Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
3001001022014 Zorunlu 2.00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması , Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emine Aşçı

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997. 2. Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001. 3. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971. 4. Baykara, Tuncer, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2006. 5. Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1-2, İzmir 2005. 6. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti 1-2 Atatürk Araştırma Merkezi Yayını 7. Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II, YÖK Yayını 8. Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004. 9. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. 10. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981. 11. Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964. 12. Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991. 13. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978. 14. Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. 15. Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984. 16. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi -, Ankara, 1974. 17. Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999. Bütün Üniversitelerin ders kitapları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları , Anılar ve benzeri kaynaklar…..

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Soru-Yanıt142.028.0
TOPLAM 58

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Lozan Müzakereleri’nin ve Lozan Antlaşması’nın Tahlili ve Sevr Antlaşması ile kıyaslanarak değerlendirilmesi
2Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması.
3Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı vb.
4Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu
5Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı
6Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
7Hukuk alanında yapılan İnkılaplar
8Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, Sadabat Paktı
9Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın ana vatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri
10Atatürk’ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
11Cumhuriyetin temel ilkeleri
12Atatürk’ün ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler
13II. Dünya Savaşı ve Türkiye
14Atatürk’ten sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960)

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
1) İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek 54444455545555
2) Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.55554445554455
3) Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırma.54555444454545
4) Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak.54555555445555
5) Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği sağlamak.54555555445455
6) Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak.54455554454555
7) Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.55555545554554
8) Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.55555554555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek