Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

2007

Kazanılan Derece

Mimar

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM Sayısal Puanı ile öğrenci alınır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay ve Dikey geçiş kontenjanları mevcuttur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim Programı ÖSYM Yükseköğrenime geçiş sınavı kapsamında her yıl yeniden belirlenir.

Program Profili

Sayısal alanda orta öğrenimini tamamlamış, 3D düşünme alışkanlığı olan, sosyal ve kültürel yetisini geliştirmeye yönelik tasarım programı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Tasarım disiplinleri, yapı üretim ve malzeme ile yapımalzemesi serbest meslek alanları ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Diploma notu ve ilgili dil ve yeterlilik sınavlarında başarılı olan adaylar Yüksek Lisans programına tanımlanan kontenjan kapsamında öğrenimine devam edebilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Proje teslimleri, yazılı sınavlar ve sunum olarak sınav yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Programa Kayıtlı Öğrencilerimiz, Dönemlik 30, toplam 240 AKTS lik program en çok 7 yıl içerisinde, en az 2.00 genel not ortalaması ile mezuniyete hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Leyla ALPAGUT Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları

AİBÜ İzzet Baysal Vakfı Eğitim Bursu, Stüdyolar, Maket Laboratuvarı, Plotter, Öğrenci Topluluğu ofisi


Program Çıktıları

Bilgi

 • Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme
 • Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

Beceri

 • İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme
 • İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.
Girişimcilik
 • Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.
 1. İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama
 2. Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme
 3. İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir
 4. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder
 5. Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.
 6. Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.
 7. Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.
 8. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme
 9. Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 2. Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 3. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 4. İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 5. Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
 6. Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 7. İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 1. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme
 2. Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama
Beceri
 1. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 2. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 1. Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
 2. Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
 3. Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
 4. Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
 5. Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
 6. Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
 1. İhtiyaç Programı hazırlanması, konvansiyonel grafik ve sunum teknikleri ile tasarım projesi hazırlama
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
 2. Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 3. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
 1. Kentsel ölçekten yapı malzemesi detaylandırması ölçeğine kadar tüm tasarım, projelendirme ve üretim alanlarında sorumluluk alma ve iş organizasyonu gerçekleştirme
 2. İnsan ve çevresinin tasarım Tarih, kuram ve, kültürel gelişimine ilişkin bilgi v değerelendirme becerisi edinir
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
 2. Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 1. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 2. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
 4. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 1. Üretici ve kullanıcı arasında, taleplerin programlanarak gerekli detay ve bağlam içerisinde üretilminin süreçlendirilerek gerçekleştirilmesinde gerekli iletişimi sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 2. Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 3. Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
 4. İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
 5. Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
 6. Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
 1. Talep edilen programın kültürel, sosyal ve ekonomik gerçeklikler değerlendirilerek ilgili grafik sunum teknikleri kullanılarak tasarlanması ve inşa edilmesi.
Girişimcilik
 1. Tasarım ve imalat sektörlerinde, yapı üretim alanında her alanda tasarım, iş organizasyonu ve üretim yapabilme.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1905001012009Temel Tasarım IZorunlu4408.00
1905001052008Mimarlığa Giriş IZorunlu3004.00
1905001072010Çizim Teknikleri IZorunlu2205.00
1905001092008Türk Dili IZorunlu2002.00
1905001112008İngilizce IZorunlu2002.00
1905001152013MatematikZorunlu2204.00
158025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1905001022009Temel Tasarım IIZorunlu4408.00
1905001062008Mimarlığa Giriş IIZorunlu3004.00
1905001082010Çizim Teknikleri IIZorunlu2205.00
1905001122008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1905001142008İngilizce IIZorunlu2002.00
1905001182011Şehirciliğe GirişZorunlu2204.00
1905001982011Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi2204.00
1710029.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1905002012009Mimari Proje IZorunlu4409.00
1905002132009Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
1905002152010Yapı Elemanları IZorunlu2205.00
1905002992011Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi2204.00
1905002072013Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu2204.00
1210024.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1905003012010Mimari Proje IIIZorunlu4409.00
1905003072010Yapı Statiği ve Çelik YapılarZorunlu3004.00
1905003992010Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi0004.00
1905003072013Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü IZorunlu2103.00
95020.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1905004012010Mimari Proje VZorunlu4409.00
1905004032010Uygulama ProjesiZorunlu2205.00
1905004972011Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi2204.00
88018.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1905004022010Mezuniyet ProjesiZorunlu4409.00
1905004962011Seçmeli VISeçmeli Havuz Dersi2204.00
66013.00

Seçmeli Dersler