Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

2010 yılında kurulmuş olan Seramik Bölümü, seramik malzemenin çok yönlülüğünü ve sınırlarını kavrayarak, modern seramik teknolojisini kullanmanın yanı sıra araştırma ve yaratıcılığın önemini de vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir. Seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak, sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir. Lisans eğitimi sonunda seramik endüstrisinde faydalı olabilecek yaratıcı tasarımcılar yetiştirmek hedeflenmektedir. Dört yıl süreli bu programda, Temel Sanat Eğitimi, Seramik Tasarımı, Desen, Endüstriyel Seramik Tasarımı, Laboratuar dersleri gibi uygulama dersleri dışında, kuramsal ağırlıklı, sanat ve kültür dersleri de yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Seramik Bölümü, Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Seramik Bölümü’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı ‘sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ya da yabancı dil’ alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Yetenek sınavları ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültemizin tek aşamalı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; önce Bölüm Kurulu'nun onayı daha sonra ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayıyla uygulanır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Tarihsel ve kültürel boyutu olan günümüz seramik sektörüne teknolojiyi kullanarak özgün tasarımlar yapılan bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Seramik sektöründe fabrikalarda, atölyelerde, anasanat dallarına ilişkin uzman olarak çalışabilirler. Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca akademik kariyer yaparak Yüksek Öğretim Kurumlarında, kendi alanlarında ders verebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

AKTS/DS Koordinatörü Yrd. Doç. Serkan DEMİR Tel: 0 374 254 10 00/ 2418, serkan.demir@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

3 Adet Seramik Atölyesi, 1 Adet Alçı Atölyesi, 1 Adet Kimya Laboratuarı, 1 Adet Fırın Odası, 1 Adet Dekor Odası, 2 Adet Desen Atölyesi, 2 Adet Temel Tasarım Atölyesi, 2 Adet Bilgisayar Atölyesi, 1 Adet Sergi Salonu, 1 Adet Torna Atölyesi, 1 Adet Döküm Atölyesi


Program Çıktıları

Bilgi

 • Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulamayabilme
 • Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Beceri

 • Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi
 • Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme bilinci
Alana Özgü Yetkinlik
 • Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi
Girişimcilik
 • Yaratıcılık sürecinde mesleki özgüvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci
 1. Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulamayabilme
 2. Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi
 3. Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi
 4. Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 6. Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme bilinci
 7. Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi
 8. Yaratıcılık sürecinde mesleki özgüvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci
 9. Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 2. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
 4. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 5. İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
 6. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 7. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 8. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 9. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
 1. Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulamayabilme
 2. Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Beceri
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 6. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
 2. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 3. İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
 4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 5. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
 6. Duyusal algıyı somutlaştırır.
 1. Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi
 2. Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
 3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
 1. Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 1. Kendi çalışmalarını sorgular.
 2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
 3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
 2. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 3. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 1. Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme bilinci
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
 2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
 3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
 4. Estetik farkındalığa sahiptir.
 1. Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi
Girişimcilik
 1. Yaratıcılık sürecinde mesleki özgüvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2001012012010Seramik IZorunlu4408.00
2001012032010Desen IIIZorunlu2206.00
2001012052010Alçı Model ve Kalıp Teknikleri IZorunlu2205.00
2001012072010Sanat Tarihi IZorunlu3003.00
2001012092010Seramik Kimya ve Teknolojisi IZorunlu2204.00
2001012992010Seçmeli Ders ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
1510028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2001012022010Seramik IIZorunlu4408.00
2001012042010Desen IVZorunlu2206.00
2001012062010Alçı Model ve Kalıp Teknikleri IIZorunlu2205.00
2001012082010Sanat Tarihi IIZorunlu3003.00
2001012102010Seramik Kimya ve Teknolojisi IIZorunlu2204.00
2001012982010Seçmeli Ders IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
1510028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2001013012010Seramik IIIZorunlu4407.00
2001013032010Dekor ve Montaj Teknikleri IZorunlu2205.00
2001013052010Seramik Tarihi IZorunlu3005.00
2001013072010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım IZorunlu2204.00
2001013992010Seçmeli Ders IIISeçmeli Havuz Dersi3004.00
148025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2001013022010Seramik IVZorunlu4407.00
2001013042010Dekor ve Montaj Teknikleri IIZorunlu2205.00
2001013062010Seramik Tarihi IIZorunlu3005.00
2001013082010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım IIZorunlu2204.00
2001013982010Seçmeli Ders IVSeçmeli Havuz Dersi3004.00
148025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2001014012010Seramik VZorunlu4409.00
2001014032010Seramik Yüzey Tasarımı IZorunlu2406.00
2001014052010Çağdaş SanatZorunlu3005.00
2001014992010Seçmeli Ders VSeçmeli Havuz Dersi3005.00
128025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2001014022010Seramik VIZorunlu4409.00
2001014042010Seramik Yüzey Tasarımı IIZorunlu2406.00
2001014062010Çağdaş Seramik SanatıZorunlu3005.00
2001014982010Seçmeli Ders VISeçmeli Havuz Dersi3005.00
128025.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001012112010Estetik I2002.00
2001012132010Kültür Tarihi2002.00
2001012152010Çamur Torna. Şekillendirme I1202.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001012122010Estetik II2002.00
2001012142010Mitoloji2002.00
2001012162010Çamur Torna. Şekillendirme 21202.00

Seçmeli Ders III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001013092010Yapı ve Endüstri Seramiği I2204.00
2001013112010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları I2204.00
2001013132010Desen V2204.00
2001013152010Seramik Baskı Yöntemleri I2204.00
2001013072010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım I2204.00
2001013032010Dekor ve Montaj Teknikleri I2204.00

Seçmeli Ders IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001013102010Yapı ve Endüstri Seramiği II2204.00
2001013122010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları II2204.00
2001013142010Desen VI2204.00
2001013162010Seramik Baskı Yöntemleri II2204.00
2001013042010Dekor ve Montaj Teknikleri II2204.00
2001013082010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım II2204.00

Seçmeli Ders V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001014072010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım III2205.00
2001014092010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları III2205.00
2001014132010Yapı ve Endüstri Seramiği III2205.00
2001014052010Çağdaş Sanat3005.00
2001014112010Cam ve Seramik I2205.00

Seçmeli Ders VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001014082010Bilgisayar Dest. End. Ser. Tasarım IV2205.00
2001014102010Seramik Sır ve Piş. Uygulamaları IV2205.00
2001014142010Yapı ve Endüstri Seramiği IV2205.00
2001014122010Cam ve Seramik II2205.00
2001014062010Çağdaş Seramik Sanatı3005.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001011172010İngilizce I2002.00
2001011192010Almanca I2002.00
2001011212010Fransızca I2002.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2001011182010İngilizce II2002.00
2001011202010Almanca II2002.00
2001011222010Fransızca II2002.00