Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Tarih Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 08/06/1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddeleri uyarınca 1994 yılında kurulmuş, ancak çalışmalarına 2003 yılında bir kurucu öğretim üyesinin atanmasıyla başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında İngilizce hazırlık programına 30 öğrenci alınmış ve 2005-2006 öğretim yılında da öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde, 2011-2012 öğretim yılından itibaren de ikinci öğretim programı başlamıştır. Bölümümüzde beş anabilim dalı (Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) bulunmaktadır. Bunlardan Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalları'nda yüksek lisans programı yürütülmektedir. Amaç: Tarihin başlangıcından günümüze kadar toplumların yaşayışları, oluşturdukları kurumların (siyasal, iktisadi ve kültürel) tarihlerinin modern sosyal bilim metodolojisine uygun bir şekilde öğretilmesi ve öğrencilere bu metodolojiyi kullanabilecek donanımlar kazandırılmasıdır. Bu donanım vasıtasıyla Tarih öğrencilerini alanlarını en verimli bir şekilde araştırabilecek yeterlikte yetiştirmektir. Hedef: Tarihi olaylar ve dönemler arasında sağlıklı bir neden sonuç ilişkisi kurabilme, edineceği birikim ile güncel problemlere dair çıkarımlar yapabilme, sahip olacağı Tarihçi bakış açısıyla hem eğitim kurumlarında öğretmen hem de araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazandırmak.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlene süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Palnında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu bölümden mezun olanlar tarihi konularda araştırma ve inceleme yapan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında iş bulabildikleri gibi tezsiz yüksek lisans öğretiminin ardından Tarih Öğretmeni olarak da görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Tarih Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik uygulanır. Ancak her ders ile ilgili durum ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derslre bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek için üniversitenin öngördüğü koşullar geçerlidir. Programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi sunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA E-Mail: yesilbursa_b@ibu.edu.tr Tel: +90 374 254 12 81 Faks: +90 374 253 46 42 AKTS ve Erasmus Koordinatörü: E-Mail: yesilbursa_b@ibu.edu.tr Tel: +90 374 254 12 81 Faks: +90 374 253 46 42 Adres ve İletişim Bilgileri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 14280 Gölköy/Bolu/TÜRKİYE Tel: +90 374 254 12 81 Tel: +90 374 254 12 67 Faks: +90 374 253 46 42


Program Çıktıları

Bilgi

Beceri

 • Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
 • Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.
 • Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.
 • Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Tarih alanında yapılmış güncel araştrımaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.
 • Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
Girişimcilik
 • Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar.
 1. Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
 2. Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.
 3. Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 4. Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.
 5. Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 6. Tarih alanında yapılmış güncel araştrımaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.
 7. Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar.
 8. Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 9. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
 10. Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 2. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 1. Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
 2. Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.
 3. Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 3. Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 1. Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.
 2. Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 1. Tarih alanında yapılmış güncel araştrımaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.
 2. Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 1. Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 3. Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 4. Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 5. Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 1. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
Girişimcilik
 1. Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
210002012005Osmanlıca Metinler IZorunlu2003.00
210002072005Büyük Selçuklu Devleti TarihiZorunlu2003.00
210002112005Osmanlı Tarihi IZorunlu2003.00
210002412010Ortaçağ Avrupa TarihiZorunlu2003.00
210002432010İslam Tarihi-IZorunlu2003.00
210002452010Siyasal Düşünceler Tarihi-IZorunlu2003.00
210002992010Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi2003.00
140021.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
210002022005Osmanlıca Metinler IIZorunlu2003.00
210002102005Bizans TarihiZorunlu2003.00
210002122005Osmanlı Tarihi IIZorunlu2003.00
210002402010İslam Tarihi-IIZorunlu2003.00
210002422010Türkiye Selçukluları TarihiZorunlu2003.00
210002442010Siyasal Düşünceler Tarihi-IIZorunlu2003.00
210002982010Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi2003.00
140021.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
210003012005Osmanlı Diplomatikası IZorunlu2003.00
210003032005Osmanlı Tarihi IIIZorunlu2003.00
210003512010Yeniçağ Avrupa TarihiZorunlu2003.00
210003532010Modern Ortadoğu Tarihi-IZorunlu2003.00
210003552010Türk Dünyası Tarihi IZorunlu2003.00
210003572010Osmanlı İktisat TarihiZorunlu2003.00
210003992010Seçmeli-VSeçmeli Havuz Dersi2003.00
140021.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00

Seçmeli VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00

Seçmeli VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00

Seçmeli-V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
210003792011Uzakdoğu Tarihi2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat Tarihi2003.00
210003152003Tarih Yazıcılığı2003.00
210003612010Osmanlı Diploması Tarihi2003.00
210003632010Rusya Tarihi2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı Tarihi2003.00
210003672010Türk Düşünce Tarihi2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileri2003.00
210003712010İran Türk Tarihi2003.00
210003812005Arapça V2003.00
210003832005Farsça V2003.00
210003872005Rusça V2003.00
210001192004Siyaset Bilimine Giriş2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)2003.00
210001392010Tarihi Coğrafya2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları2003.00
210001472010Arapça I2003.00
210001492010Farsça I2003.00
210001532010Rusça I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji Tarihi2003.00
210001322010Uygarlık Tarihi2003.00
210001342010Tarih Sosyolojisi2003.00
210001362010Türklerde Arşivcilik2003.00
210001382010Jeopolitik2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi2003.00
210001422010Roma Tarihi2003.00
210001462010Arapça II2003.00
210001482010Farsça II2003.00
210001522010Rusça II2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002192005Sömürgecilik Tarihi2003.00
210002232005Türk Moğol Tarihi2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210002472010Türk Kültür Tarihi2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin Kaynakları2003.00
210002532010Atabeylikler2003.00
210002552010Türk Hukuk Tarihi2003.00
210002612005Arapça III2003.00
210002632005Farsça III2003.00
210002672005Rusça III2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri Tarihi2003.00
210002202005Haçlı Seferleri Tarihi2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210002482010İslam Medeniyeti Tarihi2003.00
210002502010Şehir Tarihi2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri Tarihi2003.00
210002562010Dünya Liderleri Tarihi2003.00
210002622005Arapça IV2003.00
210002642005Farsça IV2003.00
210002682005Rusça IV2003.00
210003182005Tarih Felsefesi2003.00
210003282005Amerikan Tarihi2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik Tarihi2003.00
210003602010Kafkasya Tarihi2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi2003.00
210003662010Türk Denizcilik Tarihi2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme Tarihi2003.00
210003742005Afrika Tarihi2003.00
210003762005Arapça VI2003.00
210003782005Farsça VI2003.00
210003822005Rusça VI2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan Hakları2003.00
210004612010Günümüz Dünya Sorunları2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye2003.00
210004652010Milli Mücadele Tarihi2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileri2003.00
210004692010Türk Eğitim Tarihi2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-I2003.00
210004732010Balkan Tarihi2003.00
210004812010Arapça VII2003.00
210004832010Farsça VII2003.00
210004872010Rusça VII2003.00
210004562010Türk Basın Tarihi2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve Türkiye2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce Sistemi2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-II2003.00
210004682010Kıbrıs Tarihi2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri Tarihi2003.00
210004762010Arapça VIII2003.00
210004782010Farsça VIII2003.00
210004822010Rusça VIII2003.00