Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2008 tarihinde Resim Bölümü kurulmuştur. Resim Bölümü; Sanatın evrensel bir dil olduğu gerçeğini ilke edinen Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, yaratıcılık kalitesi yüksek,özgün sanatsal ürünler sunabilen,dünya ve ulusal kültürünün bilincinde,çağdaş düşünce yapısına sahip sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciye lisans eğitimi süresince sanatsal yaratıcılığını kullanabilecekleri uygulamalı derslerin yanında,eleştirel düşünme stratejileri, analitik düşünce yapısını geliştirici eğitim programları sunulmaktadır. Sanat eğitimi alan öğrenci, disiplinler arası çalışabilen, çok yönlü, çağın sorunlarına sanat açısından bakabilen sanatçı kimliğiyle ön planda bireyler olarak yetişir.

Kazanılan Derece

Resim Bölümü, Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümü'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı 'sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ya da yabancı dil' alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Yetenek sınavları ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültemizin tek aşamalı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; önce Bölüm Kurulu'nun onayı daha sonra ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; önce Bölüm Kurulu'nun onayı daha sonra ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Sanatın evrensel bir dil olduğu gerçeğini ilke edinen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, yaratıcılık kalitesi yüksek, özgün sanatlar ürünler sunabilen, dünya ve ulusal kültürünün bilincinde, çağdaş düşünce yapısına sahip sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Resim bölümünden mezun olan öğrenciler, serbest ressam olarak çalışabildikleri gibi, bu alanda araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca formasyon sertifikası aldıkları takdirde alan da ilgili branş öğretmenliği yapabilirler., özel atölyelerde veya farklı sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilirler. Akademik kariyer yaparak yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler, müzelerde, sanat galerilerinde, resmi ve özel atölyelerde görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü - Gölköy Kampüsü, Bolu, Türkiye Resim Bölümü AKTS/DS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Melek AKYÜREK Tel: 0 374 254 10 00 / 24 29 melek.abut@ibu.edu.tr melekabut@hotmail.com

Bölüm Olanakları

3 Adet Resim Atölyesi, 2 Adet Seçmeli Sanat Atölyesi, 2 Adet Temel Tasarım Atölyesi, 2 Adet Bilgisayar Atölyesi, 1 Adet Animasyon Stüdyosu, 1 Adet Yüksek Lisans Atölyesi, 1 Adet Fotoğraf Stüdyosu, 2 Adet derslik, 1 Adet Sergi Salonu. 2 adet Desen Atölyesi ,


Program Çıktıları

Bilgi

 • Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak,
 • Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim dizgeleri ve bilgisayar programları bilmek, kullanabilmek

Beceri

 • Gözlem, taslak oluşturma, araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak,
 • Farklı malzeme teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tarihsel dönemlerdeki sanatçıları, sanat yapıtlarını, sanat yaklaşımlarını ve aralarındaki ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak,
Öğrenme Yetkinliği
 • Konusu ile ilgili çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için kapsamlı bilgiye eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Entelektüel birikim ile global dünya içerisinde kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunlarının artistik sunumu ve yorumunu yapabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uyarlayabilir olmak
Girişimcilik
 • Sanatsal üretim yaparak topluma sunabilme yetenegini kullanabilmek.
 1. Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak,
 2. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim dizgeleri ve bilgisayar programları bilmek, kullanabilmek
 3. Gözlem, taslak oluşturma, araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak,
 4. Farklı malzeme teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 5. Tarihsel dönemlerdeki sanatçıları, sanat yapıtlarını, sanat yaklaşımlarını ve aralarındaki ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak,
 6. Konusu ile ilgili çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için kapsamlı bilgiye eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,
 7. Entelektüel birikim ile global dünya içerisinde kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunlarının artistik sunumu ve yorumunu yapabilmek.
 8. Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uyarlayabilir olmak
 9. Sanatsal üretim yaparak topluma sunabilme yetenegini kullanabilmek.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 2. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
 4. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 5. İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
 6. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 7. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 8. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 9. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
 1. Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak,
 2. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim dizgeleri ve bilgisayar programları bilmek, kullanabilmek
Beceri
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 6. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
 2. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 3. İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
 4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 5. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
 6. Duyusal algıyı somutlaştırır.
 1. Gözlem, taslak oluşturma, araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak,
 2. Farklı malzeme teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
 3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
 1. Tarihsel dönemlerdeki sanatçıları, sanat yapıtlarını, sanat yaklaşımlarını ve aralarındaki ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak,
Öğrenme Yetkinliği
 1. Kendi çalışmalarını sorgular.
 2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
 3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
 1. Konusu ile ilgili çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için kapsamlı bilgiye eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
 2. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 3. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 1. Entelektüel birikim ile global dünya içerisinde kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunlarının artistik sunumu ve yorumunu yapabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
 2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
 3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
 4. Estetik farkındalığa sahiptir.
 1. Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uyarlayabilir olmak
Girişimcilik
 1. Sanatsal üretim yaparak topluma sunabilme yetenegini kullanabilmek.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
GSF0102Temel Sanat Eğitimi IIZorunlu4206.00
2002001042011Desen IIZorunlu2405.00
2002001062011Sanat Uygulamaları IIZorunlu2203.00
2002001082011Modelaj IIZorunlu2203.00
GSF0110Sanat Kavramları IIZorunlu2002.00
GSF0112Bilgisayar Dest. Tasarım IIZorunlu2203.00
GSF0124FotoğrafZorunlu2002.00
2002001142011Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2002001982011Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
2002001162011Türk Dili IIZorunlu2002.00
2212030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2002002012011Resim IZorunlu44010.00
2002002032011Desen IIIZorunlu2206.00
2002002052011Sanat Uygulamaları IIIZorunlu2205.00
2002002072011Sanat Tarihi IZorunlu3003.00
2002002092011Estetik IZorunlu2002.00
2002002972011Seçmeli Ders ISeçmeli Havuz Dersi1202.00
1410028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2002002022011Resim IIZorunlu44010.00
2002002042011Desen IVZorunlu2206.00
2002002062011Sanat Uygulamaları IVZorunlu2205.00
2002002082011Sanat Tarihi IIZorunlu3003.00
2002002102011Estetik IIZorunlu2002.00
2002002982011Seçmeli Ders IISeçmeli Havuz Dersi1202.00
1410028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2002003012011Resim IIIZorunlu44010.00
2002003032011Desen VZorunlu2206.00
2002003052011Sanat Uygulamaları VZorunlu2206.00
2002003072011Batı Sanat IZorunlu2002.00
2002003092011Türk Sanat IZorunlu2002.00
2002003972011Seçmeli Ders IIISeçmeli Havuz Dersi1202.00
1310028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2002003022011Resim IVZorunlu44010.00
2002003042011Desen VIZorunlu2206.00
2002003062011Sanat Uygulamaları VIZorunlu2206.00
2002003082011Batı Sanat IIZorunlu2002.00
2002003102011Türk Sanat IIZorunlu2002.00
2002003982011Seçmeli Ders IVSeçmeli Havuz Dersi1202.00
1310028.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2002004012011Resim VZorunlu44011.00
2002004032011Proje IZorunlu2409.00
2002004052011Çağdaş Sanat IZorunlu3004.00
2002004972011Seçmeli Ders VSeçmeli Havuz Dersi1202.00
1010026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2002004022011Resim VIZorunlu44011.00
2002004042011Proje IIZorunlu2409.00
2002004062011Çağdaş Sanat IIZorunlu3004.00
2002004982011Seçmeli Ders VISeçmeli Havuz Dersi1202.00
1010026.00

Seçmeli Dersler