Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıOkul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim dalımız Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı lisans düzeyinde yürüttüğü program ile okul öncesi öğretmenleri ve yüksek lisans düzeyinde yürüttüğü program ile de araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektedir.


Kazanılan Derece


Yüksek Lisans Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


• Dört yıllık bir lisans eğitiminden mezun olmak (Okulöncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Sosyal Hizmetler, Ev Ekonomisi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Beden Eğitimi, Spor, Güzel Sanatlar, Kütüphanecilik, Yabancı Diller, Bilgisayar, Matematik ve Fen Öğretmenliği, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sosyoloji, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik) • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek. • Yapılacak bilim ve sözlü mülakattan başarılı olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


• Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. • Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır. • Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


• Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. • Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.


Program Profili


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği tezli yüksek lisans programı ile programa kabul edilen yüksek lisans öğrencilerine okul öncesi öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgisini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı tezli yüksek lisans Mezunlarımız MEB'e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik, müdürlük yapabilirler bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Abant Izzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 2,50 olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman ve fakülte üyesi hocalardan oluşur. Jüri üyelerinden biri farklı bir üniversiteden seçilebilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Türker SEZER, AİBÜ, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Gölköy Yerleşkesi, Bolu AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Sabiha BİLGİ, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Gölköy Yerleşkesi, Bolu


Bölüm Olanakları


1 Adet Montessori Eğitimi Laboratuarı, 1 Adet Müzik Odası 1 Adet Drama ve Bale Salonu 4 Adet Sınıf, 0-6 yaş grubundaki çocuklar için Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Adet Yüksek Lisans için sınıf, Ayrıca Fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane, kongre merkezi, kültür merkezi olanaklarından lisansüstü öğrenciler yararlanabilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme

Beceri


Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme

Yetkinlikler


Okul öncesi öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme

Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Dil, Sosyal ve duygusal gelişim, özbakım becerileri, aile, öğretmen, kurum vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme.

Okul öncesi öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme

Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme

Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme.

Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme

Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.1. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme

2. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme

3. Okul öncesi öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme

4. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme

5. Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Dil, Sosyal ve duygusal gelişim, özbakım becerileri, aile, öğretmen, kurum vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme.

6. Okul öncesi öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme

7. Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme

8. Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme.

9. Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme

10. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgiye sahip olabilme
Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel beceriye sahip olabilme
Okul öncesi öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme 1
Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili alanlarda (Matematik, Fen ve Teknoloji, Dil, Sosyal ve duygusal gelişim, özbakım becerileri, aile, öğretmen, kurum vb.) nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme. 1
Okul öncesi öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme 1
Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme 1
Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme. 1
Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanabilme 1
Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640403015012013Eğitimde Nicel Araştırma ve İstatiksel YöntemlerZorunlu3008.00
640403015032011Çağdaş Gelişim KuramlarıZorunlu3008.00
640403015052013Çocukluğun Kültürel İnşasıZorunlu3008.00
640403015912013Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640403015022013Eğitimde Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3008.00
640403015042015SeminerZorunlu0206.00
640403015062013Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının DüzenlenmesiZorunlu3008.00
640403015922013Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640403015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640403015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640403015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640403015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640403015072011Okul Öncesinde Tekonoloji KullanımıSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640403015152011Okul Öncesi Eğitim Literatüründeki Güncel Araştırmaların Eleştirel İncelenmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640403015192013Okul Öncesi Eğitim Durumlarını PlanlamaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640403015222013Çocuk ve MedyaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640403015212013Karşılaştırmalı Okul Öncesi EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640403015182013Okul öncesi Dönemde Temel Kavramlar ve Öğretim YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640403015072011Okul Öncesinde Tekonoloji KullanımıSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640403015152011Okul Öncesi Eğitim Literatüründeki Güncel Araştırmaların Eleştirel İncelenmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640403015192013Okul Öncesi Eğitim Durumlarını PlanlamaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640403015222013Çocuk ve MedyaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640403015212013Karşılaştırmalı Okul Öncesi EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640403015182013Okul öncesi Dönemde Temel Kavramlar ve Öğretim YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS