Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 04.04.2011 tarih ve 2011-1595 sayılı kararname eki ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları' alanında Lisans Derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-4) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 240 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 2 yaz tatili döneminde toplam 60 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Program Profili

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün temel amacı; öğrencilere Mutfak Yönetimi, Restoran Yönetimi, Kafe-Bar Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi konularında eğitim vermektir. Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası Mutfak Kültürü (Culinary) konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek bölümün bir diğer amacıdır. Program boyunca öncelikle Türk Mutfak Kültürü ve daha sonra Uluslararası Mutfak Kültürü (International Cooking) alanında çalışmalar yaparak, Türk Mutfağının Uluslararası Mutfaklar içerisinde yer alması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte; iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler, yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında, kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimine de sahip olacaklardır. Başarılı öğrenciler için akademik kariyere yönelik imkânlarda da sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek içecek bölümlerinde; restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel-basılı yayın kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksekokul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Notlar Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda takdir edilen ham not, bağıl değerlendirme, öğretim üyesi takdiri ve doğrudan not dönüşümü değerlendirme sisteminden biri esas alınarak aşağıdaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür. AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: Puan Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız) Başarılı öğrenciler Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler. Ayrıca, harf notlarından; I: Eksik notu (Incomplete); yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için devam hariç gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde notların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür. E: Muaf notu (Exempted); muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E notları ortalama hesaplarına katılmaz. NA: Devamsız notu (Not Attended); devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür. S: Başarılı notu (Succesful); tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz. U: Başarısız notu (Unsuccesful); tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları, bölümünden mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır: -Dönemi içerisindeki amaçlanan program öğrenme çıktılarını öğrenmek, -Müfredattaki tüm dersleri başarı ile tamamlamak, -240 AKTS değerini tutturmak, -Geçme notu olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 alıp alttan ders bırakmamak. -Toplam 60 günlük staj programını tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin AKOĞLU Dahili: 2490; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gölköy Kampüsü gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bolu /14280 Türkiye E-posta: turizmyo@ibu.edu.tr Telefon: +90 374 253 55 50 Faks: +90 374 253 55 51


Program Çıktıları

Bilgi

 • Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular
 • Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular
 • Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.
 • Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.
 • Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.

Beceri

 • Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.
 • Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.
 • İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.
 • Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
 • Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.
 • 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.
 • Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.
 • Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.
Girişimcilik
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 1. Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.
 2. Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular
 3. Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular
 4. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.
 5. Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.
 6. Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.
 7. Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.
 8. Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.
 9. Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.
 10. İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.
 11. Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.
 12. Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.
 13. Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
 14. Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.
 15. 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.
 16. Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.
 17. Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.
 18. Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.
 19. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
 2. Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
 3. Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
 4. Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
 5. Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
 6. Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
 7. Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
 1. Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.
 2. Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular
 3. Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular
 4. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.
 5. Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.
 6. Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.
Beceri
 1. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 2. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 7. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 8. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.
 2. Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
 3. Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
 4. Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
 5. Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
 6. Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
 7. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 8. Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
 9. Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
 10. Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
 11. Öz değerlendirme yapar.
 1. Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.
 2. Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
 2. Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
 3. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.
 4. Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir.
 5. Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.
 6. Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.
 7. Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
 8. Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.
 1. Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.
 2. İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
 2. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.
 3. Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.
 4. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
 1. Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.
 2. Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
 2. Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.
 3. Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 1. Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
 2. Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.
 3. 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar.
 2. Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
 3. Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
 4. .Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
 5. Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
 6. Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir.
 7. Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır.
 8. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 1. Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.
 2. Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.
 3. Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.
Girişimcilik
 1. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2301002022012Temel Mutfak Uygulamaları IIZorunlu1404.00
2301002042012Yiyecek İçecek İşletmelerinde PazarlamaZorunlu2002.00
2301002062012Soğuk MutfakZorunlu2203.00
2301002082012İngilizce IVZorunlu6008.00
2301002982012Seçmeli Alan Dersi IIISeçmeli Havuz Dersi2002.00
2301002962012Seçmeli Alan Dersi IVSeçmeli Havuz Dersi2203.00
2301002182012Staj-1Zorunlu0008.00
158030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2301003022012Türk Mutfağı IIZorunlu2204.00
2301003042012Ulusal ve Uluslararası Gıda MevzuatıZorunlu2002.00
2301003062012Duyusal Analiz Zorunlu2003.00
2301003082012İngilizce VIZorunlu4005.00
2301003182012Staj-2Zorunlu0008.00
2301003982012Seçmeli Alan Dersi VIISeçmeli Havuz Dersi2204.00
2301003962012Seçmeli Alan Dersi VIIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
154031.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2301004012012Dünya Mutfakları IZorunlu2204.00
2301004032012İş GüvenliğiZorunlu2003.00
2301004072012Girişimcilik IZorunlu2002.00
2301004052012Mesleki İngilizce IZorunlu4006.00
2301004972012Seçmeli Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi4006.00
2301004992012Seçmeli Alan Dersi IXSeçmeli Havuz Dersi2004.00
2301004952012Seçmeli Alan Dersi XSeçmeli Havuz Dersi3005.00
192030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
2301004022012Dünya Mutfakları IIZorunlu2204.00
2301004042012Mezuniyet ProjesiZorunlu2206.00
2301004062012Mesleki İngilizce IIZorunlu4006.00
2301004962012Seçmeli Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi4006.00
2301004982012Seçmeli Alan Dersi XISeçmeli Havuz Dersi2004.00
144026.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Alan Dersi I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301002152012Servis ve Görgü Kuralları2003.00
2301002172012Turizm Mevzuatı2003.00

Seçmeli Alan Dersi II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301002112012Alkollü ve Alkolsüz İçkiler2204.00
2301002132012Tatlılar ve Hamur İşleri2204.00

Seçmeli Alan Dersi III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301002142012Gıda Katkıları2002.00

Seçmeli Alan Dersi IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301002102012Mezeler2203.00
2301002122012Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi2203.00

Seçmeli Alan Dersi IX

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301004132012Mesleki Etik2004.00
2301004152012Araştırma Teknikleri2004.00

Seçmeli Alan Dersi V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301003092012Vejeterjan Mutfağı2205.00
2301003112012Ekmek ve Pasta Yapımı2205.00

Seçmeli Alan Dersi VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301003132012Gıda Mikrobiyolojisi3005.00
2301003152012Ziyafet Organizasyonu Yönetimi3005.00

Seçmeli Alan Dersi VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301003102012Yemek Süsleme Sanatı2204.00
2301003122012Ege ve Akdeniz Mutfağı2204.00

Seçmeli Alan Dersi VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301003142012Gıda Kimyası3005.00
2301003162012Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı3005.00

Seçmeli Alan Dersi X

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301004092012Restoran Yönetimi 3005.00
2301004112012Gastronomide Yeni Eğilimler3005.00

Seçmeli Alan Dersi XI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301004122012İnsan Kaynakları Yönetimi2004.00
2301004142012Ürün Belirleme ve Satın Alma2004.00
2301004162012Turizm Ekonomisi2004.00
2301004082012Filmlerde ve Kitaplarda Gastronomi2004.00
2301004232016Girişimcilik II2004.00

Seçmeli Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301004172012Arapça I4006.00
2301004192012Fransızca I4006.00
2301004212012Rusça I4006.00

Seçmeli Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2301004182012Arapça II4006.00
2301004202012Fransızca II4006.00
2301004222012Rusça II4006.00