Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıZihin Engelliler Eğitimi Doktora


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı 1994 yılında açılmış olup, Temmuz 2011 tarihinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmasıyla faaliyetlerine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Doktor


Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES: SÖZ-EA 55 Mezuniyet : Zihin Engelliler Eğitimi veya Özel Eğitim yüksek lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır, Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 55 ‘e karşılık puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Özel Eğitim ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, Özel Eğitim ve Zihin Engelliler Eğitimini içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık eğitim doktorları yetiştirmektir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı programı,  3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında özel eğitim alanda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Zihin Engelliler Eğitimi doktora programını bitiren öğrenciler, koşulları uyan mezun öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre ara sınav, rapor hazırlama ve sunma, proje hazırlama, ev ödevi, sunum gibi performans çalışmalarıyla birlikte dönem sonunda bir sınav ya da ödevlerle değerlendirilme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek Lisans programının normal eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı tez haline getirip bir jüri önünde sunması ve başarılı olması gerekmektedir. Mezuniyet Şartı:  a) I. yarıyılda 10 AKTS, 3 kredilik zorunlu 1 ders, her biri 10 AKTS, 3 kredi olan toplam 20 AKTS, 6 kredilik seçimlik2 ders, b) II. yarıyılda 10 AKTS, 3 kredilik zorunlu 1 ders, her biri 10 AKTS, 3 kredi olan toplam 20 AKTS, 6 kredilik seçimlik 2 ders, c) III. yarıyılda 20 AKTS, 3 kredilik zorunlu 1 ders, 10 AKTS, 3 kredilik şeçimlik1ders, d) IV. yarıyılda 20 AKTS, 3 kredilik zorunlu 1 ders ve 10 AKTS olan seminer dersi alınarak 120 AKTS, 27 krediyi tamamlamak zorunludur.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Emine ERATAY Yrd. Doç. Dr. Nurhan CORA İNCE Arş. Gör. Serdar SÖNMEZ


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi


Kazandığı yeterliklere dayalı olarak alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.

Beceri


Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde sonuçlara ulaşır.

Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

Yetkinlikler


Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.

Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.

Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.

Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler  planlar ve uygular.

Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.

Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.1. Kazandığı yeterliklere dayalı olarak alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.

2. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

3. Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde sonuçlara ulaşır.

4. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.

5. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

6. Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.

7. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.

8. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

9. Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

11. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

12. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

13. Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.

14. Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.

15. Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

16. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler  planlar ve uygular.

17. Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.

18. Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

19. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

20. Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Kazandığı yeterliklere dayalı olarak alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde sonuçlara ulaşır.
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.
Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler  planlar ve uygular.
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501036012011Özel Eğitim Araştırmalarını DeğerlendirmeZorunlu30010.00
640501036912015Seçmeli ISeçmeli30010.00
Toplam:20
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501036162016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu30010.00
640501036922015Seçmeli IISeçmeli30010.00
Toplam:20
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501036032015Özel Eğitimde Bilimsel Dayanıklı UygulamalarZorunlu30020.00
640501036932015Seçmeli IIISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501036042015İleri Tek Denekli Deneysel DesenlerZorunlu30020.00
640501036062015SeminerZorunlu02010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501036402011YeterlikSeçmeli000
640501036412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640501036432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640501036422014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640501036442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640501036222011Problem Davranışların Azaltılmasında Alternatif YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036202011Çok Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036332011Özel Eğitim Programlarının BireyselleştirilmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036302011Özel Eğitimde Yönetim ve DenetimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036282011Özel Eğitimin Toplumsal YönleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036242011Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036192011Özel Eğitimde Uygulamalı Aile EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036262011Kaynaştırma Ortamı ve Programların HazırlanmasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036152015İleri Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036162015Bilim EtiğiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036172015İleri Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036182015Özel Eğitimde Eylem AraştırmalarıSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036212015İşlevsel Değerlendirme ve AnaliziSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036232015Bilişsel Strateji ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036252015Erken Çocuklukta Özel Eğitim Araştırmalarının İncelenmesiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036272015Çok Engelli Çocuklar İçin Öğretimin DesenlenmesiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036292015Zihin Engellilere Strateji Temelli Okuma Yazma ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036312015Öğrenme Güçlüğü Uygulama ve AraştırmaSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036322015Kendini Yönetme Stratejilerinin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036342015Otizimli Çocuklar İçin Erken Müdahale ProgramlarıSeçmeli1Seçmeli I30010.00
640501036162016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036022011Dünyada ve Türkiyede Özel Eğitim ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640501036222011Problem Davranışların Azaltılmasında Alternatif YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036202011Çok Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036332011Özel Eğitim Programlarının BireyselleştirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036302011Özel Eğitimde Yönetim ve DenetimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036282011Özel Eğitimin Toplumsal YönleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036242011Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036192011Özel Eğitimde Uygulamalı Aile EğitimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036262011Kaynaştırma Ortamı ve Programların HazırlanmasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036152015İleri Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036162015Bilim EtiğiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036172015İleri Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036182015Özel Eğitimde Eylem AraştırmalarıSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036212015İşlevsel Değerlendirme ve AnaliziSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036232015Bilişsel Strateji ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036252015Erken Çocuklukta Özel Eğitim Araştırmalarının İncelenmesiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036272015Çok Engelli Çocuklar İçin Öğretimin DesenlenmesiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036292015Zihin Engellilere Strateji Temelli Okuma Yazma ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036312015Öğrenme Güçlüğü Uygulama ve AraştırmaSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036322015Kendini Yönetme Stratejilerinin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036342015Otizimli Çocuklar İçin Erken Müdahale ProgramlarıSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640501036162016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036022011Dünyada ve Türkiyede Özel Eğitim ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640501036222011Problem Davranışların Azaltılmasında Alternatif YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036202011Çok Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma YaklaşımlarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036332011Özel Eğitim Programlarının BireyselleştirilmesiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036302011Özel Eğitimde Yönetim ve DenetimSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036282011Özel Eğitimin Toplumsal YönleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036242011Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036192011Özel Eğitimde Uygulamalı Aile EğitimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036262011Kaynaştırma Ortamı ve Programların HazırlanmasıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036152015İleri Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036162015Bilim EtiğiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036172015İleri Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036182015Özel Eğitimde Eylem AraştırmalarıSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036212015İşlevsel Değerlendirme ve AnaliziSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036232015Bilişsel Strateji ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036252015Erken Çocuklukta Özel Eğitim Araştırmalarının İncelenmesiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036272015Çok Engelli Çocuklar İçin Öğretimin DesenlenmesiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036292015Zihin Engellilere Strateji Temelli Okuma Yazma ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036312015Öğrenme Güçlüğü Uygulama ve AraştırmaSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036322015Kendini Yönetme Stratejilerinin ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036342015Otizimli Çocuklar İçin Erken Müdahale ProgramlarıSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640501036162016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036172017Zihin Engellilerde Dilin DeğerlendirilmesiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640501036022011Dünyada ve Türkiyede Özel Eğitim ve UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli III300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS