Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıZihin Engelliler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı 1994 yılında açılmış olup, Temmuz 2011 tarihinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmasıyla faaliyetlerine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES:   SÖZ-EA  55 Mezuniyet : Zihin Engelliler Eğitimi, Özel Eğitim veya Eğitim Fakültesinin diğer bölümlerinden lisans mezunu olmak, Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 2,50/4.00 olmalıdır, Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından 40 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 40‘e karşılık puan almış olmak. 


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Özel Eğitim ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, Özel Eğitim ve Zihin Engelliler Eğitimini içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık bilim uzmanları yetiştirmektir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Yüksek Lisans programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi ders, seminer, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Alan dışından kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık müfredatından güz dönemi 2 ve bahar dönemi 2 ders olmak üzere toplam 4 ders alırlar. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı programı,  3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir. 


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında özel eğitim alanda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, koşullarının uyduğu doktora programlarına geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre ara sınav, rapor hazırlama ve sunma, proje hazırlama, ev ödevi, sunum gibi performans çalışmalarıyla birlikte dönem sonunda bir sınav ya da ödevlerle değerlendirilme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek Lisans programının normal eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı tez haline getirip bir jüri önünde sunması ve başarılı olması gerekmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Emine ERATAY Yrd. Doç. Dr. Nurhan CORA İNCE Arş. Gör. Serdar SÖNMEZ


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyine kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

Beceri


Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Yetkinlikler


Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

Alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi tartışır.

Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

2. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur

3. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyine kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

4. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

5. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

6. Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

7. Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

8. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

10. Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

11. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

12. Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

13. Alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi tartışır.

14. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

15. Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

16. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

17. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

18. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

19. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

20. Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyine kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
Alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi tartışır.
Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501015012016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3009.00
640501015912011Seçmeli ISeçmeli3007.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501015022015SeminerZorunlu0209.00
640501015922011Seçmeli IISeçmeli3007.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640501015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640501015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640501015072011Türkiye'de Özel Eğitim Sistemi ve MevzuatıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015082011Özel Eğitimde Tanılama ve Değerlendirme YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015112011Zihinsel Engellilerde Aile EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015102011Zihinsel Engellilerde İş EğitimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015312011Zihinsel Engellilerde Müzik EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015162011Niteliksel Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015232011Tek Denekli Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015172011Eğitim İstatistiğiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015202011Özel Eğitimde Destek HizmetleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015192011Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı HazırlamaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015222011Uygulamalı Davranış AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015212011Zihinsel Engellilerde Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015182011Zihinsel Engelliler Eğitiminde Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015262011Özel Eğitimde Teknoloji KullanımıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015252011Zihinsel Engelliler Eğitiminde Dramanın KullanımıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015282011Akademik Olmayan Becerinin KullanımıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015272011Akademik Becerilerin EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015302011Otizmli Çocukların EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501015092015Bilişsel Strateji ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015132015Orta ve İleri Derecede Yetersizliği Olan Çocukların ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015152015Okuma Yetersizliklerinin Değerlendirme ve Öğretim StratejileriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015292015Erken Okuryazarlık Becerilerinin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015142015Kendi Düzenleme Stratejilerinin GeliştirilmesiSeçmeli1Seçmeli I3009.00
640501015242015Okuduğunu Anlama Stratejilerinin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640501015072011Türkiye'de Özel Eğitim Sistemi ve MevzuatıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015082011Özel Eğitimde Tanılama ve Değerlendirme YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015062011Zihinsel Engellilerin Eğitim- Öğretim YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015112011Zihinsel Engellilerde Aile EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015102011Zihinsel Engellilerde İş EğitimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640501015312011Zihinsel Engellilerde Müzik EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015162011Niteliksel Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015232011Tek Denekli Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015172011Eğitim İstatistiğiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015202011Özel Eğitimde Destek HizmetleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015192011Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı HazırlamaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015222011Uygulamalı Davranış AnaliziSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015212011Zihinsel Engellilerde Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640501015182011Zihinsel Engelliler Eğitiminde Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015262011Özel Eğitimde Teknoloji KullanımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015252011Zihinsel Engelliler Eğitiminde Dramanın KullanımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015282011Akademik Olmayan Becerinin KullanımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015272011Akademik Becerilerin EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015302011Otizmli Çocukların EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501015092015Bilişsel Strateji ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640501015132015Orta ve İleri Derecede Yetersizliği Olan Çocukların ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640501015152015Okuma Yetersizliklerinin Değerlendirme ve Öğretim StratejileriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640501015292015Erken Okuryazarlık Becerilerinin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640501015142015Kendi Düzenleme Stratejilerinin GeliştirilmesiSeçmeli2Seçmeli II3009.00
640501015242015Okuduğunu Anlama Stratejilerinin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS