Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Uluslararası İlişkiler programı 2002 yılında İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine bağlı olarak açılmıştır. 2002-2003 yılında ilk kez ÖSYM sınavı ile öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri (ÖSYS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile) tamamlamak, sınavları başarmış olamak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise ve dengi okullardan mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda öğrencilerin isteğine bağlı olarak okuyabilecekleri 1 yıllık İngilzice hazırlık programı bulunmaktadır.

Program Profili

Dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin; tarih, siyasi, ekonomik ve hukuki yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır. Uluslararası ilişkiler bölümü, siyasi tarih, devletler hukuku ve uluslararası ilişkiler anabilim dallarından oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumları ile uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olunmaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmak diplomat olmak anlamına gelmez.Diplomatlık, mezuniyet sonrasında kişinin elde edeceği kariyerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Uluslararası İlişkiler alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında Yüksek Lisanas ve Doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, ile desteklenmektedir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Her bir öğrenci bölüm tarafından belirlenen 112 kredilik zorunlu ders (180 AKTS kredisi) ve 36 kredilik seçmeli ders (60 AKTS kredisi) yükümlülüğünü tamamlamak zorundadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının asgari olarak 2,00 puan olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

14280, Bolu http://www.iibf.ibu.edu.tr/ Program Başkanı: Prof. Dr. Kamer Kasım AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ali YAMAN AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ

Bölüm Olanakları

Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin yararlanabileceği alanla ilgili temel kitaplardan oluşan bir kütüphane mevcuttur.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
 • Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

Beceri

 • Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 • Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.
 • Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 • Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.
 • Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
Girişimcilik
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 1. Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
 2. Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.
 3. Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 4. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
 5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 6. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 7. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma
 8. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 9. Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.
 10. Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 11. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 12. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.
 13. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
 14. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 1. Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
 2. Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 2. Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 3. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 5. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 1. Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 2. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 4. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 2. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 3. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 4. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 5. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 1. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 1. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 1. Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.
 2. Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 4. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 1. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 2. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.
 3. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
Girişimcilik
 1. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
307001012002Siyasi Tarih IZorunlu3006.00
307001032002İktisat IZorunlu3004.00
307001052007Hukuka GirişZorunlu3005.00
307001072002Siyaset Bilimi IZorunlu3006.00
307001092002Modern SosyolojiZorunlu3005.00
307001132002Türk Dili IZorunlu2002.00
307001172009İleri İngilizce-IZorunlu2002.00
190030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
307001022002Siyasi Tarih IIZorunlu3006.00
307001042002İktisat IIZorunlu3004.00
307001082002Siyaset Bilimi IIZorunlu3006.00
307001102002Anayasa HukukuZorunlu3004.00
307001142002Türk Dili IIZorunlu2002.00
307001182009İleri İngilizce-IIZorunlu2002.00
307001242009Uluslararası İlişkilerZorunlu3006.00
190030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
307003012002Uluslararası İlş. Teorileri IZorunlu3006.00
307003032002Türk Dış Politikası IZorunlu3006.00
307003132009Diplomatik Yazışma Teknikleri-IZorunlu3004.00
307003192009Uluslararası İktisatZorunlu3004.00
307003992010Seçmeli Ders IIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
150025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0307003982010Seçmeli Ders IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
307003022002Uluslararası İlş. Teorileri IIZorunlu3006.00
307003042002Türk Dış Politikası IIZorunlu3006.00
307003142009Diplomatik Yazışma Teknikleri-IIZorunlu3004.00
307003202009Türk Siyasi HayatıZorunlu3004.00
150025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0307004992010Seçmeli Ders VSeçmeli Havuz Dersi3005.00
307004012002Uluslararası Gün. Sor.Zorunlu3005.00
307004092009Uluslararası İlişkilerde İletişim-IZorunlu3004.00
307004112009Çağdaş Devlet SistemleriZorunlu3006.00
120020.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0307004982010Seçmeli Ders VISeçmeli Havuz Dersi3005.00
307004022009İnsan HaklarıZorunlu3005.00
307004102009Uluslararası İlişkilerde İletişim-IIZorunlu3004.00
307004162009Uluslararası Özel HukukZorunlu3006.00
120020.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
307002112002İstatistik3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)3005.00
307002252009Medeni Hukuk3005.00
307002262009Türk Siyasi Düşüncesi3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal Yapısı3005.00
307002302009Genel Muhasebe3005.00
307002312009Kamu Maliyesi3005.00
307002322009Bilgi İşlem3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal Politika3005.00
307003312009Dünya Siyasetinde Orta Doğu3005.00
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum3005.00
307003332009ABD Dış Politikası3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin Amerika3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde Avrasya3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya Pasifik3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde Afrika3005.00
307003452009Deniz Hukuku3005.00
307003472009Türkiye Ekonomisi3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileri3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve Azınlıklar3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde Balkanlar3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri3005.00
307004572009Çin Dış Politikası3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi Politik3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji Politikaları3005.00
307004602009Sovyetler Birliği Tarihi3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileri3005.00
307004622009Uluslararası Yargı Yetkisi3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori3005.00
307003352009Etnisite ve Milliyetçilik3005.00
307003372009Uluslararası Politika3005.00
307003432009Avrupa Bütünleşmesi (Seç.)3005.00
307003492009Küreselleşme Okumaları3005.00
307003342009Rus Dış Politikası3005.00
307003362009Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme3005.00
307003382009Küreselleşme ve Güvenlik3005.00
307003462009Çağdaş Siyaset Teorileri (Seç.)3005.00
307003482009Çatışma Bölgeleri3005.00
307003502009Din ve Siyaset3005.00
307004392009Türkiye-AB İlişkileri3005.00
307004432009Dünya Siyasetinde Kafkaslar3005.00
307004452009Çatışma ve Çözüm Önerileri3005.00
307004472009Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya3005.00
307004532009Jeopolitik Teoriler3005.00
307004552009Karşılaştırmalı Dış Politika3005.00
307004652009Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler3005.00
307004382009AB Dış Politikası3005.00
307004462009Barış Çalışmaları3005.00
307004562009Uluslararası Güvenlik3005.00
307004642009Uluslararası Terörizm3005.00
307004662009Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar3005.00
307004682009Diplomatik Metinler3005.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
307002112002İstatistik3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)3005.00
307002252009Medeni Hukuk3005.00
307002262009Türk Siyasi Düşüncesi3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal Yapısı3005.00
307002302009Genel Muhasebe3005.00
307002312009Kamu Maliyesi3005.00
307002322009Bilgi İşlem3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal Politika3005.00
307003312009Dünya Siyasetinde Orta Doğu3005.00
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum3005.00
307003332009ABD Dış Politikası3005.00
307003342009Rus Dış Politikası3005.00
307003352009Etnisite ve Milliyetçilik3005.00
307003362009Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme3005.00
307003372009Uluslararası Politika3005.00
307003382009Küreselleşme ve Güvenlik3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin Amerika3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde Avrasya3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya Pasifik3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde Afrika3005.00
307003432009Avrupa Bütünleşmesi (Seç.)3005.00
307003452009Deniz Hukuku3005.00
307003462009Çağdaş Siyaset Teorileri (Seç.)3005.00
307003472009Türkiye Ekonomisi3005.00
307003482009Çatışma Bölgeleri3005.00
307003492009Küreselleşme Okumaları3005.00
307003502009Din ve Siyaset3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)3005.00
307004382009AB Dış Politikası3005.00
307004392009Türkiye-AB İlişkileri3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileri3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve Azınlıklar3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde Balkanlar3005.00
307004432009Dünya Siyasetinde Kafkaslar3005.00
307004462009Barış Çalışmaları3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri3005.00
307004532009Jeopolitik Teoriler3005.00
307004552009Karşılaştırmalı Dış Politika3005.00
307004562009Uluslararası Güvenlik3005.00
307004572009Çin Dış Politikası3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi Politik3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji Politikaları3005.00
307004602009Sovyetler Birliği Tarihi3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileri3005.00
307004622009Uluslararası Yargı Yetkisi3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori3005.00
307004642009Uluslararası Terörizm3005.00
307004652009Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler3005.00
307004662009Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar3005.00
307004682009Diplomatik Metinler3005.00
307004452009Çatışma ve Çözüm Önerileri3005.00
307004472009Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya3005.00

Seçmeli Ders III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
307003312009Dünya Siyasetinde Orta Doğu3005.00
307003332009ABD Dış Politikası3005.00
307003352009Etnisite ve Milliyetçilik3005.00
307003372009Uluslararası Politika3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin Amerika3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya Pasifik3005.00
307003432009Avrupa Bütünleşmesi (Seç.)3005.00
307003452009Deniz Hukuku3005.00
307003472009Türkiye Ekonomisi3005.00
307003492009Küreselleşme Okumaları3005.00
307002112002İstatistik3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)3005.00
307002252009Medeni Hukuk3005.00
307002262009Türk Siyasi Düşüncesi3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal Yapısı3005.00
307002302009Genel Muhasebe3005.00
307002312009Kamu Maliyesi3005.00
307002322009Bilgi İşlem3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal Politika3005.00
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum3005.00
307003342009Rus Dış Politikası3005.00
307003362009Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme3005.00
307003382009Küreselleşme ve Güvenlik3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde Avrasya3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde Afrika3005.00
307003462009Çağdaş Siyaset Teorileri (Seç.)3005.00
307003482009Çatışma Bölgeleri3005.00
307003502009Din ve Siyaset3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)3005.00
307004382009AB Dış Politikası3005.00
307004392009Türkiye-AB İlişkileri3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileri3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve Azınlıklar3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde Balkanlar3005.00
307004432009Dünya Siyasetinde Kafkaslar3005.00
307004452009Çatışma ve Çözüm Önerileri3005.00
307004462009Barış Çalışmaları3005.00
307004472009Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri3005.00
307004532009Jeopolitik Teoriler3005.00
307004552009Karşılaştırmalı Dış Politika3005.00
307004562009Uluslararası Güvenlik3005.00
307004572009Çin Dış Politikası3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi Politik3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji Politikaları3005.00
307004602009Sovyetler Birliği Tarihi3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileri3005.00
307004622009Uluslararası Yargı Yetkisi3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori3005.00
307004642009Uluslararası Terörizm3005.00
307004652009Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler3005.00
307004662009Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar3005.00
307004682009Diplomatik Metinler3005.00

Seçmeli Ders IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum3005.00
307003342009Rus Dış Politikası3005.00
307003362009Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme3005.00
307003382009Küreselleşme ve Güvenlik3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde Avrasya3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde Afrika3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)3005.00
307003462009Çağdaş Siyaset Teorileri (Seç.)3005.00
307003482009Çatışma Bölgeleri3005.00
307003502009Din ve Siyaset3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde Balkanlar3005.00
307002112002İstatistik3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)3005.00
307002252009Medeni Hukuk3005.00
307002262009Türk Siyasi Düşüncesi3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal Yapısı3005.00
307002302009Genel Muhasebe3005.00
307002312009Kamu Maliyesi3005.00
307002322009Bilgi İşlem3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal Politika3005.00
307003312009Dünya Siyasetinde Orta Doğu3005.00
307003332009ABD Dış Politikası3005.00
307003352009Etnisite ve Milliyetçilik3005.00
307003372009Uluslararası Politika3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin Amerika3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya Pasifik3005.00
307003432009Avrupa Bütünleşmesi (Seç.)3005.00
307003452009Deniz Hukuku3005.00
307003472009Türkiye Ekonomisi3005.00
307003492009Küreselleşme Okumaları3005.00
307004382009AB Dış Politikası3005.00
307004392009Türkiye-AB İlişkileri3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileri3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve Azınlıklar3005.00
307004432009Dünya Siyasetinde Kafkaslar3005.00
307004452009Çatışma ve Çözüm Önerileri3005.00
307004462009Barış Çalışmaları3005.00
307004472009Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri3005.00
307004532009Jeopolitik Teoriler3005.00
307004552009Karşılaştırmalı Dış Politika3005.00
307004562009Uluslararası Güvenlik3005.00
307004572009Çin Dış Politikası3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi Politik3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji Politikaları3005.00
307004602009Sovyetler Birliği Tarihi3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileri3005.00
307004622009Uluslararası Yargı Yetkisi3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori3005.00
307004642009Uluslararası Terörizm3005.00
307004652009Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler3005.00
307004662009Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar3005.00
307004682009Diplomatik Metinler3005.00

Seçmeli Ders V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
307004392009Türkiye-AB İlişkileri3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve Azınlıklar3005.00
307004432009Dünya Siyasetinde Kafkaslar3005.00
307004452009Çatışma ve Çözüm Önerileri3005.00
307004472009Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya3005.00
307004532009Jeopolitik Teoriler3005.00
307004552009Karşılaştırmalı Dış Politika3005.00
307004572009Çin Dış Politikası3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji Politikaları3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileri3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori3005.00
307004652009Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal Yapısı3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)3005.00
307002112002İstatistik3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)3005.00
307002252009Medeni Hukuk3005.00
307002262009Türk Siyasi Düşüncesi3005.00
307002302009Genel Muhasebe3005.00
307002312009Kamu Maliyesi3005.00
307002322009Bilgi İşlem3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal Politika3005.00
307003312009Dünya Siyasetinde Orta Doğu3005.00
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum3005.00
307003332009ABD Dış Politikası3005.00
307003342009Rus Dış Politikası3005.00
307003352009Etnisite ve Milliyetçilik3005.00
307003362009Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme3005.00
307003372009Uluslararası Politika3005.00
307003382009Küreselleşme ve Güvenlik3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin Amerika3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde Avrasya3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya Pasifik3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde Afrika3005.00
307003432009Avrupa Bütünleşmesi (Seç.)3005.00
307003452009Deniz Hukuku3005.00
307003462009Çağdaş Siyaset Teorileri (Seç.)3005.00
307003472009Türkiye Ekonomisi3005.00
307003482009Çatışma Bölgeleri3005.00
307003492009Küreselleşme Okumaları3005.00
307003502009Din ve Siyaset3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)3005.00
307004382009AB Dış Politikası3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileri3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde Balkanlar3005.00
307004462009Barış Çalışmaları3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri3005.00
307004562009Uluslararası Güvenlik3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi Politik3005.00
307004602009Sovyetler Birliği Tarihi3005.00
307004622009Uluslararası Yargı Yetkisi3005.00
307004642009Uluslararası Terörizm3005.00
307004662009Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar3005.00
307004682009Diplomatik Metinler3005.00

Seçmeli Ders VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
307004382009AB Dış Politikası3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileri3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde Balkanlar3005.00
307004462009Barış Çalışmaları3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri3005.00
307004562009Uluslararası Güvenlik3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi Politik3005.00
307004602009Sovyetler Birliği Tarihi3005.00
307004622009Uluslararası Yargı Yetkisi3005.00
307004642009Uluslararası Terörizm3005.00
307004662009Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar3005.00
307004682009Diplomatik Metinler3005.00
307002112002İstatistik3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)3005.00
307002252009Medeni Hukuk3005.00
307002262009Türk Siyasi Düşüncesi3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal Yapısı3005.00
307002302009Genel Muhasebe3005.00
307002312009Kamu Maliyesi3005.00
307002322009Bilgi İşlem3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal Politika3005.00
307003312009Dünya Siyasetinde Orta Doğu3005.00
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum3005.00
307003332009ABD Dış Politikası3005.00
307003342009Rus Dış Politikası3005.00
307003352009Etnisite ve Milliyetçilik3005.00
307003362009Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme3005.00
307003372009Uluslararası Politika3005.00
307003382009Küreselleşme ve Güvenlik3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin Amerika3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde Avrasya3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya Pasifik3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde Afrika3005.00
307003432009Avrupa Bütünleşmesi (Seç.)3005.00
307003452009Deniz Hukuku3005.00
307003462009Çağdaş Siyaset Teorileri (Seç.)3005.00
307003472009Türkiye Ekonomisi3005.00
307003482009Çatışma Bölgeleri3005.00
307003492009Küreselleşme Okumaları3005.00
307003502009Din ve Siyaset3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)3005.00
307004392009Türkiye-AB İlişkileri3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve Azınlıklar3005.00
307004432009Dünya Siyasetinde Kafkaslar3005.00
307004452009Çatışma ve Çözüm Önerileri3005.00
307004472009Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya3005.00
307004532009Jeopolitik Teoriler3005.00
307004552009Karşılaştırmalı Dış Politika3005.00
307004572009Çin Dış Politikası3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji Politikaları3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileri3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori3005.00
307004652009Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler3005.00