Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

İlahiyat Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığı’nın 07/02/2012 tarih ve 3168, 3169 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek-30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/02/2012 tarihinde açılması karara bağlanmış, 25/03/2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2852 sayılı kararla açılmıştır.

Kazanılan Derece

İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci yerleştirme işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile YGS 4 puan türündeki sonuçlara göre yapılmaktadır. Ayrıca Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) , geçiş yoluyla (yatay) öğrenci alımı ve özel öğrenci statülerinde öğrenci kabul işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programa başlayabilmek için zorunlu Arapça Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Üniversite senatosu tarafından eşdeğer kabul edilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgeleyenler ve daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fakültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 65 puan almış olan öğrenciler muaf tutularak program derslerini almaya başlayabilirler. İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlâhiyat programını bitirenler dışarıdan formasyon eğitimi aldıktan sonra liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olarak vazife alabilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlahiyat fakültesi mezunları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sınavından yeterli not aldıklarında lisansüstü öğrenim görebilirler. Ayrıca üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmek için, Öğrencinin devam zorunluluğu vardır ve bu akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olarak hesaplanır. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının % 40’ıyla genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için, yılsonu başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. Yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olan öğrencilerin başarılı sayılmaları için, yılsonu genel sınavdan 100 üzerinden en az 65 veya üzeri puan almaları gerekir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Ara sınıf öğrencilerinin başarılı sayılabilmeleri için; Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu (final) ve başarısız olduklarında 1 bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki tablo kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

İlahiyat fakültesinden mezun olmak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak, genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı- AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU Telefon : +90 374 2534005 Fax:+90 374 2534006 http://ilahiyat.ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İlahiyat Fakültesinde 1 Profesör, 29 Yardımcı. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman, 3 Araştırma. Görevlisi bulunmaktadır. Fakülte binasında idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, bilgisayar sınıfı, seminer salonları, internet salonları, öğretim elemanları odaları, kantin, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi, Burs imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte Uygulama Camii bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

Beceri

 • İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.
 • Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.
Girişimcilik
 • Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
 1. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 2. Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 3. İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.
 4. Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.
 5. Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 6. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
 7. Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.
 8. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.
 9. Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 2. Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 2. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 1. İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.
 2. Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 3. Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 1. Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 1. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 1. Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 3. Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 4. Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 5. Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 1. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.
Girişimcilik
 1. Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2504003012013Kur'an Okuma ve Tecvid VZorunlu2003.00
2504003032013İslam Hukuku IZorunlu4005.00
2504003052013Sistematik Kelam IZorunlu4005.00
2504003072013Tasavvuf IZorunlu2002.00
2504003092013İslam Felsefesi Tarihi IZorunlu2005.00
2504003112013Türk İslam Sanatları TarihiZorunlu2002.00
2504003992013Seçmeli I(Arapça)Seçmeli Havuz Dersi2002.00
2504003972013Seçmeli V.YySeçmeli Havuz Dersi2002.00
200026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2504003022013Kur'an Okuma ve Tecvid VIZorunlu2004.00
2504003042013İslam Hukuku IIZorunlu4006.00
2504003062013Sistematik Kelam IIZorunlu2004.00
2504003082013İslam Felsefesi Tarihi IIZorunlu2005.00
2504003102013Tasavvuf IIZorunlu2003.00
2504003982013Seçmeli II(Arapça)Seçmeli Havuz Dersi2002.00
2504003962013Seçmeli VI.YySeçmeli Havuz Dersi2002.00
160026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2504004022013Kur'an Okuma ve Tecvid VIIIZorunlu2004.00
2504004042013Din FelsefesiZorunlu3005.00
2504004062013Dinler Tarihi IIZorunlu2004.00
2504004082013Hitabet ve Mesleki Uygulama IIZorunlu2005.00
2504004982013Seçmeli IV(Arapça)Seçmeli Havuz Dersi2002.00
2504004962013Seçmeli VIII.YySeçmeli Havuz Dersi2002.00
130022.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I(Arapça)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504003152013Klasik Fıkıh Metinleri2002.00

Seçmeli II(Arapça)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504003142013Klasik Mantık Metinleri2002.00

Seçmeli III(Arapça)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504004172013Çağdaş Fıkıh Metinleri2002.00

Seçmeli IV(Arapça)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504004122013Siyer Metinleri2002.00

Seçmeli V.Yy

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504003192013Klasik Tefsir Metinleri2002.00
2504003212013Klasik Arap Edebiyatı Metinleri2002.00
2504003232013Çağdaş Kelam Metinleri2002.00

Seçmeli VI.Yy

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504003182013İslam Felsefesi Metinleri2002.00
2504003162013İslam Tarihi Metinleri2002.00

Seçmeli VII.Yy

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504004192013Dinler Tarihi Metinleri2002.00
2504004212013Tasavvuf Metinleri2002.00
2504004232013Mezhepler Tarihi Metinleri2002.00

Seçmeli VIII.Yy

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2504004142013Çağdaş Tefsir Metinleri2002.00
2504004182013Çağdaş Arap Edebiyatı Metinleri2002.00