Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902004012010 Zorunlu 3.00 7 4 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Sosyal bilimsel çalışma alanı içerisinde son dönemde öne çıkan kavramlardan biri olarak insan kaynakları yönetimi ekonomik sosyal gereksinmeler doğrultusunda örgütsel ihtiyaçlar ile örgüt çalışanlarının istek ve beklentilerini örtüştürmeyi ve örgütün bu doğrultuda etkin ve verimli yönetilmesini konu edinir. Herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanan insan kaynakları yönetimi, yönetici ya da operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli olarak arttırılması için tüm destek faaliyetlerinin devreye sokulmasını amaçlamaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İşletmelerde insan kaynaklarının mikro ve makro açılardan ilişkileri. İşletme personelindeki anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların analizi, problem çözme ve karar verme yaklaşımları, yöntemleri. Davranış bilimi ve uygulamaları. İşveren-personel ilişkileri. Ücret ve maaş politikaları. Mevzuat ve kısıtlar. İş değerlendirme. İşletmelerin verimli insan gücü kullanımı prensipleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BARUTÇUGİL, İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınevi. , İstanbul, 2004. OKAKIN, Neslihan, Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yay. İstanbul, 2009. SELAMOĞLU, Ahmet, Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynağı, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, İstanbul, 1998. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa, 2000. YILMAZER, Aydın ve Eroğlu, Cemal, İnsan Kaynakları Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav145.045.0
Final Sınavı145.045.0
TOPLAM 90

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
2İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
3İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt Yapısı
4İnsan Kaynakları Planlanması
5İş Analizi
6İşe Alma
7İşe Alıştırma (Oryantasyon )
8İnsan Kaynakları Eğitimi ( Hizmet içi Eğitim)
9vize
10Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi
11İş Değerlemesi
12Ücret Yönetimi
13Disiplin
14Çalışma İlişkileri

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
İnsan kaynakları yönetimi, örgütün bugün ve gelecekte rekabet üstünlüğü elde etmesine olanak verecek insan kaynağına sahip olmasını amaçlamaktadır. 23122313232
Örgütte görevli insanların örgütü amaçlarına ulaştıracak şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.22223323333
İnsan kaynaklarının elde edilmesi ve örgütte kalmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.32323323333
Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.23323323333
Örgütün rekabet üstünlüğünün sağlanması için politikaların, stratejilerin ve programların planlanmasını ve yürütülmesini amaçlamaktadır. 33323323333

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek