Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002242006 Zorunlu 4.00 4 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğrencilerin sanat ve estetik konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, kişilerin gelişiminde sanat eğitiminin önemini, insanoğlunun geçirdiği evrime paralel olarak sanattaki gelişmeleri kavratmak, sanatın dili, yaratıcılık, çocuğun çizgisel gelişim basamakları ve müze eğitimi konusuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Azize YASA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri, çocukta yaratıcılık ve estetik gelişim evreleri, çocuk resimlerinin incelenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. MÜLAYİM, Sanata Giriş, İstanbul, 1989; S. K. YETKİN, Estetik ve Ana Sorunları, İstanbul, 1979; K. ARTUT, Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, 2. Baskı, Ankara, 2002; O. TEKİN KIRIŞOĞLU, Sanatta Eğitim, 2. Baskı, Ankara, 2002; İ. SAN, Sanat Eğitimi Kuramları, 2. Baskı, Anakara, 2000; S. BUYURGAN ve U. BUYURGAN, Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara, 2009; O. TEKİN KIRIŞOĞLU, Sanat Eğitimi Görmek Öğrenmek Yaratmak, Ankara, 2002; Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi, Ed. A. O. AKKUŞ- L. MERCİN, Ankara, 2009; B. MORAN, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 6. Baskı, İstanbul, 2002; H. YAVUZER, Resimleriyle Çocuk, 9. baskı, İstanbul, 2001; Z. KEHNEMUYİ, Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi, 3. baskı, İstanbul, 2002; H. GOMBRİCH, Sanatın Öyküsü, Çev:E.-Ö. ERDURAN, 3. Baskı, Çin, 2002; Y. B. BALCI, Estetik, Ankara, 2005; E. HOOPER-G. HİLL, Müze ve Galeri Eğitimi, (Çev: M. ÖRGE EVREN-E. GÜL KAPÇI), Yayına Hazırlayan : B. ONUR, Ankara, 1999; A. R. GARTENHAUS, Yaratıcı Düşünme ve Müzeler (Çev: R. MERGENCİ, B. ONUR), Yayına Hazırlayan: B. ONUR, Ankara, 2000; S. SEİDEL ve K. HUDSON, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, (Çev: B. ATA), Yayına hazırlayan: B. ONUR), Ankara, 1999.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Uygulama/Pratik142.028.0
Takım/Grup Çalışması15.05.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma15.05.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
Okuma15.05.0
Ev Ödevi23.06.0
TOPLAM 118

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Sanata Giriş, Sanatın Öğeleri, Sanat Eserinin Ayırt Edici Özellikleri.
2Sanatın Türleri, Sanatın Amacı ve İşlevleri, Sanat Kuramları.
3Sanatı Konu Alan Bilim Dalları [Sanat felsefesi/estetik (Eflatun, Aristo, Plotinos, Hegel, Kant) sanat tarihi ve arkeoloji, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi, vb.].
4Sanatın Tarihi Süreç İçindeki Değişimi ve Gelişimi.
5Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Sorunları (Sanat Eğitiminin Tanımı, Sanat Eğitiminin Amaçları, Sanat Eğitiminin Sorunları, Sanat Eğitiminde Temel Yöntemler).
6Sanatın Dili/Tasarım Eleman ve İlkeleri (Tasarım Öğeleri: Nokta, Çizgi, Doku, Leke, Biçim, Form, Şekil, Mekan, Renk; Tasarım İlkeleri: Denge, Birlik, Çeşitlilik, Ahenk, Egemenlik, Derecelenme, Yön, Ritim, Oran, Vurgu).
7Sanat Eğitiminde Öğretim Alanları (Uygulamalı Alan, Eleştirel Alan, Estetik Alan, Kültürel Alan /Sanat Tarihi).
8Ara Sınav
9(Yaratıcı Kişilik Özellikleri, Yaratıcılığı Geliştiren Öğretmen Özellikleri; Yaratıcılığı Engelleyen Öğretmen Özellikleri, Yaratıcılık ve Zeka, Yaratıcılık ve Eğitim, Sanatsal Yaratma Süreci: Duygu ve Duyumlar, Algı, Duygular, İmge ve İmgelem, Simge, Çağrışım, Bellek, Mecaz; Picasso ve Guernica).
10Çocuk Resmi, Çocuğun Çizgisel Gelişim Basamakları (Karalama Dönemi, Şemaöncesi Dönem, Şematik Dönem, Gerçekçilik Dönemi, Doğalcılık Dönemi; Çocuk Resminin Ortak Özellikleri: Boy Hiyerarşisi, Tamamlama, Düzleme, Saydamlık; Çoçuk Tiplerine Göre Özellikler: Görücü, Yapıcı, Karışık Tipler).
11Çocuk Resimleriyle İlgili Uygulamalı Çalışmalar.
12Zeka, Kişilik Ve Yakın Çevre Özelliklerine Göre Çocuk Resminin Değerlendirilmesi (Çocuk Resimlerinde En Sık İşlenen Konular ve Cinsiyete Göre Farklılıklar, Çocuk Resminin Özellikleri: Realizm, Tekrar ve Simetri, Orantı, Espri, Simgesellik, vb.; Zeka, Kişilik ve Yakın Çevre Özelliklerinin Yansıması Olarak Resim).
13Yaratıcı Düşünme ve Müzeler (Çağdaş Müze Tanımı, Müze Türleri, Müzelerin Tarih Bilincinin Oluşmasındaki Rolleri, Müze ve Tarihi Çevre Gezilerinin Öğrencilere Katkısı, Programlı Bir Müze Gezisinin Aşamaları, Müze ve Tarihi Çevre Çevre Gezilerinin Öğrencilere Katkıları).
14Uygulama

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Sanat ile İlgili temel kavramları bilir ve tanımlar.55545455545445
Bir sanat eserinin ayırt edeci özelliklerini fark eder.54444543444444
Güzel Sanatlar ile endüstriyel sanatlar arasındaki farkı kavrar.34444343444444
Sanat kuramlarının tarih içindeki gelişiminden haberdar olur.43444343433333
Tasarım eleman ve ilkelerini sayar.44444433344343
Yaratıcı süreçle ilgili kavramları tanımlar.44343344333333
Çocuğun çizgisel gelişim basamaklarını ve her basamağın özelliklerini söyler.54434444444434
Müze eğitiminin önemini ve gerekliliğini kavrar.54443333434444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek