Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTürkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Türkçe Eğitimi yüksek lisans programı, 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü yüksek lisans programı, 2 doçent ve 6 yardımcı doçent ile eğitim öğretimi sürdürmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türkçe Eğitimi alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakat ve bilim sınavından başarılı olmaları gerekir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.


Program Profili


Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla ana dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına uygun olarak uzmanlık alan dersi kapsamında yapmış oldukları tez çalışması ile ilgili konuda bilim uzmanı olarak mezun olurlar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu programın mezunları ön koşulları yerine getirmeleri durumunda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde Türkçe/Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde okutmalık ya da akademisyenlik seçenekleri de vardır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve KPDS (ÜDS ya da muadili bir sınav) sınavlarından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde akademik ve mesleki bilgiye sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitünün esaslarınca belirlenir.


Mezuniyet Koşulları


120 AKTS


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Halit KARATAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU Telefon: +90 374 254 10 00 E-Posta: halitkaratay@gmail.com


Bölüm Olanakları


Programımızda 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Dersler Eğitim Fakültesi seminer dersliklerinde yapılmaktadır. Dersliklerin tümünde internet bağlantısı ve projeksiyon cihazı vardır. Öğrenciler yerleşke alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.

Program Çıktıları

Bilgi


Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.

Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.

Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.

Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.

Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.

Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.

Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

Beceri


Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.

Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme.

Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.

Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.

Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.

Türkçeyi sevdirebilme.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme.

Yetkinlikler


Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

Edebi kültür sahibi olma.

Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.

Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma.

Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.

Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı olma.

Toplumsal olay ve durumları değiştirmede demokratik yöntemleri kullanarak harekete geçme.

Sosyal etkinliklere katılma.

Sosyal etkinlikler düzenleme.1. Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.

2. Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.

3. Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.

4. Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

5. Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

6. Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

7. Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.

8. Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.

9. Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.

10. Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.

11. Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

12. Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

13. Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.

14. Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme.

15. Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

16. Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

17. Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.

18. Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.

19. Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme.

20. Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.

21. Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

22. Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.

23. Türkçeyi sevdirebilme.

24. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

25. Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme.

26. Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

27. Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

28. Edebi kültür sahibi olma.

29. Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

30. Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.

31. Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma.

32. Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

33. Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.

34. Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı olma.

35. Toplumsal olay ve durumları değiştirmede demokratik yöntemleri kullanarak harekete geçme.

36. Sosyal etkinliklere katılma.

37. Sosyal etkinlikler düzenleme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türkçe öğretim programlarını uzmanlık düzeyinde bilme.
Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde bilme.
Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi uzmanlık düzeyinde bilme.
Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.
Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.
Türk dilinin sorunlarının farkında olma.
Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.
Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.
Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.
Uzmanlık düzeyindeki Türkçe Eğitimi alanı bilgilerini eğitim ortamında kullanma.
Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrama.
Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.
Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirebilme.
Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme.
Farklı disiplinlerdeki bilgilerden yararlanarak alanıyla ilgili yeni bilgiler üretebilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara yönelik strateji, politika, uygulama planı ve proje geliştirebilme.
Alanıyla ilgili geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.
Türkçeyi sevdirebilme.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek, bilimsel konularda yüz yüze iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme.
Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.
Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.
Edebi kültür sahibi olma.
Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.
Tüm davranışlarında iyiyi ve doğruyu gözetmede çevreye örnek olma.
Araştırma projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almada istekli olma.
Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.
Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.
Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı olma.
Toplumsal olay ve durumları değiştirmede demokratik yöntemleri kullanarak harekete geçme.
Sosyal etkinliklere katılma.
Sosyal etkinlikler düzenleme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601015012011Temel Dil Becerileri: Okuma DinlemeZorunlu3009.00
640601015032011Türkçe Öğretiminde Çağdaş YaklaşımlarZorunlu3007.00
640601015052016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.00
640601015912011Seçmeli ISeçmeli3007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601015022011Temel Dil Becerileri: Yazma-KonuşmaZorunlu3009.00
640601015042011Dil Bilgisi öğretimiZorunlu3007.00
640601015062015SeminerZorunlu0207.00
640601015922011Seçmeli IISeçmeli3007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601015412014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640601015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640601015422014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640601015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640601015072011Yabancılara Türkçe ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015082011Eğitim İstatistiği Seçmeli1Seçmeli I300.00
640601015092011Çocuk Edebiyatı ve SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015102011Kurmaca Metin ÇözümlemeleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015112011Türkçe Öğretimi TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015122011Dil Bilimi ve SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015132011Şiir Dili ve ÇözümlemeleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015142011İki Dillere Türkçe ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015152011Çağdaş Türk Edebiyatı ve SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015162011Çocuklarda Dil GelişimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640601015072011Yabancılara Türkçe ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015082011Eğitim İstatistiği Seçmeli2Seçmeli II300.00
640601015092011Çocuk Edebiyatı ve SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015102011Kurmaca Metin ÇözümlemeleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015112011Türkçe Öğretimi TarihiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015122011Dil Bilimi ve SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015132011Şiir Dili ve ÇözümlemeleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015142011İki Dillere Türkçe ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015152011Çağdaş Türk Edebiyatı ve SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640601015162011Çocuklarda Dil GelişimiSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS