Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan dört yıllık lisans programıdır. Hemşirelik Bölümü, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Önlisans Programı olarak öğretime başlamıştır. Bakanlar Kurulu Kararı (Resmi Gazete: 2.11.1996/ 22805) ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarındaki hemşirelik önlisans programlarına öğrenci alımına son verilmiş ve dört yıllık lisans eğitimi veren hemşirelik bölümüne dönüştürülmüştür. Bu mevzuatla, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 1997-1998 öğretim yılında 32 öğrenci ile başladığı lisans eğitimine her eğitim-öğretim döneminde öğrenci sayısı artarak devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan lisans diplomasına sahip “hemşire” unvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli taban puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her yıl akademik takvimde belirlenen tarihte muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik koşulları için programın kabul ve kayıt koşulları geçerlidir. Aynı zamanda programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmelidir.

Program Profili

Hemşirelik programının amacı; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte araştırma gibi temel dersler ile uygulamalı hemşirelik dersleri yer almaktadır. Uygulamalı hemşirelik derslerinde, öğrenciler önce teknik laboratuarda maketler üzerinde becerilerini geliştirmekte; daha sonra hastane, toplum sağlığı ve bazı kamu ve kuruluşları gibi gerçek ortamlarda öğretim elemanlarının denetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir. İlk üç yılda yer alan yaz stajları ile öğrenciler dönem içerisinde derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini büyük illerde gelişmiş hastane ve uygulama alanlarında pekiştirmekte ve geliştirme olanağı bulmaktadır. Dördüncü sınıf son dönemde ise intörn eğitimi ile mezuniyet öncesi hemşireliğe hazırlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda sağlık bakanlığı tarafından sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara hemşire olarak atanmaktadır. Program mezunları aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sunulduğu özel kuruluşlarda da hemşire olarak çalışmaktadır. Mezunlar hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yer almaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim elemanı olarak akademik kariyer yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Arzu İLÇE AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu Tel: 0374 253 45 20/2563

Bölüm Olanakları

Hemşirelik Bölümü, Bolu Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan tek bölümdür. Yüksekokul binasında dört lisans dersliği, bir teknik laboratuvarı, eğitim amaçlı kullanılan bir seminer salonu, bir ilk yardım dersliği, bir yüksek lisans dersliği,109 kişilik amfi, öğrencilerin derslerde kaynak kitap ve not olarak yararlanabilecekleri küçük bir kitaplık ve okuma salonu, akademik ve idari personel için toplam 18 oda, öğrenciler stajları için iki giyinme odası, bir öğrenci hobi/ aktivite salonu ve yaklaşık 130 kişilik öğrenci kantini bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • İnsanın biyopsikososyal yapısını bilir ve ilişkilerini inceler.
 • Hemşirelik hizmetinin yönetimini, sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan haklarını, hasta haklarını, hemşirelik haklarını, kişilerarası ve disiplinler arası iletişimi ve ekip çalışmasını tartışır.
 • Sağlıklı ve hasta birey, aile ve toplumun sağlık ve eğitim gereksinimlerine yönelik programları bilir ve yapar.

Beceri

 • Sağlık ve hastalık kavram ve kuram bilgilerini hemşirelik ilke ve felsefesi ile ilişkilendirir.
 • Birey, aile ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Eleştirel düşünme yaklaşımı ile hemşirelik sürecini yönetir.
 • Alanında son güncel bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.
 • Mesleki otonomiye ve profesyonel ve bilimsel değerlere sahiptir ve etik karar verme sürecini etkili olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilişim, iletişim ve bakım teknolojisini kullanır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceriler ile bilimsel çalışmaları planlar, uygular ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Birey, aile ve toplumun, sağlık ve sosyal sorunlarını araştırarak saptadığı riskli durumlarda, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını yönetir.
 • Meslektaş eğitimini yapar.
Girişimcilik
 • Ulusal düzeyde hemşirelik politikalarını oluşumuna ve ulusal ve uluslarası mesleki örgütlenmeye katılır ve faaliyette bulunur.
 1. Sağlık ve hastalık kavram ve kuram bilgilerini hemşirelik ilke ve felsefesi ile ilişkilendirir.
 2. Birey, aile ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapar.
 3. Eleştirel düşünme yaklaşımı ile hemşirelik sürecini yönetir.
 4. Alanında son güncel bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.
 5. Mesleki otonomiye ve profesyonel ve bilimsel değerlere sahiptir ve etik karar verme sürecini etkili olarak kullanır.
 6. Bilişim, iletişim ve bakım teknolojisini kullanır.
 7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceriler ile bilimsel çalışmaları planlar, uygular ve yönetir.
 8. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. Birey, aile ve toplumun, sağlık ve sosyal sorunlarını araştırarak saptadığı riskli durumlarda, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını yönetir.
 10. Meslektaş eğitimini yapar.
 11. Ulusal düzeyde hemşirelik politikalarını oluşumuna ve ulusal ve uluslarası mesleki örgütlenmeye katılır ve faaliyette bulunur.
 12. İnsanın biyopsikososyal yapısını bilir ve ilişkilerini inceler.
 13. Hemşirelik hizmetinin yönetimini, sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan haklarını, hasta haklarını, hemşirelik haklarını, kişilerarası ve disiplinler arası iletişimi ve ekip çalışmasını tartışır.
 14. Sağlıklı ve hasta birey, aile ve toplumun sağlık ve eğitim gereksinimlerine yönelik programları bilir ve yapar.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 3. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 4. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 1. İnsanın biyopsikososyal yapısını bilir ve ilişkilerini inceler.
 2. Hemşirelik hizmetinin yönetimini, sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan haklarını, hasta haklarını, hemşirelik haklarını, kişilerarası ve disiplinler arası iletişimi ve ekip çalışmasını tartışır.
 3. Sağlıklı ve hasta birey, aile ve toplumun sağlık ve eğitim gereksinimlerine yönelik programları bilir ve yapar.
Beceri
 1. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 4. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 6. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 3. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 4. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 5. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 6. Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
 7. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
 1. Sağlık ve hastalık kavram ve kuram bilgilerini hemşirelik ilke ve felsefesi ile ilişkilendirir.
 2. Birey, aile ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 7. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
 1. Eleştirel düşünme yaklaşımı ile hemşirelik sürecini yönetir.
 2. Alanında son güncel bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.
 3. Mesleki otonomiye ve profesyonel ve bilimsel değerlere sahiptir ve etik karar verme sürecini etkili olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 3. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 4. Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
 5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
 6. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 7. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 8. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
 1. Bilişim, iletişim ve bakım teknolojisini kullanır.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceriler ile bilimsel çalışmaları planlar, uygular ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 7. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 12. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 13. Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.
 14. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 15. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 16. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
 1. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 3. Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 5. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 6. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 7. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 8. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 9. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 10. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 11. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 12. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
 13. Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.
 14. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 15. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
 16. Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.
 17. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 18. Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.
 1. Birey, aile ve toplumun, sağlık ve sosyal sorunlarını araştırarak saptadığı riskli durumlarda, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını yönetir.
 2. Meslektaş eğitimini yapar.
Girişimcilik
 1. Ulusal düzeyde hemşirelik politikalarını oluşumuna ve ulusal ve uluslarası mesleki örgütlenmeye katılır ve faaliyette bulunur.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
HEM0139AnatomiZorunlu3004.00
HEM0141FizyolojiZorunlu2002.00
HEM0145MikrobiyolojiZorunlu2002.00
HEM0147Hemşirelik Esasları IZorunlu4048.00
1001001131997Türk Dili IZorunlu2002.00
1001001151997İngilizce IZorunlu2002.00
1001001111997BiyokimyaZorunlu2002.00
170422.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
HEM0144Hemşirelik Esasları IIZorunlu44414.00
HEM0140Hemşirelik SüreciZorunlu2002.00
HEM0132Kişilerarası İlişkilerZorunlu2002.00
1001001081997Türk Dili IIZorunlu2002.00
1001001101997İngilizce IIZorunlu2002.00
124422.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1001002071997Hemşirelikte FarmakolojiZorunlu2004.00
1001002091997Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
1001002111997İngilizce IIIZorunlu2002.00
HEM0231İç Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68014.00
128022.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1001002081997Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
1001002282008Enfeksiyon HemşireliğiZorunlu2202.00
1001002101997İngilizce IVZorunlu2002.00
1001002051997PatolojiZorunlu2002.00
HEM0202Cerrahi HemşireliğiZorunlu68014.00
1410022.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
HEM0308Mesleki İngilizce IIZorunlu2002.00
HEM0338İlk YardımZorunlu2204.00
HEM0340Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68012.00
1001003122005Araştırma TeknikleriZorunlu4004.00
1410022.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
HEM0421Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68011.00
1001004082006Halk Sağlığı HemşireliğiZorunlu68011.00
1216022.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00

Seçmeli Dersler

İntörnlük Uygulaması

Ders KoduDers AdıTULAKTS
HEM0424İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması42800.00
HEM0426Cerrahi Hemşireliği İntörnlük Uygulaması42800.00
HEM0428Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması42800.00
HEM0430Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması42800.00
HEM0432Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük Uygulaması42800.00
HEM0434Halk Sağlığı Hemşireliği İntörnlük Uygulaması42800.00

Seçmeli Dersler I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
HEM0149Histoloji2000.00
HEM0206Bilgisayar Uygulamaları2200.00
HEM0324Temel Müzik Eğitimi2100.00
HEM0238Temel Resim Eğitimi2100.00
HEM0151Sağlığın Geliştirilmesi3000.00
1001001302003Fiziksel Değerlendirme2000.00
HEM0107Psikoloji2000.00
HEM0137Beden Eğitimi3300.00
HEM0146Seramik2100.00
HEM0148Yaratıcı Drama3300.00

Seçmeli Dersler II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
HEM0146Seramik2100.00
HEM0130Fiziksel Değerlendirme2100.00
HEM0148Yaratıcı Drama3300.00
HEM0137Beden Eğitimi3300.00
HEM0107Psikoloji2000.00
HEM0150Yaratıcı Drama3000.00
HEM0152Beden Eğitimi2200.00
1001001302003Fiziksel Değerlendirme2000.00
HEM0149Histoloji2000.00
HEM0151Sağlığın Geliştirilmesi3000.00
HEM0206Bilgisayar Uygulamaları2200.00
HEM0238Temel Resim Eğitimi2100.00
HEM0324Temel Müzik Eğitimi2100.00

Seçmeli Dersler III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1001002192004Hemşirelikte Beslenme2000.00
1001002222004Yaşlı Sağlığı2000.00
1001002232010Ameliyathane Hemşireliği2000.00
1001002252011Evde Bakım Hemşireliği2000.00
HEM0227Ameliyathane Hemşireliği2000.00
1001002292010Kronik Hastalıklarda Bakım2000.00
1001002302009Yoğun Bakım Hemşireliği2000.00
1001002422011Diyabet Hemşireliği2000.00
HEM0244Gıda Güvenliği2000.00

Seçmeli Dersler IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1001002302009Yoğun Bakım Hemşireliği2000.00
1001002422011Diyabet Hemşireliği2000.00
1001002292010Kronik Hastalıklarda Bakım2000.00
HEM0244Gıda Güvenliği2000.00
1001002192004Hemşirelikte Beslenme2000.00
1001002222004Yaşlı Sağlığı2000.00
1001002252011Evde Bakım Hemşireliği2000.00
HEM0227Ameliyathane Hemşireliği2000.00

Seçmeli Dersler V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
HEM0327Adolesan Sağlığı3000.00
HEM0333Araştırma Etiği3000.00
HEM0323Cinsel Sağlık3000.00
HEM0335Epidemiyoloji3000.00
HEM0315Epidemiyoloji2200.00
1001003061997Sağlık Sosyolojisi2000.00
1001003031997Acil Bakım Hemşireliği2000.00
HEM0342Aile Sağlığı3000.00
HEM0334Aile Planlaması3000.00

Seçmeli Dersler VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1001003061997Sağlık Sosyolojisi2000.00
HEM0334Aile Planlaması3000.00
1001003031997Acil Bakım Hemşireliği2000.00
HEM0342Aile Sağlığı3000.00
HEM0315Epidemiyoloji2200.00
HEM0323Cinsel Sağlık3000.00
HEM0327Adolesan Sağlığı3000.00
HEM0333Araştırma Etiği3000.00

Seçmeli Dersler VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
HEM0423Kültürlerarası Hemşirelik2000.00
1001004172011Kalite Yönetimi2000.00
1001004192011Hemşirelikte Profesyonellik2000.00
HEM0425Hemşirelikte Eleştirel Düşünme2000.00
1001004142011Adli Hemşirelik2000.00
1001004162011Hemşirelik ve Etik2000.00
1001004182011Sosyal Sorumluluk2000.00
1001002031997Onkoloji Hemşireliği2000.00

Seçmeli Dersler VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1001004142011Adli Hemşirelik2000.00
1001004162011Hemşirelik ve Etik2000.00
1001004182011Sosyal Sorumluluk2000.00
1001002031997Onkoloji Hemşireliği2000.00
HEM0423Kültürlerarası Hemşirelik2000.00
HEM0425Hemşirelikte Eleştirel Düşünme2000.00
1001004172011Kalite Yönetimi2000.00
1001004192011Hemşirelikte Profesyonellik2000.00