Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz, lisans programı kapsamında, 2006 – 2007 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara SOSYOLOJİ alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz lisans eğitimine kabul edilmek üzere dikey geçiş ve yatay geçişle ilgili başvurularda, A.İ.B.Ü'nin ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kontenjanlar geçerlidir. Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere, adaptasyon programı uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

A.İ.B.Ü'nin ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kuralların yanısıra; programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Sosyoloji, sosyal hayatı, sosyal değişimi, insan davranışlarının sosyal nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen kuramsal ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı günümüzdeki hızlı toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel değişimlere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Bu çerçevede, ilgi ve çalışma sahası hayli geniş olan sosyoloji alanında eğitim veren programımızda açılan zorunlu ve seçmeli dersler vasıtasıyla, aile, ekonomi, politika, kültür, din, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, gibi toplumsal hayatın çeşitli alanlarına dair kuramsal ve ampirik çalışmalar konusunda akademik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüz henüz mezun vermemiştir. Ancak, ülkemizdeki değişik üniversitelerin sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar, devlet ve özel kuruluşlarda alanla ilişkili çeşitli görevlerlerde çalışabilmektedirler. Örnek olarak, özel şirketlerde araştırma uzmanı, reklamcı, halkla ilişkiler uzmanı, insan kaynakları uzmanı, vb. pozisyonlarda; veya devlet kurumlarında sosyolog kadrosu altında çalışan mezunlar sayılabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüz lisans mezunları, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, sosyoloji başta olmak üzere, üniversitelerin sosyal ve idari bilimler kapsamında eğitim veren farklı alanlarındaki yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

A.İ.B.Ü. Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar aynen geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Yahya Mustafa Keskin (Program Başkanı) mustafa611968@hotmail.com 03742541000-1245 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü BOLU

Bölüm Olanakları

Bölümümüz lisans programı kapsamında, kadrolu olarak 9 öğretim elemanı, ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bunlar dışında, diğer üniversite, fakülte ve/veya bölümlerden misafir öğretim elemanları ders verebilmektedir. Bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülen bilimsel projelerde kullanılmak üzere, bölümümüze kayıtlı bulunan 3 adet masaüstü kişisel bilgisayarda, yapılan araştırmaların bilimsel analizi için lisanslı olarak alınmış olan SPSS ve Atlas.ti programları mevcuttur. Ayrıca, fakültemizde mevcut olan 3 adet bilgisayar laboratuarında toplam 120 adet masaüstü kişisel bilgisayar bulunmakta ve bunlar isteyen öğrenciler tarafından üniversitenin açık olduğu her gün/saat kullanıma uygundur. Öte yandan, üniversitemizin, yerli ve yabancı kaynaklı yayınlara ulaşılabilen 63 ayrı elektronik veritabanına üyeliği bulunurken; sosyal bilimler alanında makalelerin yayınlandığı 54 farklı sürekli yayına aboneliği mevcuttur.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Sosyolojinin temel kavramları, olguları ve olayları hakkında bilgi vermek.
 • Öğrencilere sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında duyarlılık kazandırmak.
 • Öğrencilerin sosyolojik hayalgücünü gündelik hayatlarına aktarabilmelerini teşvik etmek.

Beceri

 • Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak
 • Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak
 • Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek
 • Sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek
Girişimcilik
 • İnterdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak
 1. Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak
 2. Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi
 3. Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak
 4. Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek
 5. Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama
 6. Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek
 7. Sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmek.
 8. Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek
 9. İnterdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak
 10. Sosyolojinin temel kavramları, olguları ve olayları hakkında bilgi vermek.
 11. Öğrencilere sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında duyarlılık kazandırmak.
 12. Öğrencilerin sosyolojik hayalgücünü gündelik hayatlarına aktarabilmelerini teşvik etmek.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 1. Sosyolojinin temel kavramları, olguları ve olayları hakkında bilgi vermek.
 2. Öğrencilere sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında duyarlılık kazandırmak.
 3. Öğrencilerin sosyolojik hayalgücünü gündelik hayatlarına aktarabilmelerini teşvik etmek.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 2. Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 3. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 5. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 1. Öğrencilerin entellektüel ve kavrayış becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelerini sağlamak
 2. Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin bunları uygulama becerilerinin geliştirilmesi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 4. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 2. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 3. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 4. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 5. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 1. Öğrencilere ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazandırarak, merak duygularını geliştirebilmelerini sağlamak
 2. Evrensel insan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 1. Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesini sağlama
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 1. Bireysel ve grup çalışması yürütebilme becerilerini geliştirmek
 2. Sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 4. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 1. Sosyoloji kapsamında üretilen klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek
Girişimcilik
 1. İnterdisipliner çalışmak için evrensel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
206002072008Kır SosyolojisiZorunlu3006.00
206002112008Yabancı Dilde OkumaZorunlu2002.00
206002152008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IZorunlu2002.00
206002272009Modern TarihZorunlu3006.00
206002992010Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3004.00
206003172009Aile ve Akrabalık SosyolojisiZorunlu3006.00
160026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
206004012009Türkiye de ModernleşmeZorunlu3005.00
206004992010Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi3005.00
206004252009Ekonomik SosyolojiZorunlu3005.00
90015.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
206002202008Organizasyonel Davranış3004.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi3004.00
206002352010Türk Kültür Tarihi3004.00
206002212008Sağlık Sosyolojisi3004.00
206002332009Uygarlık Tarihi3004.00
206003112001General Sociology I3004.00
206002372011Medical Sociology3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi I3004.00
206002042008Felsefeye Giriş3004.00
206002342009Grup Süreçleri3004.00
206002382009Hukuk Sosyolojisi3004.00
206002402010Medya ve İletişim Sosyolojisi3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi II3004.00
206002462011Humanities3004.00
206002482011Sociology of Urban Space3004.00
206003122001General Sociology II3004.00
206003152009Edebiyat Sosyolojisi3004.00
206003252009Endüstriyel Sosyoloji3004.00
206003312009Sosyal Proje Planlama3004.00
206003372011Türkiye de Felsefenin Gelişimi3004.00
206003392011Kişilik ve Sosyal Gelişim3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset I3004.00
206003432011Sociology of Inequality3004.00
206003142009Siyaset Sosyolojisi3004.00
206003162009Eğitim Sosyolojisi3004.00
206003362011Din Felsefesi3004.00
206003402011Bilim Tarihi3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset II3004.00
206003442011Introduction to Political Sociology3004.00
206004122009Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi3004.00
206004112009Toplumsal Gelişme Sosyolojisi3004.00
206004152009Toplum ve Çevre3004.00
206004172009Sosyal Politika ve Refah Devleti3004.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileri3004.00
206004272009Göç ve Nüfus Hareketleri3004.00
206004392010Klasik Mantık4004.00
206004412011Environmental Sociology3004.00
206004432011Modernization and Society in Turkey3004.00
206004482010Bilgi Felsefesi3004.00
206004102009Toplumsal Hareketler Sosyolojisi3004.00
206004132009Çağdaş Sosyal Kuramlar3004.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi3004.00
206004262009Türkiye de Sosyolojik Düşüncenin Gelişim3004.00
206004302009Vatandaşlık ve Toplum3004.00
206004462010Modern Mantık4004.00
206004502011İslam Felsefesi3004.00
206004522011Liderlik Gelişimi3004.00
206004542011Sociology of Social Movements3004.00
206004562011Sociology of Globalization3004.00
206003282009Feminist Kuram3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler Tarihi3004.00
206003552013Çevre Sosyolojisi3004.00
206002512013Spor Sosyolojisi3004.00
206002602013Yaşlılık Sosyolojisi2204.00
206003502013Varoluş Felsefesi3004.00
206003522013Sosyal Hizmet Uygulamaları1404.00
206003512013Yaratıcılık3004.00
206004472013Bilim Sosyolojisi3004.00
206004592013Sosyal Proje Yönetimi3004.00
206004622013Türkiyede Sivil Toplum3004.00
206004602013Psikolojik Antropoloji3004.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
206002042008Felsefeye Giriş3004.00
206002342009Grup Süreçleri3004.00
206002382009Hukuk Sosyolojisi3004.00
206002402010Medya ve İletişim Sosyolojisi3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi II3004.00
206002462011Humanities3004.00
206002482011Sociology of Urban Space3004.00
206003122001General Sociology II3004.00
206002202008Organizasyonel Davranış3004.00
206002212008Sağlık Sosyolojisi3004.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi3004.00
206002332009Uygarlık Tarihi3004.00
206002352010Türk Kültür Tarihi3004.00
206002372011Medical Sociology3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi I3004.00
206003112001General Sociology I3004.00
206003152009Edebiyat Sosyolojisi3004.00
206003252009Endüstriyel Sosyoloji3004.00
206003312009Sosyal Proje Planlama3004.00
206003372010Türkiye' de Felsefenin Gelişimi3004.00
206003392011Kişilik ve Sosyal Gelişim3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset I3004.00
206003432011Sociology of Inequality3004.00
206003142009Siyaset Sosyolojisi3004.00
206003162009Eğitim Sosyolojisi3004.00
206003362011Din Felsefesi3004.00
206003402011Bilim Tarihi3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset II3004.00
206003442011Introduction to Political Sociology3004.00
206004122009Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler Tarihi3004.00
206003282009Feminist Kuram3004.00
206004112009Toplumsal Gelişme Sosyolojisi3004.00
206004152009Toplum ve Çevre3004.00
206004172009Sosyal Politika ve Refah Devleti3004.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileri3004.00
206004272009Göç ve Nüfus Hareketleri3004.00
206004392011Klasik Mantık4004.00
206004412011Environmental Sociology3004.00
206004432011Modernization and Society in Turkey3004.00
206004482010Bilgi Felsefesi3004.00
206004102009Toplumsal Hareketler Sosyolojisi3004.00
206004132009Çağdaş Sosyal Kuramlar3004.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi3004.00
206004262009Türkiye de Sosyolojik Düşüncenin Gelişim3004.00
206004302009Vatandaşlık ve Toplum3004.00
206004462010Modern Mantık4004.00
206004502011İslam Felsefesi3004.00
206004522011Liderlik Gelişimi3004.00
206004542011Sociology of Social Movements3004.00
206004562011Sociology of Globalization3004.00
206003552013Çevre Sosyolojisi3004.00
206004472013Bilim Sosyolojisi3004.00
206002512013Spor Sosyolojisi3004.00
206002602013Yaşlılık Sosyolojisi2204.00
206003502013Varoluş Felsefesi3004.00
206003522013Sosyal Hizmet Uygulamaları1404.00
206003512013Yaratıcılık3004.00
206004592013Sosyal Proje Yönetimi3004.00
206004622013Türkiyede Sivil Toplum3004.00
206004602013Psikolojik Antropoloji3004.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
206003152009Edebiyat Sosyolojisi3004.00
206003252009Endüstriyel Sosyoloji3004.00
206003312009Sosyal Proje Planlama3004.00
206003372011Türkiye de Felsefenin Gelişimi3004.00
206003392011Kişilik ve Sosyal Gelişim3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset I3004.00
206003432011Sociology of Inequality3004.00
206002202008Organizasyonel Davranış3004.00
206002212008Sağlık Sosyolojisi3004.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi3004.00
206002332009Uygarlık Tarihi3004.00
206002352010Türk Kültür Tarihi3004.00
206002372011Medical Sociology3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi I3004.00
206003112001General Sociology I3004.00
206002042008Felsefeye Giriş3004.00
206002342009Grup Süreçleri3004.00
206002382009Hukuk Sosyolojisi3004.00
206002402010Medya ve İletişim Sosyolojisi3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi II3004.00
206002462011Humanities3004.00
206002482011Sociology of Urban Space3004.00
206003122001General Sociology II3004.00
206003142009Siyaset Sosyolojisi3004.00
206003162009Eğitim Sosyolojisi3004.00
206003362011Din Felsefesi3004.00
206003402011Bilim Tarihi3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset II3004.00
206003442011Introduction to Political Sociology3004.00
206004122009Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler Tarihi3004.00
206003282009Feminist Kuram3004.00
206004112009Toplumsal Gelişme Sosyolojisi3004.00
206004152009Toplum ve Çevre3004.00
206004172009Sosyal Politika ve Refah Devleti3004.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileri3004.00
206004272009Göç ve Nüfus Hareketleri3004.00
206004392010Klasik Mantık4004.00
206004412011Environmental Sociology3004.00
206004432011Modernization and Society in Turkey3004.00
206004482010Bilgi Felsefesi3004.00
206004102009Toplumsal Hareketler Sosyolojisi3004.00
206004132009Çağdaş Sosyal Kuramlar3004.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi3004.00
206004262009Türkiye de Sosyolojik Düşüncenin Gelişim3004.00
206004302009Vatandaşlık ve Toplum3004.00
206004462010Modern Mantık4004.00
206004502011İslam Felsefesi3004.00
206004522011Liderlik Gelişimi3004.00
206004542011Sociology of Social Movements3004.00
206004562011Sociology of Globalization3004.00
206002512013Spor Sosyolojisi3004.00
206002602013Yaşlılık Sosyolojisi2204.00
206003552013Çevre Sosyolojisi3004.00
206003502013Varoluş Felsefesi3004.00
206003512013Yaratıcılık3004.00
206003522013Sosyal Hizmet Uygulamaları1404.00
206004472013Bilim Sosyolojisi3004.00
206004592013Sosyal Proje Yönetimi3004.00
206004622013Türkiyede Sivil Toplum3004.00
206004602013Psikolojik Antropoloji3004.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
206003142009Siyaset Sosyolojisi3004.00
206003162009Eğitim Sosyolojisi3004.00
206003362011Din Felsefesi3004.00
206003402011Bilim Tarihi3004.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset II3004.00
206003442011Introduction to Political Sociology3004.00
206004122009Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi3004.00
206002202008Organizasyonel Davranış3004.00
206002212008Sağlık Sosyolojisi3004.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi3004.00
206002332009Uygarlık Tarihi3004.00
206002352010Türk Kültür Tarihi3004.00
206002372011Medical Sociology3004.00
206002392011Uygarlık Tarihi I3004.00
206003112001General Sociology I3004.00
206002042008Felsefeye Giriş3004.00
206002342009Grup Süreçleri3004.00
206002382009Hukuk Sosyolojisi3004.00
206002402010Medya ve İletişim Sosyolojisi3004.00
206002442011Uygarlık Tarihi II3004.00
206002462011Humanities3004.00
206002482011Sociology of Urban Space3004.00
206003122001General Sociology II3004.00
206003152009Edebiyat Sosyolojisi3004.00
206003252009Endüstriyel Sosyoloji3004.00
206003312009Sosyal Proje Planlama3004.00
206003372011Türkiye de Felsefenin Gelişimi3004.00
206003392011Kişilik ve Sosyal Gelişim3004.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset I3004.00
206003432011Sociology of Inequality3004.00
206002422011Siyasi Düşünceler Tarihi3004.00
206003282009Feminist Kuram3004.00
206004112009Toplumsal Gelişme Sosyolojisi3004.00
206004152009Toplum ve Çevre3004.00
206004172009Sosyal Politika ve Refah Devleti3004.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileri3004.00
206004272009Göç ve Nüfus Hareketleri3004.00
206004392010Klasik Mantık4004.00
206004412011Environmental Sociology3004.00
206004432011Modernization and Society in Turkey3004.00
206004482010Bilgi Felsefesi3004.00
206004102009Toplumsal Hareketler Sosyolojisi3004.00
206004132009Çağdaş Sosyal Kuramlar3004.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi3004.00
206004262009Türkiye de Sosyolojik Düşüncenin Gelişim3004.00
206004302009Vatandaşlık ve Toplum3004.00
206004462010Modern Mantık4004.00
206004502011İslam Felsefesi3004.00
206004522011Liderlik Gelişimi3004.00
206004542011Sociology of Social Movements3004.00
206004562011Sociology of Globalization3004.00
206002512013Spor Sosyolojisi3004.00
206002602013Yaşlılık Sosyolojisi2204.00
206003502013Varoluş Felsefesi3004.00
206003512013Yaratıcılık3004.00
206003522013Sosyal Hizmet Uygulamaları1404.00
206003552013Çevre Sosyolojisi3004.00
206004592013Sosyal Proje Yönetimi3004.00
206004622013Türkiyede Sivil Toplum3004.00
206004602013Psikolojik Antropoloji3004.00
206004472013Bilim Sosyolojisi3004.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
206002422011Siyasi Düşünceler Tarihi3005.00
206003282009Feminist Kuram3005.00
206004112009Toplumsal Gelişme Sosyolojisi3005.00
206004152009Toplum ve Çevre3005.00
206004172009Sosyal Politika ve Refah Devleti3005.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileri3005.00
206004272009Göç ve Nüfus Hareketleri3005.00
206004392011Klasik Mantık4005.00
206004412011Environmental Sociology3005.00
206004432011Modernization and Society in Turkey3005.00
206004482010Bilgi Felsefesi3005.00
206002202008Organizasyonel Davranış3005.00
206002212008Sağlık Sosyolojisi3005.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi3005.00
206002332009Uygarlık Tarihi3005.00
206002352010Türk Kültür Tarihi3005.00
206002372011Medical Sociology3005.00
206002392011Uygarlık Tarihi I3005.00
206003112001General Sociology I3005.00
206002042008Felsefeye Giriş3005.00
206002342009Grup Süreçleri3005.00
206002382009Hukuk Sosyolojisi3005.00
206002402010Medya ve İletişim Sosyolojisi3005.00
206002442011Uygarlık Tarihi II3005.00
206002462011Humanities3005.00
206002482011Sociology of Urban Space3005.00
206003122001General Sociology II3005.00
206003142009Siyaset Sosyolojisi3005.00
206003162009Eğitim Sosyolojisi3005.00
206003362011Din Felsefesi3005.00
206003402011Bilim Tarihi3005.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset II3005.00
206003442011Introduction to Political Sociology3005.00
206004122009Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi3005.00
206004102009Toplumsal Hareketler Sosyolojisi3005.00
206004132009Çağdaş Sosyal Kuramlar3005.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi3005.00
206004262009Türkiye de Sosyolojik Düşüncenin Gelişim3005.00
206004302009Vatandaşlık ve Toplum3005.00
206004462010Modern Mantık4005.00
206004502010İslam Felsefesi3005.00
206004542011Sociology of Social Movements3005.00
206004562011Sociology of Globalization3005.00
206003152009Edebiyat Sosyolojisi3005.00
206003252009Endüstriyel Sosyoloji3005.00
206003312009Sosyal Proje Planlama3005.00
206003372010Türkiye' de Felsefenin Gelişimi3005.00
206003392011Kişilik ve Sosyal Gelişim3005.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset I3005.00
206003432011Sociology of Inequality3005.00
206004522011Liderlik Gelişimi3005.00
206002512013Spor Sosyolojisi3005.00
206002602013Yaşlılık Sosyolojisi2205.00
206003502013Varoluş Felsefesi3005.00
206003512013Yaratıcılık3005.00
206003522013Sosyal Hizmet Uygulamaları1405.00
206003552013Çevre Sosyolojisi3005.00
206004472013Bilim Sosyolojisi3005.00
206004592013Sosyal Proje Yönetimi3005.00
206004602013Psikolojik Antropoloji3005.00
206004622013Türkiyede Sivil Toplum3005.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
206002042008Felsefeye Giriş3005.00
206002202008Organizasyonel Davranış3005.00
206002212008Sağlık Sosyolojisi3005.00
206002292009Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi3005.00
206002332009Uygarlık Tarihi3005.00
206002342009Grup Süreçleri3005.00
206002382009Hukuk Sosyolojisi3005.00
206002402010Medya ve İletişim Sosyolojisi3005.00
206003112001General Sociology I3005.00
206003122001General Sociology II3005.00
206003142009Siyaset Sosyolojisi3005.00
206003152009Edebiyat Sosyolojisi3005.00
206003162009Eğitim Sosyolojisi3005.00
206003252009Endüstriyel Sosyoloji3005.00
206003282009Feminist Kuram3005.00
206003312009Sosyal Proje Planlama3005.00
206004102009Toplumsal Hareketler Sosyolojisi3005.00
206004112009Toplumsal Gelişme Sosyolojisi3005.00
206004122009Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi3005.00
206004132009Çağdaş Sosyal Kuramlar3005.00
206004142009Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi3005.00
206004152009Toplum ve Çevre3005.00
206004172009Sosyal Politika ve Refah Devleti3005.00
206004232009AB-Türkiye İlişkileri3005.00
206004262009Türkiye de Sosyolojik Düşüncenin Gelişim3005.00
206004272009Göç ve Nüfus Hareketleri3005.00
206004302009Vatandaşlık ve Toplum3005.00
206002352010Türk Kültür Tarihi3005.00
206003372010Türkiye' de Felsefenin Gelişimi3005.00
206003362011Din Felsefesi3005.00
206004392010Klasik Mantık4005.00
206004462010Modern Mantık4005.00
206004482010Bilgi Felsefesi3005.00
206002422011Siyasi Düşünceler Tarihi3005.00
206004462011Modern Mantık4005.00
206004502011İslam Felsefesi3005.00
206002372011Medical Sociology3005.00
206002392011Uygarlık Tarihi I3005.00
206002442011Uygarlık Tarihi II3005.00
206002462011Humanities3005.00
206002482011Sociology of Urban Space3005.00
206003392011Kişilik ve Sosyal Gelişim3005.00
206003412011Türkiye' de Toplum ve Siyaset I3005.00
206003432011Sociology of Inequality3005.00
206003402011Bilim Tarihi3005.00
206003422011Türkiye' de Toplum ve Siyaset II3005.00
206003442011Introduction to Political Sociology3005.00
206004522011Liderlik Gelişimi3005.00
206004542011Sociology of Social Movements3005.00
206004562011Sociology of Globalization3005.00
206004412011Environmental Sociology3005.00
206004432011Modernization and Society in Turkey3005.00
206002512013Spor Sosyolojisi3005.00
206002602013Yaşlılık Sosyolojisi2205.00
206003552013Çevre Sosyolojisi3005.00
206003502013Varoluş Felsefesi3005.00
206003512013Yaratıcılık3005.00
206003522013Sosyal Hizmet Uygulamaları1405.00
206004472013Bilim Sosyolojisi3005.00
206004592013Sosyal Proje Yönetimi3005.00
206004602013Psikolojik Antropoloji3005.00
206004622013Türkiyede Sivil Toplum3005.00
206004392011Klasik Mantık4005.00