Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001122008 Zorunlu 2.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki Kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Cepheler ve Mudanya Ateşkes Antlaşmasını, Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp yorumlayabilecektir. The purpose of this course is to teach the major principles of Ataturk and Turkish Revolution. Turkish Revolution as well as the principles of Ataturk are very important for Turkish education system. From the primary school through the University education, this subject is taken very seriously and it is compulsory for all students. Therefore this university level class aims to teach and directs students to understand these principles in detail.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Mehmet SOLAK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, ana başlıkları altında dönem incelenir. Students first learn the process of Ottoman Modernization and the late periods of Ottoman Empire. The class then focuses on the first two decades of the 20th Century. Notable subjects are I. and II. Ottoman Constitutional Periods, Balkan Wars and I. World War. In the following weeks The class aims to teach how Turkish Republic was created through the Independence War as well as the creation of National assembly. Finally how the new Republic was created and the principles of the Turkish revolution are taught.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997. 2. Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001. 3. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971. 4. Baykara, Tuncer, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2006. 5. Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, İzmir 2005. 6. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti I-II Atatürk Araştırma Merkezi Yayını 7. Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II, YÖK Yayını 8. Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004. 9. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. 10. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981. 11. Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Bütünleme Sınavı12.02.0
Derse Katılım142.028.0
Beyin Fırtınası142.028.0
Bireysel Çalışma16.06.0
TOPLAM 68

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1-Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı yapılarak 19. Yüzyıl Dünyasına genel bir bakış yapılır. Basic concepts of the course description, teaching methods and resources of the class as well 19 Century is an overview of the World.
2- Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları. An overview of the causes of collapse of the Ottoman Empire and the Ottoman Empire. Reform movements and the consequences.
3- Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri. Movements in the Ottoman Empire to save the idea of facing
4- Şark Meselesi ve Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları) The Eastern Question and the wars that triggered the collapse of the Ottoman Empire (93 War, Tripoli War, the Balkan Wars)
5- I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler. The general state of the World and the Ottoman Empire before World War I. The fronts of the War such as the front of Dardanelles.
6- 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi The ideologies of the World such as nationalism, and their impact on the Ottoman minorities and the Armenian Question.
7- Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri The Mondros Armistice, its affect on the Empire and resulting outcome.
8- İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri. Occupation of the Empire and Istanbul, Istanbul government during occupation and the attitude of the minorities.
9- Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler. Mustafa Kemal starts the National Independence by going to Samsun. Erzurum and Sivas Conventions.
10- Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler. Representing the Board of Deputies-Istanbul government relations between the opening of Parliament, the National Pact, the invasion of Istanbul, the opening of Parliament and take over the administration of the National Struggle, rebellions and measures.
11- Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele National Independence Wars in the East and South of Turkey
12- Batı Cephesi Savaşları ve Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması. The Wars in the Western Front, treaty of Mudanya and abolotion of the Sultanate
13- Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler. Political activities and treaties during the National Struggle Period
14-1923 Lozan Barış Antlaşmasının tahlili. 1923 Lausanne peace agreement

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
1) İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek .55555555555
2) Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.55555555555
3) Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.44444444544
4) Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak.44444444544
5) Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak.44444554544
6) Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak.55555555555
7) Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.55555555555
8) Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak. 55555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek