Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004662006 Seçmeli 4.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ülkemizin sahip olduğu zengin kültürel miras konusunda dikkat çekmek, istenilen düzeyde korunmalarına katkı sağlamaktır. Kültürel mirasın korunamamasının en önemli sebebi bugünün yetişkinlerine eğitim düzeyinde yeterli bir koruma bilinci ve kültürünün verilememiş olmasıdır. Bu kültür kişilere okul öncesi dönem de dahil olmak üzere ilk ve orta öğretim çağlarından itibaren verilmelidir. Söz konusu varlıkların yaşatılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi tabi ki başta bu eğitimi verecek olan öğretmenlerin böylesine bir bilince sahip olmalarını gerektirir. Bu ders çerçevesinde bu bilincin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Azize YASA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders çerçevesinde korunacak değerler tanıtılacak, tarihi çevre, kültürel miras, kültürel kimlik v.b. kavramlar verilecek, koruma ilkeleri üzerinde durulacak, tarihi çevre bilinci kazandırılmaya çalışılacaktır. Aynı şekilde kültür varlıklarının korunduğu, araştırıldığı ve sergilendiği müzeler tanıtılacak, müze tarihi, müzelerin amaç ve işlevleri, müze çeşitleri incelenecek, sanat eğitiminde müzelerden uygulamalarla yararlanma, öğrenciler için müze rehberi hazırlama, müze gezisi için ön hazırlık, müzede uyulması gereken kurallar, müze gezisi sonrasında yapılacak çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ASATEKİN, Gül, Kültür ve Doğa Varlıklarımız, Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız, Ankara, 2004; Doğan, KUBAN, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama,İstanbul,2000; Sibel ÖZEL, Uluslar arası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması, İstanbul, 1998; Türkiye’de Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması Sempozyumu, Ankara, 2002; Serap BUYURGAN, Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Ankara; Eilean HOOPER-Green HİLL, Müze ve Galeri Eğitimi, (Çev: Meltem ÖRGE EVREN-Emine GÜL KAPÇI), Yayına Hazırlayan : Bekir ONUR, Ankara, 1999; Alan R. GARTENHAUS, Yaratıcı Düşünme ve Müzeler (Çev: Ruhiser MERGENCİ, Bekir ONUR), Yayına Hazırlayan: Bekir ONUR, Ankara, 2000; Stefan SEİDEL Ve Kenneth HUDSON, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, (Çev: Bahri ATA), Yayına hazırlayan: Bekir ONUR), Ankara, 1999; Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar, Küreselleşme ve Yerelleşme, yay. haz.: Zeynel Abidin Kızılyaprak, İstanbul, 2000; Kent, Toplum, Müze, Deneyimler-Katkılar, Editör: Burçak Mardan, İstanbul, 2001; Müze Eğitimi Seminerleri (1), Akdeniz Bölgesi Müzeleri, yay. haz.: Bekir Onur, Antalya, 2003; Drama ve Müze Pedagojisi, Bildiriler, Tartışmalar, Atölye Çalışmaları, yay. haz.:Naci Aslan, Ankara, 2002; Türkiye’de Sanat Eğitimi Ve Öğretmen Yetiştirme, Gazi Üniversitesinin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi, 08-10 Mayıs 2002, Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Takım/Grup Çalışması110.010.0
Gözlem110.010.0
Alan Gezisi112.012.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma115.015.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
Okuma15.05.0
Ev Ödevi15.05.0
TOPLAM 117

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili kavramlar.
2Konu ile ilgili makalelerin sunumu ve tartışılması-I.
3Konu ile ilgili makalelerin sunumu ve tartışılması-II.
4Taşınmaz kültür varlıkları.
5Taşınabilir kültür varlıkları.
6Kültürel Miras Kavramı.
7Müze Nedir? Dünyada ve Türkiye'de müzeciliğin tarihi gelişimi.
8Ara Sınav.
9Müze çeşitleri nelerdir? Türkiyeden ve Dünyadan örnekler.
10Müzelerin İşlevleri.
11Müze Eğitimi, Eğitimde Müzelerden daha verimli faydalanma yolları.
12Programlı bir müze ziyaretinin aşamaları.
13Müze Gezisi
14Tarihi Çevre Gezisi

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Kültürel varlıklar, tarihi çevre ve müzecilik ile ilgili kavramları tanımlar.55445455445445
Taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarını açıklar.44444454545445
Doğal ve kültürel mirasın insanlığın ortak malı olduğunu fark eder.55445454545445
Müze ve tarihi çevre gezilerinin tarihe karşı ilgi ve merak uyandırdığını, bu geziler sayesinde öğrencilerin hemen yanı başlarında bulunan ve yaşayan tarihi keşfettiklerini anlar.55445454545445
Müze ve tarihi çevre gezilerinin okuldaki eğitimi zenginleştirdiğini, zihinsel kavrayışı kolaylaştırdığını, empatik bağlar kurma ve eleştirel bakma becerisi kazandırdığını kavrar.54445454545445
Programlı bir müze gezisinin nasıl yapılması gerektiğini bilir.55444454545445
Bu gezilerin öğrencilere nesneler arasında ilişki kurmayı, soru sormayı, ip uçlarından yeni bilgiler üretmeyi ve sentez yapmayı öğrettiğini fark eder.55444454545445
Tarihi daha canlı ve dokunulabilir hale getirerek tarih bilinci geliştirir.55444555545445

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek