Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım26126
4Uygulama/Pratik26126
5Laboratuvar313
6Soru-Yanıt20120
7Gözlem26126
8Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15115
9Sözlü Sınav122
10Performans111
Toplam İş Yükü123 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Akciğer kanserlerinin semptomları, risk faktörleri ve ayırıcı tanısı , histolojik tiplerini, tanısı, güncellenmiş evreleme sistemi ve evrelere göre tedavinin öğrenilmesi                 
Meslek hastalıklarının(meslek astımı, pnömokonyozlar, asbestle ilişkili akciğer hastalıkları, akut inhalasyon sendromları) sınıflaması, risk faktörleri, işyeri koşullarının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlar, solunum fonksiyon bozuklukları, tanı yöntemleri, tedavi yaklaşımlarının öğrenilmesi                 
Göğüs hastasından anamnez alabilir ve fizik muayenesini yapabilir, solunum sistemi semptomların ayırıcı tanısı hakkında fikir sahibi olur.                 
Göğüs hastalıklarında spesifik tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.                 
Pnömoni ve akciğer tüberküloz gibi hastalıkların tanısını koyma ve tedavisini yapmayı öğrenmiş olur.                 
Göğüs hastalıkları acillerine yaklaşım hakkında bilgi sahibi olur, sık karşılaşılanların tanısını koyup sevkedebilir.                 
Solunum yetmezliği: Tanımının ve tanı kriterlerinin öğrenilmesi, Tip I ve Tip II solunum yetmezliği tiplerinin örenilmesi ve ayırıcı tanılarının yapılması, arteriyel kan gazı yorumlanmasının öğrenilmesi. Oksijen tedavisinin komplikasyon ve yan etkileri.                 
İntersitisyel akciğer hastalıklarının tanı, epidemiyolojisi, etyolojik faktörleri, sınıflaması, radyolojik bulguları, ayırıcı tanısı, prognozu ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi                 
Mediasten kompartmanlarının öğrenilmesi, bu bölgelerdeki patolojilerin tanısı, radyolojik bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavi yaklaşımının öğrenilmesi. Göğüs duvarı ve diafram patolojilerinin tanısı, ayırıcı tanısı, radyolojik bulguları ve tedavisinin öğrenilmesi                 
Sigara ve içeriğindeki zararlı partiküllerin öğrenilmesi, tüm sistemlerdeki zaralarının öğrenilmesi, sigara bırakma tedavilerinin ve sigara kontrol programlarının öğrenilmesi                 
Uyku apne sendromunun tanımı,patogenezi, risk faktörleri, tanı,polisomnografide kullanılan apne, hipopne, apne-hipopne indeksi(AHİ), arousal gibi tanımların öğrenilmesi, AHİ indeksine göre ağırlık sınıflaması, komplikasyonlar ile tedavisinin öğrenilmesi                 
Kist hidatik bulaşma yolları, yaşam döngüsü, akciğere ulaşma yolları, tanı, radyolojik bulgular, korunma, medikal ve cerrahi tedavi,ve diğer paraziter akciğer hastalıklarında semptomlar, fizik muayene,tanı, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımlarının öğrenilmesi                  
Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, ölçülü doz inhalatörler, kuru toz inhalatörler ,ultrasonik ve jet nebülizatörlerin öğrenilmesi                  
Astım: Hastalığın tanımı, risk faktörleri, etyopatogenez ve patolojik özellikleri, tanı yöntemleri, reverzibilite, bronş provokasyon testleri, güncel kılavuzlara göre tedavinin öğrenilmesi                 
Sarkoidoz: Etyolojik özellikleri, tanı yöntemleri, radyolojik bulgu ve evrelemesi, tedavi stratejileri                 
ARDS: Risk faktörleri, gelişim mekanizmaları, tanı yöntemlerinin öğrenilmesi, ARDS’deki radyolojik bulguların (akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografi) tanınması, ayırıcı tanılarının yapılabilmesi. Tıbbi tedavi ve mekanik ventilasyon modlarının öğrenilmesi, güncel mekanik ventilasyon modu uygulamalarının sonuçlarının öğrenilmesi                 
Arter kan gazları ve asit-baz dengesi: Fizyolojik değerler, sınır değerler, solunum kontrolü, ventilasyon-perfüzyon-difüzyon ve arter kan gazı özellikleri, asit-baz tanımı ve dengesi, asid-baz denge bozuklukları, hayati sınırlar hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi                 
Pulmoner emboli ve tromboemboli: Tanımı, etyolojik ve epidemiyolojik özellikleri, fizyopatolojik sonuçlar, risk faktörleri, fizik bakı bulguları, tanı, ayırıcı tanı ile tedavisinin ve korunma yöntemlerinin öğrenilmesi. Diğer pulmoner emboliler hakkında genel tanımlayıcı ve tedavi yaklaşımları.                 
KOAH hastalığının tanımı, risk faktörlerini, ayırıcı tanısını, klavuzlara göre hastalık şiddetinin evrelenmesini, radyolojisini, gelişmesine ve ilerlemesine neden olan faktörleri, sistemik etkilerini, laboratuar tetkiklerini ve hastalığın önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmalarının yanı sıra , güncel kılavuzlar ışığında KOAH evrelerine göre tedavi şemalarının, evde uzun süreli oksijen tedavisi endikasyonlarıöğrenilmesi                 
Solunum fonksiyon testlerinin (SFT) endikasyonları, solunum fonksiyon testi laboratuarlarının özelliklerini, restriktif, obstrüktif patolojileri ayırt edebilmeleri ,hastalığın varlığını saptamak,derecesini belirlemek ve tedaviye yanıtı izlemenin öğrenilmesi                  
Akciğer grafisindeki normal anatomik yapıların yorumlanması, teknik hataların fark edilmesi, patolojik lezyonların raporlanması, lezyonların klinikle birleştirilmesinin öğrenilmesi                  
Plevranın primer tümörlerinin klinik seyir ,histopatolojik ve prognostik özellikleri,diffüz malign mezotelyomanın (DMM) görülme sıklığı , ülkemiz özelliğine bağlı olarak çevresel maruziyetin fazla olduğu bölgelerin tanımlanması ,güncel klavuzlara göre evrelemesi,ayırıcı tanısı ve tanının konma yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarının öğrenilmesi                  
Pulmoner arteryel hipertansiyon(PAH) ve solunum sistemi hastalıklarıyla birlikte olan PAH tanımını, etyoloji ve etyopatogenezini, semptom ve klinik bulgularını , tanı yöntemlerini ,tedavi ilkelerini öğrenilmesi                 
Kronik öksürük tanımını , altta yatan nedenlerin ortaya konulması, tanı yaklaşımı, ampirik tedavi, korunma, infeksiyonu tedavi etme, uzmana havale edebilme becerisini kazanmanın öğrenilmesi                  

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek