Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

12.03.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur ( Resmi Gazete 22931-12.03.1997)

Kazanılan Derece

Tıp doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise diploması 2. ÖYS sonuç belgesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıp Doktoru ünvanı kazanmak için öğrencilerin 1, 2 ve 3. sınıflarda ve 4. ve 5. sınıflardaki klinik stajlarda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yeterli kabul edilir. 6. sınıfta intörn doktor olarak stajlarını yapar, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacı; birey ve topluma sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte, temel bilgilere, mesleki beceri ve tutuma sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, etik kurallara uyan hekimler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıp Fakültesi mezunları kamuya ait sağlık kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası özel sağlık kurumlarında “Tıp Doktoru” unvanıyla iş bulma imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir dalda uzmanlık eğitimine devam ederek “Uzman Hekim” unvanı kazanabilirler. Ayrıca herhangi bir lisansüstü programa başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversite Senatosu tarafından düzenlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır. İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her ders kurulu sonunda teorik ve pratik (sözlü/çoktan/seçmeli/pratik) sınav yapılmakta ve her dönem sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Dönem 1, 2 ve 3'te yıl sonu dönem notu, ders kurulu sonu sınavlarının toplamının %60'ı ve final sınavının %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için puan ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekmektedir. Dönem 4 ve 5’te her staj bir ders kabul edilir. Pratik ve teorik sınav aşamalarından oluşan sınavlar her staj sonunda yapılır. Sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarı puanı 60 ve üzeridir. Dönem 6 öğrencisi, her staj süresi sonunda, genel tıp birikimi, araştırma yazısı hazırlayıp sunma becerisi, görev sorumluluğu, iletişim becerisi, hasta hazırlayıp takip etme becerisi, psiko-sosyal durumu, tıbbi girişim becerisi, saha çalışmaları bakımından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Öngörülen süreler içinde 6 dönemi de ölçme değerlendirme koşullarını sağlayarak tamamlayanlara “Tıp Doktoru” unvanıyla mezuniyet belgeleri verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Hasan Koçoğlu Abant izzet Baysal Üniveristesi Tıp Fakültesi Gölköy 14280 BOLU

Bölüm Olanakları

Fiziki Mekân Durumu: Eğitim hizmetleri Temel Tıp Bilimleri Binası ile AİBÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürdürülmektedir. Morfoloji binasında 3 adet amfi, 1 adet derslik,1 Mesleki Beceri Laboratuarı, 1 Bilgisayar Laboratuvarı , 3 adet multidisipliner laboratuvar, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında 12 adet derslik bulunmaktadır. Kampus alanında merkezi kütüphaneden başka kafe, restoran, açık ve kapalı spor sahası, yüzme havuzu ve öğrenci yurdu bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Vücudun ve organ sistemlerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde normal yapı ve işlevlerini bilir.
 • Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.
 • Hastalardan ayrıntılı anamnez alır, ayrıntılı fizik muayene yapar.
 • Hastalıklar hakkında ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar.
 • Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve bunların azaltılmasına çalışır.
 • Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını yorumlar.
 • Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı etkinliği yüksek yöntemleri seçer.
 • Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır
 • Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde yönlendirir.
 • Disiplinler arası ekip çalışması yapar.
 • Sağlık ile ilgili istatistik bilgileri değerlendir.
 • Koruyucu hekimlik hizmetlerini uygular.
 • Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını bilir.
 • Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurar,
 • Hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir, etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları dikkate alır.
 • Birinci basamakta adli tıp hizmetlerini yürütür,
 • Mesleki uygulamalardaki değişiklikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Beceri

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Girişimcilik
 1. Vücudun ve organ sistemlerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde normal yapı ve işlevlerini bilir.
 2. Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.
 3. Hastalardan ayrıntılı anamnez alır, ayrıntılı fizik muayene yapar.
 4. Hastalıklar hakkında ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar.
 5. Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve bunların azaltılmasına çalışır.
 6. Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını yorumlar.
 7. Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı etkinliği yüksek yöntemleri seçer.
 8. Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır
 9. Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde yönlendirir.
 10. Disiplinler arası ekip çalışması yapar.
 11. Sağlık ile ilgili istatistik bilgileri değerlendir.
 12. Koruyucu hekimlik hizmetlerini uygular.
 13. Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını bilir.
 14. Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurar,
 15. Hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir, etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları dikkate alır.
 16. Birinci basamakta adli tıp hizmetlerini yürütür,
 17. Mesleki uygulamalardaki değişiklikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 3. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 4. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 1. Vücudun ve organ sistemlerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde normal yapı ve işlevlerini bilir.
 2. Hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını ve etkilenen organlardaki değişiklikleri tanımlar.
 3. Hastalardan ayrıntılı anamnez alır, ayrıntılı fizik muayene yapar.
 4. Hastalıklar hakkında ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar.
 5. Sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini bilir ve bunların azaltılmasına çalışır.
 6. Sık görülen hastalıkların klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını yorumlar.
 7. Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı etkinliği yüksek yöntemleri seçer.
 8. Acil durumlarda inisiyatif kullanarak çabuk ve doğru karar alır
 9. Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanır, uygun ilk tedavilerini yapar ve gerektiğinde yönlendirir.
 10. Disiplinler arası ekip çalışması yapar.
 11. Sağlık ile ilgili istatistik bilgileri değerlendir.
 12. Koruyucu hekimlik hizmetlerini uygular.
 13. Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını bilir.
 14. Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurar,
 15. Hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir, etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları dikkate alır.
 16. Birinci basamakta adli tıp hizmetlerini yürütür,
 17. Mesleki uygulamalardaki değişiklikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
Beceri
 1. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 4. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 6. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 3. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 4. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 5. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 6. Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
 7. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 7. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 3. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 4. Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
 5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
 6. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 7. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 8. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 7. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 12. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 13. Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.
 14. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 15. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 16. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 3. Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 5. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 6. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 7. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 8. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 9. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 10. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 11. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 12. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
 13. Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.
 14. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 15. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
 16. Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.
 17. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 18. Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.
Girişimcilik

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00

Seçmeli Dersler