Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
3001001012014 Zorunlu 2.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki Kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Cepheler ve Mudanya Ateşkes Antlaşmasını, Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp yorumlayabilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emine Aşçı

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, ana başlıkları altında dönem incelenir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997. 2. Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001. 3. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971. 4. Baykara, Tuncer, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2006. 5. Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, İzmir 2005. 6. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti I-II Atatürk Araştırma Merkezi Yayını 7. Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II, YÖK Yayını 8. Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004. 9. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. 10. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981. 11. Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964. 12. Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991. 13. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978. 14. Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. 15. Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984. 16. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi -, Ankara, 1974. 17. Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999. Bütün Üniversitelerin ders kitapları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları , Anılar ve benzeri kaynaklar…..

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Soru-Yanıt142.028.0
TOPLAM 58

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı yapılarak 19. Yüzyıl Dünyasına genel bir bakış yapılır.
2Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları.
3Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri.
4Şark Meselesi ve Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları)
5I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler.
620. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi
7Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri
8İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri.
9Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler.
10Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler.
11Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele
12Batı Cephesi Savaşları ve Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması.
13Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler.
141923 Lozan Barış Antlaşmasının tahlili.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
1) İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek .54445555554545
2) Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.54544555544455
3) Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.55555544555555
4) Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak.54454455554555
5) Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak.55545554445555
6) Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak.54555544555555
7) Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.54555555445444
8) Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak. 44555555555544

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek