Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı ve yönetme becerilerini kazanmalarını sağlayacak biçimde seçilmiş ve düzenlenmiştir. Programın ilk iki yılında öğrenciler temel matematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme alanları ile ilgili dersler alırlar. Diğer iki yılda ise Para Teorisi ve Politikası, Banka Hukuku, Sermaye Piyasaları, Banka İşlemleri, Uluslar arası Finansal Piyasalar, Kredi Politikası ve Değerlendirilmesi, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Merkez Bankası ve Banka Muhasebesi gibi mesleki dersler almaktadırlar.

Kazanılan Derece

Bankacılık ve Finans Bölümü, Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Ulusal ve uluslar arası boyutta yaşanan ekonomik olumsuzlukların temelinde çoğunlukla finansal sorunlar yatmaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak Ticari Bilimler Fakültesi içinde açılan Bankacılık Bölümü finans sektöründe uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olanlar, bankacılık sektörü başta olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren leasing, faktoring gibi finansal kuruluşlarda ve işletmelerin finans birimlerinde aşağıdaki ünvanlarla çalışmaya başlayabilirler: · Banka Uzman Yardımcısı · Bireysel Emeklilik Uzman Yardımcısı · Leasing Uzman Yardımcısı · Faktoring Şirketi Uzman Yardımcısı · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı · Merkez Bankası Uzman Yardımcısı · Akademisyen

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 55 puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı sayılabilmesi için,ilgili dersten aldığı notların ortalamasının en az 55 olması gerekir. Bir dersten AA, BA,BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günlük “Yaz Stajı”nı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi GUBYO,Gerede/BOLU Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Işıl Tellalbaşı- isiltel@gmail.com Tel:+90 374 311 21 11 (Dahili: 4561) Faks:+90 374 311 21 12

Bölüm Olanakları

Programda kadrolu öğretim görevlisi 5 kişidir.Bunların dışında, yüksekokuldaki diğer öğretim elemanlarından, her dönem dersler için yararlanılmaktadır. Yüksekokulumuzda kadrolu olarak toplam 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sahip sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca, bankacılık ve finans sektörlerinin temsilcileri tarafından, bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı seminerler yapılmaktadır.Ayrıca yılda bir kez, bazı tesislere teknik gezi düzenlenmektedir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Banka ve finans yöneticiliği ile ilgili (finans, bankacılık ve muhasebe) alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 • Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanır.
 • Bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar.

Beceri

 • Bankacılık sektörü ve finansal sistemin genel işleyişi, işlemleri ve mevzuatına ait gelişmeleri takip eder.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili kavramları analiz ederek karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretir.
 • Karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde hedef odaklı bireysel veya takım üyesi olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sorumluluk alır, liderlik yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sorgulama ve araştırma yeteneği
 • Problemlere çözüm üretebilme yeteneği
 • Çağdaş ve uygar düşünebilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etme,
 • Bankacılık mevzuatına hâkim olma,
 • Bankacılık ve finans konusunda gerekli olan bilgi birikimi,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • 1
 • 1
 • 1
Alana Özgü Yetkinlik
 • Bankaların finansal piyasalarındaki aracılık görevleri ilebilgiyi kavrama
 • Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi.
Girişimcilik
 • Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.
 1. Banka ve finans yöneticiliği ile ilgili (finans, bankacılık ve muhasebe) alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 2. Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanır.
 3. Bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar.
 4. Bankacılık sektörü ve finansal sistemin genel işleyişi, işlemleri ve mevzuatına ait gelişmeleri takip eder.
 5. Bankacılık ve finans alanı ile ilgili kavramları analiz ederek karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretir.
 6. Karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde hedef odaklı bireysel veya takım üyesi olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sorumluluk alır, liderlik yapar.
 7. Sorgulama ve araştırma yeteneği
 8. Problemlere çözüm üretebilme yeteneği
 9. Çağdaş ve uygar düşünebilme
 10. Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etme,
 11. Bankacılık mevzuatına hâkim olma,
 12. Bankacılık ve finans konusunda gerekli olan bilgi birikimi,
 13. 1
 14. 1
 15. 1
 16. Bankaların finansal piyasalarındaki aracılık görevleri ilebilgiyi kavrama
 17. Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi.
 18. Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
 1. Banka ve finans yöneticiliği ile ilgili (finans, bankacılık ve muhasebe) alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 2. Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanır.
 3. Bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 1. Bankacılık sektörü ve finansal sistemin genel işleyişi, işlemleri ve mevzuatına ait gelişmeleri takip eder.
 2. Bankacılık ve finans alanı ile ilgili kavramları analiz ederek karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretir.
 3. Karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde hedef odaklı bireysel veya takım üyesi olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sorumluluk alır, liderlik yapar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
 2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
 1. Sorgulama ve araştırma yeteneği
 2. Problemlere çözüm üretebilme yeteneği
 3. Çağdaş ve uygar düşünebilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 1. Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etme,
 2. Bankacılık mevzuatına hâkim olma,
 3. Bankacılık ve finans konusunda gerekli olan bilgi birikimi,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 1. 1
 2. 1
 3. 1
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
 4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Bankaların finansal piyasalarındaki aracılık görevleri ilebilgiyi kavrama
 2. Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi.
Girişimcilik
 1. Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
BAF0101Mikro EkonomiZorunlu3005.00
BAF0103İşletme YönetimiZorunlu3004.00
BAF0105Muhasebe IZorunlu3105.00
BAF0107Bankacılığa GirişZorunlu3005.00
BAF0109Akademik Okuma YazmaZorunlu1103.00
TURG0101Türk Dili IZorunlu2002.00
INGG0101Yabancı Dil I (İngilizce)Zorunlu3004.00
ATAG0101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
202030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
BAF0104MatematikZorunlu3004.00
BAF0106Muhasebe IIZorunlu3005.00
BAF0108Bilişim TeknolojileriZorunlu2104.00
BAF0110Bankacılık İlkeleri ve YönetimiZorunlu3004.00
TURG0102Türk Dili IIZorunlu2002.00
INGG0102Yabancı Dil II (İngilizce)Zorunlu3004.00
ATAG0102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
BAF0102Makro EkonomiZorunlu3005.00
211030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
BAF0204Finansal Yönetim IIZorunlu3004.00
BAF0214Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)Zorunlu3003.00
BAF0202Borçlar HukukuZorunlu3003.00
BAF0208Banka MuhasebesiZorunlu3004.00
BAF0212Sigortacılık IIZorunlu3004.00
BAF0216Staj IZorunlu0005.00
BAF0206İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3003.00
BAF0218Yönetim MuhasebesiZorunlu3004.00
210030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2601003992012Seçmeli Ders ISeçmeli Havuz Dersi3004.00
BAF0301İstatistikZorunlu3004.00
BAF0303Para ve Sermaye PiyasalarıZorunlu3004.00
90012.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
BAF0302Ekonometriye GirişZorunlu3004.00
BAF0304Sermaye Piyasaları ve Bankacılık HukukuZorunlu3003.00
2601003982012Seçmeli Ders IISeçmeli Havuz Dersi3004.00
BAF0306Staj IIZorunlu0005.00
90016.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2601004052012Seçmeli Ders IIISeçmeli Havuz Dersi3004.00
BAF0401Uluslararası FinansZorunlu3005.00
BAF0405Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve UygulamalarıZorunlu3005.00
BAF0403Uluslararası Bankacılık ve PazarlamaZorunlu3004.00
120018.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2601004982012Seçmeli Ders IVSeçmeli Havuz Dersi3004.00
BAF0402Finansal Kurumlarda Risk YönetimiZorunlu3004.00
BAF0404Bankacılıkta Kredi YönetimiZorunlu3005.00
BAF0408Bitirme ProjesiZorunlu1104.00
BAF0406Parasal ve Finansal EkonomiZorunlu3005.00
131022.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
BAF1001Ticaret Hukuku3004.00
BAF1002Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi3004.00
BAF1003Bankacılık Teorisi ve Politikası3004.00
BAF1004Finansal Tablolar Analizi3004.00
BAF1005İktisadi Düşünceler Tarihi3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy Analizi3004.00
BAF1007Kamu Maliyesi3004.00
BAF1008Finansal Hizmetler Pazarlaması3004.00
BAF1009Ekonometri3004.00
BAF1010Türk Vergi Sistemi3004.00
BAF1011Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı3004.00
BAF1012Avrupa Birliği Siyasi Tarihi3004.00
BAF1013Toplam Kalite Yönetimi3004.00
BAF1014Finansman Teorileri3004.00
BAF1015Finansal Krizler3004.00
BAF1016Finansal Ekonometri3004.00
BAF1017Bilgisayarlı Banka Muhasabesi Uygulamaları3004.00
BAF1018Türev Ürünler Piyasası3004.00
BAF1019Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici Davranışları3004.00
BAF1020Sosyal Psikoloji3004.00
BAF1021Yönetim ve Organizasyon3004.00
BAF1022Uluslararası Bankacılık3004.00
BAF1023Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
BAF1024Pazarlama Araştırması3004.00
BAF1025Üretim Yönetimi3004.00
BAF1026Sayısal Yöntemler3004.00
BAF1027Hizmet İşlemleri Yönetimi3004.00
BAF1028Stratejik Pazarlama Yönetimi3004.00
BAF1029Kalkınma Politikaları3004.00
BAF1030Finansal Hizmetlerin Pazarlanması3004.00
BAF1031Maliye Politikası3004.00
BAF1032İş veSosyal Güvenlik Hukuku3004.00
BAF1033Fon Yönetimi3004.00
BAF1034Kamu Ekonomisi3004.00
BAF1035Girişimcilik3004.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
BAF1001Ticaret Hukuku3004.00
BAF1002Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi3004.00
BAF1003Bankacılık Teorisi ve Politikası3004.00
BAF1004Finansal Tablolar Analizi3004.00
BAF1005İktisadi Düşünceler Tarihi3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy Analizi3004.00
BAF1007Kamu Maliyesi3004.00
BAF1008Finansal Hizmetler Pazarlaması3004.00
BAF1009Ekonometri3004.00
BAF1010Türk Vergi Sistemi3004.00
BAF1011Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı3004.00
BAF1012Avrupa Birliği Siyasi Tarihi3004.00
BAF1013Toplam Kalite Yönetimi3004.00
BAF1014Finansman Teorileri3004.00
BAF1015Finansal Krizler3004.00
BAF1016Finansal Ekonometri3004.00
BAF1017Bilgisayarlı Banka Muhasabesi Uygulamaları3004.00
BAF1018Türev Ürünler Piyasası3004.00
BAF1019Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici Davranışları3004.00
BAF1020Sosyal Psikoloji3004.00
BAF1021Yönetim ve Organizasyon3004.00
BAF1022Uluslararası Bankacılık3004.00
BAF1023Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
BAF1024Pazarlama Araştırması3004.00
BAF1025Üretim Yönetimi3004.00
BAF1026Sayısal Yöntemler3004.00
BAF1027Hizmet İşlemleri Yönetimi3004.00
BAF1028Stratejik Pazarlama Yönetimi3004.00
BAF1029Kalkınma Politikaları3004.00
BAF1030Finansal Hizmetlerin Pazarlanması3004.00
BAF1031Maliye Politikası3004.00
BAF1032İş veSosyal Güvenlik Hukuku3004.00
BAF1033Fon Yönetimi3004.00
BAF1034Kamu Ekonomisi3004.00
BAF1035Girişimcilik3004.00

Seçmeli Ders III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
BAF1001Ticaret Hukuku3004.00
BAF1002Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi3004.00
BAF1003Bankacılık Teorisi ve Politikası3004.00
BAF1004Finansal Tablolar Analizi3004.00
BAF1005İktisadi Düşünceler Tarihi3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy Analizi3004.00
BAF1007Kamu Maliyesi3004.00
BAF1008Finansal Hizmetler Pazarlaması3004.00
BAF1009Ekonometri3004.00
BAF1010Türk Vergi Sistemi3004.00
BAF1011Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı3004.00
BAF1012Avrupa Birliği Siyasi Tarihi3004.00
BAF1013Toplam Kalite Yönetimi3004.00
BAF1014Finansman Teorileri3004.00
BAF1015Finansal Krizler3004.00
BAF1016Finansal Ekonometri3004.00
BAF1017Bilgisayarlı Banka Muhasabesi Uygulamaları3004.00
BAF1018Türev Ürünler Piyasası3004.00
BAF1019Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici Davranışları3004.00
BAF1020Sosyal Psikoloji3004.00
BAF1021Yönetim ve Organizasyon3004.00
BAF1022Uluslararası Bankacılık3004.00
BAF1023Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
BAF1024Pazarlama Araştırması3004.00
BAF1025Üretim Yönetimi3004.00
BAF1026Sayısal Yöntemler3004.00
BAF1027Hizmet İşlemleri Yönetimi3004.00
BAF1028Stratejik Pazarlama Yönetimi3004.00
BAF1029Kalkınma Politikaları3004.00
BAF1030Finansal Hizmetlerin Pazarlanması3004.00
BAF1031Maliye Politikası3004.00
BAF1032İş veSosyal Güvenlik Hukuku3004.00
BAF1033Fon Yönetimi3004.00
BAF1034Kamu Ekonomisi3004.00
BAF1035Girişimcilik3004.00

Seçmeli Ders IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
BAF1001Ticaret Hukuku3004.00
BAF1002Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi3004.00
BAF1003Bankacılık Teorisi ve Politikası3004.00
BAF1004Finansal Tablolar Analizi3004.00
BAF1005İktisadi Düşünceler Tarihi3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy Analizi3004.00
BAF1007Kamu Maliyesi3004.00
BAF1008Finansal Hizmetler Pazarlaması3004.00
BAF1009Ekonometri3004.00
BAF1010Türk Vergi Sistemi3004.00
BAF1011Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı3004.00
BAF1012Avrupa Birliği Siyasi Tarihi3004.00
BAF1013Toplam Kalite Yönetimi3004.00
BAF1014Finansman Teorileri3004.00
BAF1015Finansal Krizler3004.00
BAF1016Finansal Ekonometri3004.00
BAF1017Bilgisayarlı Banka Muhasabesi Uygulamaları3004.00
BAF1018Türev Ürünler Piyasası3004.00
BAF1019Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici Davranışları3004.00
BAF1020Sosyal Psikoloji3004.00
BAF1021Yönetim ve Organizasyon3004.00
BAF1022Uluslararası Bankacılık3004.00
BAF1023Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
BAF1024Pazarlama Araştırması3004.00
BAF1025Üretim Yönetimi3004.00
BAF1026Sayısal Yöntemler3004.00
BAF1027Hizmet İşlemleri Yönetimi3004.00
BAF1028Stratejik Pazarlama Yönetimi3004.00
BAF1029Kalkınma Politikaları3004.00
BAF1030Finansal Hizmetlerin Pazarlanması3004.00
BAF1031Maliye Politikası3004.00
BAF1032İş veSosyal Güvenlik Hukuku3004.00
BAF1033Fon Yönetimi3004.00
BAF1034Kamu Ekonomisi3004.00
BAF1035Girişimcilik3004.00