Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001181998 Zorunlu 2.00 2 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması , Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serdar KARA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atattürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997. 2. Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001. 3. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971. 4. Baykara, Tuncer, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2006. 5. Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1-2, İzmir 2005. 6. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti 1-2 Atatürk Araştırma Merkezi Yayını 7. Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II, YÖK Yayını 8. Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004. 9. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. 10. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981. 11. Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964. 12. Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991. 13. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978. 14. Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. 15. Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984. 16. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi -, Ankara, 1974. 17. Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999. Bütün Üniversitelerin ders kitapları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları , Anılar ve benzeri kaynaklar…..

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma112.012.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma112.012.0
TOPLAM 54

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1 Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Antlaşması’nın Tahlili ve Sevr Antlaşması ile kıyaslanarak değerlendirilmesi
2 Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması.
3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı vb.
4 Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu
5 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı
6 Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
7 Hukuk alanında yapılan İnkılaplar
8 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, Sadabat Paktı
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın ana vatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri
10 Atatürk’ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
11 Cumhuriyetin temel ilkeleri
12 Atatürk’ün ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler
13 II. Dünya Savaşı ve Türkiye
14 Atatürk’ten sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960)

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek 34445455445445
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.55444444445444
Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırma.55545455445444
Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak.45445554554554
Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği sağlamak.44444555555343
Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.45455555445555
Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.35544444444445
Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak.54545555444555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek