Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Gıda Mühendisliği Bölümü 2005 yılnda öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümde zorunlu ve uygulamalı derslerin yanı sıra seçmeli dersler de yer almaktadır. Bölüm ders müfredatının oluşturulmasında Gıda Mühendisleri Odası ve diğer gıda mühendisliği bölümleri ile eşgüdümlü hareket edilmektedir. Bölümde lisans öğrenimi dışında yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Bölümde 12 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ve 2 uzman bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bölüm yüksek öğretimde mühendislik (Gıda Mühendisliği) alanında 151 kredi ve 240 ECTS kredilik öğrenim sistemine tabidir. Bu kredi yükünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans düzeyinde diploma alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bunun dışında kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş kontenjanımıza başvuran öğrenciler (yurtdışından gelen öğrenciler dahil) ile merkezi dikey geçiş sınavı ile bölümümüzü tercih eden öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Dikey geçiş sınavı ile bölümümüze gelen öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır. Hazırlık programının ders yükleri her yıl başında ve öğrenci profilleri dikkate alınarak güncellenmektedir. Gerekli durumlarda yatay geçiş öğrencilerininin de daha önce almış oldukları dersleri tekrar etmeleri ve/veya alt sınıflardan ek dersleri almaları talep edilebilmektedir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca Farabi programı kapsamında yurt içinde diğer gıda mühendisliği programlarından da kontenjanımız kadar öğrenci kabulu gerçekleştirilebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz yalnızca önceki formal öğrenimi kısmen ve/veya tamamaen tanımaktadır. Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrenciler zorunlu hazırlık progrmaına kayıt yaptırdıktan sonra bu programda başarılı olmaları halinde 3. sınıf kayıtları yaptırılarak öğrenimlerine devam etmektedirler. Öğrencilerin önceki eğitimlerine ait staj yükümlülüklerinin kabulü bölüm kurulunun öğrenci bazlı incelemesi sonucunda vereceği kararlara bağlı olmaktadır. Bölümümüz in-formal ve non-formal eğitimleri kabul etmemektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Bölümümüzde derler zorunlu ve seçmelil olarak gruplandırılmıştır. Tüm öğrencilerimiz grup alt limiti olmaksızın o dönem açılan dersler içerisinden istedikleri dersleri seçebilmektedir. Zorunlu dersler ağırlıklı olarak gıda mühendisliği alanı ile ilgili dersleri kapsamaktadır. Gıda teknolojisinin temel dersleri de zorunlu ders kapsamında yer alırken teknoloji ağırlıklı derslerin önemli bir bölümü seçmeli ders havuzunda tutulmaktadır. Ders içeriklerinin belirlenmesinde öğretim üyeleri tam yetkilidir. Derslerin müfredata yerleştirilmesinde ise Gıda Mühendisleri Odası ve diğer gıda mühendisliği bölümleri ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Dersler belirlenirken temel mühendislik, gıda teknolojisi ve sosyal bilimler dersleri arasında belirli bir denge gözetilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrenciler ağırlıklı olarak gıda sanayi ve yan sanayinde istihdam edilmektedir. Mezunlar gıda sanayinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanları ile ilgili bakanlıklarda mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Gıda mühendisliği progrmaından mezun olan bir öğrenci herhangi bir gıda mühendisliği alanında doğrudan yüksek lisans programına başvurabilir. Gıda mühendisliği alanı dışında kalan programların yüksek lisans ve doktora programlarına ise ilgili bölümlerin varsa ön koşullarını (hazırlık progrmaına dahil olmak vb.) yerine getirdikten sonra kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm öğrencileri en az bir ara sınav ve bir final sınavına girmek zorundadır. Ara sınav sayısı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından artırılabilir. Ayrıca, öğretim elemanları quiz, ödev, seminer vb. değerlendirme ölçütlerini de başarı notunun hesabında kullanabilir. Uygulamalı derslerde uygulama dersinin sınavı dersin teorik bölümünün sınavına girmek için ön koşul değildir. Ancak, öğretim elemanı uygulama sınav sonucunu genel değerlendirme sonucunu belirlerken kullanabilir. Yaz dönemi stajının geçerli olabilmesi için ön değerlendirmeden geçen öğrencilerin staj sınavından da başarılı olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Gıda Mühendisi unvanını alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda dönem sonu sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin bu sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü staj yapmış olması ve staj sınavını başarması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr.Ömer ZORBA Tel: (374) 254 10 00/2630

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 11 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar mikrobioyloji/biyoteknoloji, et teknolojisi, süt teknolojisi, hububat teknolojisi, yağ teknolojisi, meyve-sebze değerlendirme teknolojisi alanlarında altyapıya sahiptir. Süt teknolojisi laboratuvarında pilot peynir yapım ünitesi, TEKMER bünyesinde ise pilot yoğurt ve erişte/makarna üretim tesisleri bulunmaktadır. Bölümümüz ayrıca ileri gıda analizlerinin gerçekleştirildiği ve 6 ayrı laboratuvadan oluşan bir Yenilikçi Gıdalar Araştırma Merkezine sahiptir. Bölümde öğrencilerin yararlanabildiği bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur
 • Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder
 • Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir

Beceri

 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir
 • Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir
 • Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir
 • Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur
Girişimcilik
 • Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir
 1. Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur
 2. Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder
 3. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir
 4. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır
 5. İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir
 7. Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır
 8. Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
 9. Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir
 10. Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir
 11. Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur
 12. Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir
 13. Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
 2. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 1. Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur
 2. Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder
 3. Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 3. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 4. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 5. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 6. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 7. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 8. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 2. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 3. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 6. Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
 7. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 8. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 9. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 10. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir
 2. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 2. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 3. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 1. İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır
Öğrenme Yetkinliği
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 4. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 5. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 6. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 7. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 8. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 9. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 10. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir
 2. Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 5. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 6. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 7. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 8. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 9. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 1. Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 3. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 4. Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 1. Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir
 2. Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir
 3. Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur
Girişimcilik
 1. Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1901001012010Matematik IZorunlu3206.00
1901001112004Gıda Mühendisliğine GirişZorunlu2004.00
1901001132004Türk Dili IZorunlu2002.00
1901001152004Atatürk İlk.ve İnk.Tar. IZorunlu2002.00
1901001252007BiyolojiZorunlu2003.00
1901001272013FizikZorunlu2025.00
1901001312010KimyaZorunlu3026.00
1901001172004İngilizce IZorunlu2002.00
182430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1901002222013Enstrümantel AnalizZorunlu2024.00
1901002022005Akışkanlar MekaniğiZorunlu3004.00
1901002042005Isı ve Kütle AktarımıZorunlu3004.00
1901002062005Gıda KimyasıZorunlu3004.00
1901002082005Genel MikrobiyolojiZorunlu2025.00
130421.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1901003292013Gıda Kalite KontrolZorunlu2004.00
1901003012010Gıda BiyokimyasıZorunlu3004.00
1901003312013Gıda Mikrobiyolojisi IZorunlu3025.00
1901003212013Staj IZorunlu0005.00
80218.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli (III.Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1901003232007Temel Hukuk2000.00
1901003242007İnsan Kaynakları Yönetimi2000.00
1901002332013Gıda ve İş Etiği2000.00

Seçmeli (IV.Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1901002142005Araştırma ve Deneme Yöntemleri2000.00
1901003062005İşletme Yönetimi2000.00
1901003082005Proses Kontrol2000.00
1901002192005Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma2000.00
1901004292010Beslenme İlkeleri (Seç.)2000.00

Seçmeli (V.Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1901003092005Endüstriyel Mikrobiyoloji2000.00
1901003112005Gıda Reolojisi2000.00
1901003212007Gıda Katkı Maddeleri2000.00
1901003132005Gıda Makine ve Ekipmanları2000.00
REKL002Yenilik3000.00
REKL003Yenilik Yönetimi3000.00
REKL004Yeni Ürün Geliştirme3000.00
REKL005Yeni Hizmet Tasarımı3000.00
REKL006Yenilikçi Ürün Tasarımı3000.00
REKL007Marka Geliştirme3000.00
REKL008Marka Yönetimi3000.00
REKL009Teknoloji Yönetimi3000.00
REKL010Ticarileşme3000.00
REKL011Bilim ve Teknoloji Politikası3000.00
REKL012Stratejik Teknoloji Analizi3000.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini3000.00
REKL014Teknoloji Değerlendirmesi3000.00
REKL015İş Hukuku3000.00
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3000.00
REKL017Denetim3000.00
REKL018Bilim Tarihi3000.00
REKL019Ekonomiye Giriş3000.00
MIM0001Serbest El Çizimi3000.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3000.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3000.00

Seçmeli (VI.Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903003382013Gıda Mikrobiyolojisi II2000.00
1901003142005Özel Gıdalar Teknolojisi2000.00
1901003162005Duyusal Analiz Teknikleri2000.00
1901003182005İş Hayatı İçin Yabancı Dil2000.00
1901003222007Gıda Muhafaza Teknikleri2000.00
1901003302011Temel Et Bilimi2000.00
REKL002Yenilik3000.00
REKL003Yenilik Yönetimi3000.00
REKL004Yeni Ürün Geliştirme3000.00
REKL005Yeni Hizmet Tasarımı3000.00
REKL006Yenilikçi Ürün Tasarımı3000.00
REKL007Marka Geliştirme3000.00
REKL008Marka Yönetimi3000.00
REKL009Teknoloji Yönetimi3000.00
REKL010Ticarileşme3000.00
REKL011Bilim ve Teknoloji Politikası3000.00
REKL012Stratejik Teknoloji Analizi3000.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini3000.00
REKL014Teknoloji Değerlendirmesi3000.00
REKL015İş Hukuku3000.00
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3000.00
REKL017Denetim3000.00
REKL018Bilim Tarihi3000.00
REKL019Ekonomiye Giriş3000.00
MIM0001Serbest El Çizimi3000.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3000.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3000.00

Seçmeli (VII. Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1901004112005Fonksiyonel Gıdalar2000.00
1901004152007Mesleki Yabancı Dil III2000.00
1901004232007Moleküler Biyoloji-Genetik2000.00
1901004292010Beslenme İlkeleri (Seç.)2000.00
1901004192005Hazır Yemek Teknolojisi2000.00
1901004252007Gıda Ambalajlama2000.00

Seçmeli (VIII.Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1901004142005Kanatlı Eti Teknolojisi2000.00
1901004162007Ürün Geliştime2000.00
1901004182007Mesleki Yabancı Dil IV2000.00
1901004202007Peynir Teknolojisi2000.00
1901004242007Öğütme Teknolojisi2000.00
1901003102005Fizibilite Tekniği2000.00
1903004342013Gıda Mevzuatı2000.00