Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Abant İzzet BAYSAL Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (Eylül 2007)

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Resmi (Formal) olarak getirilen onaylı lise diploması ÖSYM ve Üniversite rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenilen diğer belgeler ile düzenlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci bölüme başlamadan önce, eğer isterse bir yıllık İngilizce hazırlık okulunu başlayabilir veya birinci sınıfa kayıt yaptırabilir.

Program Profili

Çevre Mühendisliği bölümünde 74 kız, 76 erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci eğitim almaktadır. Bölümümüzde 7 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve bir sekreter bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde, bütün sanayi kuruluşlarında, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında, çevre il müdürlüklerinde, İller Bankası ve Devlet Su İşlerinde İş bulma imkanına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara geçiş imkânı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar genel olarak en az bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler bölüm derslerinin %25'i seçmeli ders ve geri kalanı zorunlu olmak üzere toplam 150 kredilik (240 AKTS) ders, uygulama ve arazi çalışmalarını tamamlayarak mezun olurlar. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme tezi hazırlaması istenmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Duran KARAKAŞ (Bölüm Başkanı) Telefon: 03742541000/2660 İleti: dkarakas@ibu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL (Bölüm Başkan Yardımcısı ve AKTS koordinatörü) Telefon: 03742541000/2662 İleti: pakdil_n@ibu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bölüm Olanakları

Dersler projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda IC, GC, spektroradyometre, UV-Spektrofotometre, eddy kovaryans, oto örnekleyici, debi ölçer, PAR sensörü, solar radyasyon sensörleri gibi ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve deneyler için sarf ve kimyasal malzemeler mevcuttur.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; temel bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır

Beceri

 • Çevre Mühendisliği problemlerini öngörür, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun olan analitik yöntem teknikleri seçer ve uygular
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bireysel ve takım olarak disiplinli ve etkin çalışır, sorumluluk alır
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgiye erişim için kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarını kullanır
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
 • Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
Alana Özgü Yetkinlik
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
Girişimcilik
 • Uygulamalı ve temel bilimleri sentezleyerek çevre sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile çözüm bulma becerisine sahip olma
 1. Çevre Mühendisliği problemlerini öngörür, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun olan analitik yöntem teknikleri seçer ve uygular
 2. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır
 3. Bireysel ve takım olarak disiplinli ve etkin çalışır, sorumluluk alır
 4. Bilgiye erişim için kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarını kullanır
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
 6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
 7. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
 8. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
 10. Uygulamalı ve temel bilimleri sentezleyerek çevre sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile çözüm bulma becerisine sahip olma
 11. Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; temel bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
 2. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 1. Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; temel bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 3. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 4. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 5. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 6. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 7. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 8. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 2. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 3. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 6. Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
 7. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 8. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 9. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 10. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 1. Çevre Mühendisliği problemlerini öngörür, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun olan analitik yöntem teknikleri seçer ve uygular
 2. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 2. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 3. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 1. Bireysel ve takım olarak disiplinli ve etkin çalışır, sorumluluk alır
Öğrenme Yetkinliği
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 4. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 5. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 6. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 7. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 8. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 9. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 10. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 1. Bilgiye erişim için kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarını kullanır
 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 5. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 6. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 7. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 8. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 9. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
 2. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 3. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 4. Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 1. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
 2. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
Girişimcilik
 1. Uygulamalı ve temel bilimleri sentezleyerek çevre sorunlarına bütüncül bir bakış açısı ile çözüm bulma becerisine sahip olma

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1902001012008Genel BiyolojiZorunlu2023.00
1902001032010Fizik IZorunlu3025.00
1902001072010Matematik IZorunlu3026.00
1902001092008EkonomiZorunlu2002.00
1902001112008Çevre Mühendisliğine GirişZorunlu2002.00
1902001132008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tar. IZorunlu2002.00
1902001152008Türk Dili IZorunlu2002.00
1902001992010Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
1902001052013KimyaZorunlu3046.00
2101030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1902002032009Diferansiyel EşitliklerZorunlu3003.00
1902002072009İstatistikZorunlu3004.00
1902002112009Çevre MikrobiyolojisiZorunlu2204.00
1902004992010Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3006.00
1902002012013Çevre Kimyası IIZorunlu3046.00
1901002092013TermodinamikZorunlu3004.00
172427.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1902002022009Akışkanlar Mekaniği ve HidrolikZorunlu4005.00
1902002042009Çevresel HidrojeolojiZorunlu3004.00
1902002082009Statik ve MukavemetZorunlu3004.00
1902002102009Temel İşlemler IZorunlu4004.00
1902004982010Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3006.00
1902002202013Staj IZorunlu0005.00
170028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1902003032010Arıtmanın TemelleriZorunlu3004.00
1902003052010Katı Atıkların UzaklaştırılmasıZorunlu3004.00
1902003072010Temel İşlemler IIZorunlu2204.00
1902003992011Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi3006.00
1902003412013Su Kaynakları Mühendisliği IZorunlu3004.00
142022.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1902003082010Çevre HukukuZorunlu2003.00
1902003102010İş Hayatı İçin Yabancı Dil IIIZorunlu2002.00
1902003982011Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi3006.00
1902003292010Hava Kirliliği ve KontrolüZorunlu3004.00
1902003402013Su Kaynakları Mühendisliği IIZorunlu3004.00
1902003202013Staj IIZorunlu0005.00
130024.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1902004022010Çevre ve Enerji PolitikasıZorunlu2003.00
1902004042010Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletimiZorunlu2205.00
1902004962011Seçmeli VISeçmeli Havuz Dersi3006.00
1902004202011Mezuniyet Projesi IIZorunlu0404.00
76018.00

Seçmeli Dersler

Rek.Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3004.00

Rek.Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3004.00

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902002052009Çevre Sorunları3006.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902003232010Arıtma Çamurlarının İşlenmesi3006.00
1902003252010Arıtma Tesisi Hidroliği3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902003292010Hava Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları Koruması3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların Arıtılması3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeni3006.00
1902003372010Çevre Biyoteknolojisi3006.00
1902003392010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902004102010Arıtma Çamurlarının İşlenmesi3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların Korunması3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden Kullanımı3006.00
1902004172010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902003132011Mühendisler için Organik Kimya3006.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902004122010Su Kirliliği3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902003292010Hava Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları Koruması3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların Korunması3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların Arıtılması3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeni3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden Kullanımı3006.00
1902003372010Çevre Biyoteknolojisi3006.00
1902004172010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902003392010İçme Sularının Arıtılması3006.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902003252010Arıtma Tesisi Hidroliği3006.00
1902003012010Çevre Kirlilik Kontrolü3006.00
1902003392010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902004172010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902003132011Mühendisler için Organik Kimya3006.00
1902003432013Jeoistatistik3006.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902003332010Endüstriyel Atık Suların Arıtılması3006.00
1902003372010Çevre Biyoteknolojisi3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902004172010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902003062013Ekolojik Ekonomi3006.00
1902003392010İçme Sularının Arıtılması3006.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902003212010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902003232010Arıtma Çamurlarının İşlenmesi3006.00
1902003252010Arıtma Tesisi Hidroliği3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları Koruması3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların Arıtılması3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeni3006.00
1902003372010Çevre Biyoteknolojisi3006.00
1902003392010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902004102010Arıtma Çamurlarının İşlenmesi3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların Korunması3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden Kullanımı3006.00
1902004172010İçme Sularının Arıtılması3006.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902003232010Arıtma Çamurlarının İşlenmesi3006.00
1902004102010Arıtma Çamurlarının İşlenmesi3006.00
1902003212010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902004132010Yenilenebilir Enerji Teknolojileri3006.00
1902003252010Arıtma Tesisi Hidroliği3006.00
1902003272010Su Kirliliği ve Kontrolü3006.00
1902003312010Yenilenebilir Doğal Kaynakları Koruması3006.00
1902004152010Yenilenebilir Doğal Kaynakların Korunması3006.00
1902003332010Endüstriyel Atık Suların Arıtılması3006.00
1902004162010Besin Maddesi Geri Kazanım ve Yeniden Kullanımı3006.00
1902003352010Besin Maddelerinin Geri Kazanımı ve Yeni3006.00
1902003372010Çevre Biyoteknolojisi3006.00
1902003392010İçme Sularının Arıtılması3006.00
1902004172010İçme Sularının Arıtılması3006.00

Teknik Olmayan Seç.Bağlı.Ders

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902004232013Mühendislik Etiği3004.00
1902004252013Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
1902004272013Bilim ve Teknolji Tarihi3004.00
1902004292013İş Hukuku3004.00
1902004312013Sosyolojiye Giriş3004.00
1902004332013Sosyal Psikolojiye Giriş3004.00
1902004352013Öğrenme Psikolojisi3004.00
1902004372013Endüstri Psikolojisi3004.00
1902004392013Organizasyonel Davranış3004.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902001172008İngilizce I2002.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1902001162008İngilizce II2002.00
1902001182008Almanca II2002.00
1902001202008Fransızca II2002.00