Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

2003

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bir orta öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ÖSYM'nin yapacağı seçme ve yerleştirme sınavları sonucu yeterli puanı almak ve bölümümüze başvurmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Psikoloji lisans bölümü mezunları; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi farklı devlet yapıları altında kamu personeli olarak istihdam edilebilmektedir. Özel sektörde ise genellikle anaokulları ve kerşler, özel eğitim merkezleri, insan kaynakları departmanları gibi psikoloji bilgisine değer veren yerlerde çalışabilmektedirler. Bunların dışında spor ve egzersiz, travma sonrası süreç, şehir yapılandırılması ve mimari, çocuk gelişimi gibi insanı ilgilendiren çok farklı alanlarda psikoloji mezunları iş bulabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümdeki dersleri başarı ile geçerek en az 144 kredi ders alıp minimum 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasına ulaşmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Hamit COŞKUN Tel: 0 374 254 13 10 E-posta: hamitcoskun2000@gmail.com, hamitcoskun2000@hotmail.com Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gölköy Yerleşkesi Gölköy - BOLU 14280

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde lisans eğitimi boyunca hem diğer yakın disiplinlerden (Sosyoloji, İstatistik, Biyoloji gibi) hem de psikolojinin çeşitli alanlarından (Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi gibi) teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bölümümüzde beş adet laboratuvar bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı, bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere katkılarını bilmelidir.
 • Psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir.
 • Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
 • Dünya’da ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli, kaynaklardan ve ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmeli

Beceri

 • Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, bilimsel süzgeçten geçirebilmelidir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Meslek etiği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.
Girişimcilik
 • Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.
 1. Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.
 2. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
 3. Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, bilimsel süzgeçten geçirebilmelidir.
 4. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
 5. Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Meslek etiği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.
 6. Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.
 7. Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı, bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere katkılarını bilmelidir.
 8. Psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir.
 9. Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
 10. Dünya’da ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli, kaynaklardan ve ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmeli
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 1. Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı, bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere katkılarını bilmelidir.
 2. Psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir.
 3. Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
 4. Dünya’da ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli, kaynaklardan ve ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmeli
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 2. Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 3. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 5. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 1. Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 4. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 2. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 3. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 4. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 5. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 1. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 1. Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, bilimsel süzgeçten geçirebilmelidir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 1. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 4. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 1. Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Meslek etiği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.
Girişimcilik
 1. Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
209001012003Psikolojiye Giriş IZorunlu3005.00
209001032003İstatistik IZorunlu3006.00
209001052003Sosyolojiye Giriş IZorunlu3005.00
209001072003Ekonomiye GirişZorunlu3005.00
209001092003MatematikZorunlu3005.00
209001112003İngilizce IZorunlu2002.00
209001132003Türk Dili IZorunlu2002.00
190030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
209001022003Psikolojiye Giriş IIZorunlu3005.00
209001042003İstatistik IIZorunlu3006.00
209001062003Sosyolojiye Giriş IIZorunlu3005.00
209001102003Biyolojiye GirişZorunlu3005.00
209001122003İngilizce IIZorunlu2005.00
209001142003Türk Dili IIZorunlu2002.00
209001182010Felsefeye GirişZorunlu3002.00
190030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
20900992010Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3003.00
209002012004Araştırma Yöntemleri IZorunlu3005.00
209002032004Gelişim PsikolojisiZorunlu3005.00
209002052004Sosyal Psikoloji IZorunlu3005.00
209002072004Anormal Psikoloji IZorunlu3005.00
209002092004Öğrenme PsikolojisiZorunlu3005.00
209002132004Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
200030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
20900982010Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3004.00
209002022004Araştırma Yöntemleri IIZorunlu3005.00
209002042004Gelişim Psikolojisi IIZorunlu3005.00
209002062004Sosyal Psikoloji IIZorunlu3005.00
209002082004Anormal Psikoloji IIZorunlu3005.00
209002142004Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IIZorunlu2002.00
170026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
20900972010Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi3004.00
209003092004Endüstri PsikolojisiZorunlu3005.00
60009.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
20900962010Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
209003042004Bilişsel PsikolojiZorunlu3005.00
209003062004BiyopsikolojiZorunlu3005.00
90015.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
20900952010Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi3006.00
209003302004PsikometriZorunlu3006.00
60012.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
20900942010Seçmeli VISeçmeli Havuz Dersi3006.00
30006.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
209003632016Otistik Çocukların Eğitimi3003.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
209002162008İngilizce IV3004.00
209003632016Otistik Çocukların Eğitimi3004.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
209003632016Otistik Çocukların Eğitimi3004.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
209003632016Otistik Çocukların Eğitimi3005.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
209004042004İleri Bilgisayar Uygulamaları1306.00
209003632016Otistik Çocukların Eğitimi3006.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
209003632016Otistik Çocukların Eğitimi3006.00