Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101002352006 Zorunlu 4.00 3 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının program geliştirme süreç ve kavramları, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ile öğretim yöntemleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Duygu S. ÖZTÜRK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilen, M.(2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara:Anı Yayıncılık. Bloom, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (Çev: Durmuş Ali Özçelik). Ankara: MEB. Demirel, Ö.(2001). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara : Pegem Yay. Demirel, Ö.(2001). Öğretme Sanatı. Ankara : Pegem Yay. Doğan H.(1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı Önder Matbaacılık Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayıncılık Fidan ,N.(1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Fosner J.G.(1995). Analyzing the Curriculum New York: Mc Graw Hill Inc Grounland, N. (1981). Measurement and Evaluation in Teaching. New York : Macmillan Pub. Jacobsen, D. (1985). Methods For Teaching a Still Approach Londan : Merril Pub. Küçükahmet, L. (2000). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Mager, R.(1962). F. Preparing Instructional Objectives. California : Fearon Pub. Mc Neil D.J.( 1985). Curriculum. Boston : Brown Company. Oliva, P. (1978).Developing The Curriculum. New York: Shaw Wetheril. Pub. Oliver, A.(1965). Curriculum Improvement: A Guide to Problems, Principles Procedures Ornstein, C. and Hunkins, A. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues Özçelik, D. A. (1992). Eğitimde Program Geliştirme: Ankara:ÖSYM Yayınları Posner, J. G.(1995). Analyzing The Curriculum. New York: Mc Graw Hill Inc. Senemoğlu, N.(2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi. Sönmez, V.(2000). Program Geliştirmede Öğretmen El kitabı. Ankara:Pegem Yay. Sönmez, V.(2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara : Pegem Yay. Varış, Fatma .(1988). Program Geliştirme Teori ve Teknik. Ankara : Ankara Üniv Yay. http://www.google. com.tr/ , http://search.epnet.com http://www.il.proquest.com/pqdauto , http:// www.sciencedirect.com.tr/

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav160
Rapor Hazırlama120
Rapor Sunma120
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Rapor Hazırlama110.010.0
Rapor Sunma11.01.0
Bireysel Çalışma101.010.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
Okuma220.040.0
TOPLAM 125

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Öğretimle ilgili temel kavramlar ve öğretim ilkeleri
2Eğitim Programı ve Öğeleri (Amaçlar, İçerik, Öğretme-Öğrenme Süreci, Değerlendirme)
3Öğretim Stratejileri (Sunuş Yolu, Buluş Yolu, Araştırma-İnceleme)
4Öğretim Modelleri (Tam Öğrenme, Bloom, Gagne, Glaser, Caroll, Slavin)
5Öğretim Modelleri ( Çoklu Zeka Kuramı, Yapılandırmacılık, İşbirlikli Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme)
6 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Geleneksel Öğretim Yöntem ve Teknikleri)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
7 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Grup Tartışma Yöntem ve Teknikleri)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
8 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Grup Tartışma Yöntem ve Teknikleri)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
9 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Yaparak ve Uygulayarak Öğretme Yöntem ve Teknikleri)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
10Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Yaparak ve Uygulayarak Öğretme Yöntem ve Teknikleri)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
11Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Eğlence ve Oyun Türü Teknikler)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
12Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (Sınıf Dışı Öğretme Teknikleri)Etkinlik Düzenleme ve Uygulama
13Eğitimde Planlama Plan Kavramı, Önemi ve Ölçütleri
14Plan Çeşitleri (Yıllık Plan, Ders Planı) Ders Planı Hazırlama ve Uygulama

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili kavramların bilgisi.42423433343244
Öğretim yöntemleri ile ilgili sınıflamaların bilgisi.33333242231224
Öğretimle ilgili araç-gereç ve kaynakların bilgisi.23553232343225
Öğretim ile ilgili ilkelerin bilgisi.43334354343234
Öğretim yöntemleri bilgisi.43433343323335
Öğretim ile ilgili kuramların bilgisi.43423233342234
Öğretim ilke ilgili kavramları açıklayabilme.53443343352244
Öğretim ile ilgili sınıflamayı kavrayabilme.44533454443345
Öğretim ile ilgili ilkeleri yorumlayabilme.55534444453343
Öğretim ile ilgili kuramları anlayabilme.54434344343333
Öğretim ilkelerine uygun öğretimi planlayabilme.55533545443344
Öğretim ilke ve yöntemlerine uygun öğretim yapabilme.45544545443344
Öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme arasındaki ilişkileri saptayabilme.55545445454554
Etkili öğretimi sağlayıcı orijinal etkinlikler düzenleyebilme.44555555555554
Planlanan ve uygulanan öğretimi öğretim ilkelerine göre değerlendirebilme.55555445555544
Etkili öğretim planlamanın ve yapmanın önemine inanış.44445545434334
Öğretim, planlama ve uygulama ile ilgili yeni gelişmeleri izlemede kararlı oluş.55555555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek