilme hem de fizik bilgisi gerektiren araştırma laboratuvarları, bilgisayar, savunma, sağlık, iletişim ve enerji sektörleri gibi sanayi kuluşlarında iş sahibi olabilme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.
 11. Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi ve termodinamik alanlarında gerekli bilgileri alabilmenin yanısıra diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel teknikleri kullanabileceklerdir.
 12. Öğrenciler, maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik özelliklerini öğreneceklerdir.
 13. Öğrenciler, fizik problemlerini doğru analitik veya numerik matematiksel metodlar kullanarak olarak çözebiliceklerdir.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi ve termodinamik alanlarında gerekli bilgileri alabilmenin yanısıra diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel teknikleri kullanabileceklerdir.
 2. Öğrenciler, maddelerin fiziksel, elektronik, termal ve/veya optik özelliklerini öğreneceklerdir.
 3. Öğrenciler, fizik problemlerini doğru analitik veya numerik matematiksel metodlar kullanarak olarak çözebiliceklerdir.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 6. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 1. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 3. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 4. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 6. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 1. Öğrenciler, diferansiyel, integral, lineer cebir ve komleks analiz gibi temel matematiksel yötemlere hakim becerilere sahip olacaklardır.
 2. Öğrenciler, doğru kuramsal kavramları kullanarak fiziksel problemler üzerinde düşünebilme ve çözebilme becerilerine sahip olacaklardır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 2. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 1. Öğrenciler, temel laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak fiziksel olayları inceleyebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 2. Öğrenciler, formüller, grafikler, tablolar, çizilge ve diyagramlar kullanarak elde ettikleri verilerden bilgi çıkarabilme ve matematiksel model oluşturup açıklayabilme yetkinligine sahip olacaklardır.
 3. Öğrenciler, ileri düzeyde kuramsal ve fiziksel bilgi edinebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 1. Öğrenciler, belirli temel matematiksel tekniklere hakim olacaklardır.
 2. Öğrenciler, fizigin mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekanigi gibi alanlarında temel bilgilere sahip olacaklardır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 1. Öğrenciler, kuramsal ve deneysel fizik bilgilerini başkalarına aktarabilme, paylaşabilme ve iletişim kuralbilme gibi yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olacaklardır.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Öğrenciler, deneyler hazırlayabilme, verileri toplayıp gerekli analizleri yapabilme ve rapor haline getirebilme yetkinligine sahip olacaklardır.
Girişimcilik
 1. Öğrenciler, hem üniversitelerde kariyer sahibi olabilme hem de fizik bilgisi gerektiren araştırma laboratuvarları, bilgisayar, savunma, sağlık, iletişim ve enerji sektörleri gibi sanayi kuluşlarında iş sahibi olabilme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202001011996General Chemistry IZorunlu4005.00
202001131996Turkish IZorunlu2002.00
202001172006Physics IZorunlu4005.00
202001232006Calculus IZorunlu4004.00
202001512003General Chemistry Lab. IZorunlu0044.00
202001672006Physics Lab IZorunlu0044.00
0202003992010Elective ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
170827.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202001021996General Chemistry IIZorunlu4005.00
202001141996Turkish IIZorunlu2002.00
202001222007Physics IIZorunlu4005.00
202001242007Calculus IIZorunlu4004.00
202001522003General Chemistry Lab. IIZorunlu0044.00
202001682007Physics Lab. IIZorunlu0044.00
0202004992010Elective IISeçmeli Havuz Dersi3003.00
170827.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202002051996Princ. of K.Atatürk IZorunlu2002.00
202002212007Physics IIIZorunlu4007.00
202002232007Physics Lab.IIIZorunlu0044.00
202002532007Calculus IIIZorunlu4206.00
202002572007Electronics IZorunlu3006.00
202002592007Electronics Lab. IZorunlu0045.00
132830.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202002061996Princ. of K.Atatürk IIZorunlu2002.00
202002222007Vibration and WavesZorunlu4007.00
202002242007Physics Lab IVZorunlu0044.00
202002542007Calculus IVZorunlu4206.00
202002582007Electronics IIZorunlu3006.00
202002982011Elective IIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
162430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202003512008Modern PhysicsZorunlu3005.00
202003532008Physics Lab. VZorunlu0044.00
202003552008Numerical AnalysisZorunlu3005.00
202003572008Mathematical PhysicsZorunlu3025.00
202003592009Electro Magnetic Theory IZorunlu4006.00
202003972011Elective IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
160630.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202003522009Quantum Mechanics IZorunlu4008.00
202003542009Classical Mechanics IZorunlu4008.00
202003562008Statistical Phys.Zorunlu4008.00
202003582008Solid State Phys-IZorunlu3006.00
150030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202004312009Graduation ProjectZorunlu0202.00
202004332009Solid State Physics IIZorunlu3007.00
202004352009Nuclear and Particle PhysicsZorunlu3007.00
020200499201Elective VISeçmeli Havuz Dersi3007.00
92023.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
202004322009Spectral AnalysisZorunlu3006.00
0202004992001Elective VIISeçmeli Havuz Dersi3006.00
60012.00

Seçmeli Dersler

Elective I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203004262001Introduction to Solid State Chem.3003.00

Elective II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203004262001Introduction to Solid State Chem.3003.00

Elective III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00

Elective IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00

Elective VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203003412003Introduction to German I3007.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3007.00

Elective VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203004262001Introduction to Solid State Chem.3006.00