Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1993 yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 1993-1994 eğitim- öğretim yılından itibaren öğrenci alınan bölüm, 1995 Yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu' nun kurulmasından sonra yüksek okula bağlanmıştır.

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi Öğretmenliği Lisans Diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

- YGS sınavı sonucunda 4 yıllık yüksek öğretim programlarına yerleşmek için gerekli olan taban puanı almış olmak. - Yapılan özel yetenek sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

- Spor alan çıkışlıların ek puan almaları. - Milli sporcular için ek kontenjan.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

- YGS sınavı türlerinden herhangi birinden 4 yıllık yüksek öğretim programlarına yerleşmek için gerekli olan taban puanı almış olmak. - Yapılan özel yetenek sınavında ilk 30 kişi arasında yer almak.

Program Profili

Beden Eğitiminde motor becerileri etkili öğretebilmek için; planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerine sahip, alanındaki teknoloji ve materyali tanıyan ve kullanabilen, mesleği ile ilgili yerli ve yabancı yayınları takip edebilen, iyi derecede genel kültür bilgisine sahip, kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve alanındaki yenilikleri takip eden, alanıyla ilgili yeterli teorik ve uygulama becerisi ve yetkinliğine sahip, ülkemizin farklı okul düzeylerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayanlar; - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında, - Özel okullarda, - Askeri okullarda, - Polis Akademisi ve kolejlerinde, - Üniversitelerin ilgili bölümlerinde, - Belediye ve çeşitli kuruluşlarda, öğretmen, akademisyen, araştırmacı, yönetici ve uzman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız spor bilimlerindeki lisans üstü programlara başvurma hakkına sahiptir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan ders ve öğretim elemanlarına göre değişmekle beraber; her ders için en az 1 vize ve 1 final sınavı ile birlikte; çeşitli projeler, alan araştırmaları, alan uygulamaları yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliği esastır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

A.İ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı, Gölköy Kampüsü, 14280, Bolu. Tel: 0 374 253 45 71 / 0 374 254 10 00 Fax: 0 374 253 46 36

Bölüm Olanakları

Programın yürütülebilmesi için ayrılmış tam donanımlı ve internet erişimli 7 eğitim dersliği, 1 Seminer salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı ve uygulama çalışmalarının yürütüldüğü 3 ayrı spor salonu, 1 atletizm pisti ve futbol sahası, yarı olimpik havuz, fitness salonu, fizyoloji laboratuvarı öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Türk Milli Eğitim Sisteminin temel yapısını kavrar.
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceri

 • Beden eğitimi ve spor öğretimini bilir.
 • Spor branşları ile ilgili temel becerileri sergiler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğretmen kimliğinin kendisine vereceği sorumluluğu kavrar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve davranışları (planlama, öğretimi yürütme, sınıf kontrolü ve değerlendirme, vb.) kavrar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Meslektaşları ile yapıcı ilişkiler kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili yayınları takip ederek, eylem araştırmaları yapar.
Girişimcilik
 • Beden eğitimi ve spor alanına ait sosyal projelerde görev alır.
 1. Türk Milli Eğitim Sisteminin temel yapısını kavrar.
 2. Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 3. Beden eğitimi ve spor öğretimini bilir.
 4. Spor branşları ile ilgili temel becerileri sergiler.
 5. Öğretmen kimliğinin kendisine vereceği sorumluluğu kavrar.
 6. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve davranışları (planlama, öğretimi yürütme, sınıf kontrolü ve değerlendirme, vb.) kavrar.
 7. Meslektaşları ile yapıcı ilişkiler kurar.
 8. Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili yayınları takip ederek, eylem araştırmaları yapar.
 9. Beden eğitimi ve spor alanına ait sosyal projelerde görev alır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Türk Milli Eğitim Sisteminin temel yapısını kavrar.
 2. Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Beden eğitimi ve spor öğretimini bilir.
 2. Spor branşları ile ilgili temel becerileri sergiler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Öğretmen kimliğinin kendisine vereceği sorumluluğu kavrar.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve davranışları (planlama, öğretimi yürütme, sınıf kontrolü ve değerlendirme, vb.) kavrar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Meslektaşları ile yapıcı ilişkiler kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili yayınları takip ederek, eylem araştırmaları yapar.
Girişimcilik
 1. Beden eğitimi ve spor alanına ait sosyal projelerde görev alır.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1401001222007Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IIZorunlu2004.00
1401001262007AtletizmZorunlu2205.50
1401001302007Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.50
1401001242007Sağlık Bilgisi ve İlk YardımZorunlu1204.00
1401001282007Artistik CimnastikZorunlu1204.00
1403009082010Doğa SporlarıSeçmeli Havuz Dersi1204.00
108026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1401002292007HentbolZorunlu2205.00
1401002272007Ritim Eğitimi ve DansZorunlu1203.00
1401002252007Egzersiz FizyolojisiZorunlu2203.00
1401002352007Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3003.50
1401009002010Seçmeli I (AB)Seçmeli Havuz Dersi2002.50
1401009022010Seçmeli I (GK)Seçmeli Havuz Dersi2002.50
126019.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1401002202007Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3004.00
1401002262007Özel EğitimZorunlu2007.00
1401002162007FutbolZorunlu2204.00
1401009042010Seçmeli I (AB)Seçmeli Havuz Dersi2204.00
94019.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1401004142009Beden Eğitimi ve Spor YönetimiZorunlu3004.00
1401004061998Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
1401004122009Araştırma ProjesiZorunlu2206.50
1401009072010Seçmeli IV (AB)Seçmeli Havuz Dersi2001.00
1401009012010Seçmeli II (MB)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
118025.00

Seçmeli Dersler

Doğa Sporları

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401006592007Orientering1204.00
1401006562007Kayak1204.00
1401006552007Yelken1204.00
1401006542007Kano-Rafting1204.00
1401006602007Kano1204.00
1401006632007Doğa Eğitimi1204.00
1401006642007Rüzgar Sörfü1204.00

Seçmeli I (AB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401002592007Eğitsel Liderlik (MBS)2002.50
1401002532007Eğitim Sosyolojisi (MBS)2002.50
1401002552007Eğitim Ekonomisi (MBS)2002.50
1401002612007Eğitim ve Kalkınma (MBS)2002.50
1401007152007Squash2204.00
1401007162007Karete-Do2204.00
1401007132007Modern Dans2204.00
1401007122007Tekvando2204.00
1401007082007Badminton2204.00
1401007072007Ritmik Cimnastik2204.00
1401007062007Güreş2204.00
1401007052007Tenis2204.00
1401007172007Judo2204.00
1401007232009Trambolin2204.00
1401007242010Çim Hokeyi2204.00
1403005171998Hareket Eğitimi3004.00

Seçmeli I (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401006822007Kültür Tarihi2002.50
1401006832007Rekreasyon Yönetimi2002.50

Seçmeli II (AB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401007152007Squash2200.00
1401007162007Karete-Do2200.00
1401007132007Modern Dans2200.00
1401007122007Tekvando2200.00
1401007082007Badminton2200.00
1401007072007Ritmik Cimnastik2200.00
1401007062007Güreş2200.00
1401007052007Tenis2200.00
1401007172007Judo2200.00
1401007232009Trambolin2200.00
1401007242010Çim Hokeyi2200.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00

Seçmeli II (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401006822007Kültür Tarihi2000.00
1401006832007Rekreasyon Yönetimi2000.00

Seçmeli II (MB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401004702009Karşılaştırmalı Eğitim (M. B. S.)3004.00
1401004722009Kaynaştırma Eğitimi (M. B. S.)3004.00
1401004742009İnsan Hakları ve Demokrasi (M. B. S.)3004.00
1401004762009Eğitim Yönetimi ve Denetim (M. B. S.)3004.00
1401007052007Tenis2204.00

Seçmeli III (AB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401004512009Spor Psikolojisi (A.S.)3005.00
1401004532009Spor Sosyolojisi (A. S.)3005.00
1401004552009Spor Tarihi Felsefesi ve Olimpizm (A.S.)3005.00
1401004572009Rekreasyon Eğitimi (A.S.)3005.00
1401004592009Okul Öncesi Dönemde Bed.Eğt. ve Oyun Öğr3005.00
1401004612009Sporda Etik (A.S.)3005.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005991998Futbol Uzmanlık I3003.50
1403006001998Futbol Uzmanlık II3003.50
1401007082007Badminton2203.50
1401005061998Rekrasyon, Turizm ve Spor3003.50

Seçmeli IV (AB)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401004502009Çocuk, Spor ve Yetenek Seçimi (A. S.)2001.00
1401004522009Herkes İçin Spor (A. S.)2001.00
1401004542009Yaşlılarda Spor (A. S.)2001.00
1401004562009Kadın ve Spor (A. S.)2001.00
1401004582009Medya ve Spor (A. S.)2001.00
1401004602009Spor Masajı (A. S.)2001.00
1401004622009İlkokullarda Beden Eğitimi (A. S.)2001.00