Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı programında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimi başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BÖTE Anabilim Dalı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Eğitim Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES: Eşit ağırlık puanı minimum: 55 Yabancı dil: UDS, KPDS YDS, YÖKDİL Sınavı puanı minimum: 40 ya da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin yaptığı yabancı dil sınavından en az 40 puan alma. Diploma notu: 2.00 (4 üzerinden) Mezuniyet: Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık lisans programlarından birinden mezun olma ya da 4 yıllık diğer Fakülte mezunları için pedagojik formasyon sertifikası sahibi olma. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı dışından mezun öğrencilerin uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini almaları gerekir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EADB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir.


Program Profili


Temel amacı, Eğitim Teknoloğu ve bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de çok az sayıda üniversitede yer alan bir programdır. Bu program, hem bu alanda çalışma yapan araştırma görevlileri hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin lisansüstü eğitim ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu alan disiplinlerarası bir alan olduğu için diğer alanlardan kişilerin kendilerini yüksek lisans düzeyinde yetiştirmelerine, kendi alanlarına teknoloji entegrasyonu gibi konularda kendilerini geliştirmelerine destek vermektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, gerekli bilgi ve becerileri kazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitim uzmanı olarak çalışabilmektedir. Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Program mezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktora programlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ders notu olarak verilir: Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı 90-l00 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1.5 60-64 DD 1.0 50-59 FD 0.5 49 ve aşağısı FF 0 Eksik I 0 Devamsız NA 0 Yeterli S Not Ortalamasına Katılmaz Yetersiz U Not Ortalamasına Katılmaz Gelişmekte Olan P Not Ortalamasına Katılmaz Muaf EX Not Ortalamasına Katılmaz Not Ortalamasına Katılmayan NI Not Ortalamasına Katılmaz Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) alması beklenmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin yüksek lisans derecesi almaya hak kazanabilmeleri için: - Dört yarıyıl sonunda 21 kredilik 7 ders (zorunlu ve seçmeli ) ve 0 kredilik seminer derslerini başarıyla tamamlamaları, - İlk yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi, - İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.50'den az olmaması, - Yüksek lisans tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (U) notu almaması, - Azami süreler (en çok altı yarıyıl) içerisinde tez çalışmalarını başarıyla savunarak sunabilmeleri gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Erkan TEKİNARSLAN tekinarslan_e@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Derya Başer deryabaser@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Lisansüstü öğrencilerin kullanımları için 4 laboratuvar bulunmaktadır ve bu laboratuarlarda toplam 180 adet bilgisayar bulunmaktadır. Laboratuvarlar hafta içi her gün saat 08:30 – 22:30 arası araştırma, ders ve öğrenme-öğretme etkinlikleri için öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımlarına açıktır. Kampüs içinde yapımı tamamlanmakta olan gelişmiş bir kütüphane olup kütüphane bünyesinde alanla ilgili olan sürekli yayınlar ve elektronik veritabanlarına uzaktan erişim imkanı sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Eğitim teknolojisi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.

Eğitim teknolojisi alanı ile ilişkili olan disiplinleri bilir ve alanla aralarındaki etkileşimi kavrar.

Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları ve başvurulan bilimsel yöntemleri bilir.

Bilimsel araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralları bilir.

Beceri


Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanır.

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bağdaştırarak sistem yaklaşımı içerisinde yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir.

Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Yetkinlikler


Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili olarak bir araştırmayı bağımsız olarak yürütür.

Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunlardan birinin çözümü için özgün bir araştırma deseni oluşturur.

Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesi için gerekli ortamların oluşmasını teşvik eder ve ortamlara aktif katılır.

Araştırdığı konu ile ilgili literatürü tarayarak konu ile ilgili kuramsal ve pratik bilgiye ulaşabilir.

Eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeleri izler ve kendi öğrenmelerini geliştirir.

Araştırmada topladığı veriyi doğru bir şekilde analiz edebilmek için nitel ve nicel yöntemlere başvurabilir, gerektiğinde yeni yöntemleri öğrenerek uygulayabilir.

Alanındaki güncel gelişmeleri nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

Hazırladığı araştırma raporunu bilim insanlarına yazılı ve sözlü şekilde sunar.

Ulusal ve uluslararası proje ekiplerinde grup çalışması normlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturulmasına grup üyesi olarak katkı sağlar.

Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Araştırma sonucunda ulaştığı bulguları yorumlar ve alan için yeni öneriler oluşturabilir.

Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili olarak özümsenen bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli eğitim sorunlarının çözümü için kullanır.

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.

Toplumsal, bilimsel, kültürel, ve etik değerleri gözeterek alanda uygulama yapar, veri toplar, verileri analiz eder, ulaştığı bulguları yorumlar ve sonuçları duyurur.1. Eğitim teknolojisi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.

2. Eğitim teknolojisi alanı ile ilişkili olan disiplinleri bilir ve alanla aralarındaki etkileşimi kavrar.

3. Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları ve başvurulan bilimsel yöntemleri bilir.

4. Bilimsel araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralları bilir.

5. Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanır.

6. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bağdaştırarak sistem yaklaşımı içerisinde yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir.

7. Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

8. Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili olarak bir araştırmayı bağımsız olarak yürütür.

9. Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunlardan birinin çözümü için özgün bir araştırma deseni oluşturur.

10. Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesi için gerekli ortamların oluşmasını teşvik eder ve ortamlara aktif katılır.

11. Araştırdığı konu ile ilgili literatürü tarayarak konu ile ilgili kuramsal ve pratik bilgiye ulaşabilir.

12. Eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeleri izler ve kendi öğrenmelerini geliştirir.

13. Araştırmada topladığı veriyi doğru bir şekilde analiz edebilmek için nitel ve nicel yöntemlere başvurabilir, gerektiğinde yeni yöntemleri öğrenerek uygulayabilir.

14. Alanındaki güncel gelişmeleri nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

15. Hazırladığı araştırma raporunu bilim insanlarına yazılı ve sözlü şekilde sunar.

16. Ulusal ve uluslararası proje ekiplerinde grup çalışması normlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturulmasına grup üyesi olarak katkı sağlar.

17. Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

18. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

19. Araştırma sonucunda ulaştığı bulguları yorumlar ve alan için yeni öneriler oluşturabilir.

20. Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili olarak özümsenen bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

21. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli eğitim sorunlarının çözümü için kullanır.

22. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.

23. Toplumsal, bilimsel, kültürel, ve etik değerleri gözeterek alanda uygulama yapar, veri toplar, verileri analiz eder, ulaştığı bulguları yorumlar ve sonuçları duyurur.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Eğitim teknolojisi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilişkili olan disiplinleri bilir ve alanla aralarındaki etkileşimi kavrar.
Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları ve başvurulan bilimsel yöntemleri bilir.
Bilimsel araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralları bilir.
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanır.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bağdaştırarak sistem yaklaşımı içerisinde yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir.
Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili olarak bir araştırmayı bağımsız olarak yürütür. 1
Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunlardan birinin çözümü için özgün bir araştırma deseni oluşturur. 1
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesi için gerekli ortamların oluşmasını teşvik eder ve ortamlara aktif katılır. 1
Araştırdığı konu ile ilgili literatürü tarayarak konu ile ilgili kuramsal ve pratik bilgiye ulaşabilir. 1
Eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeleri izler ve kendi öğrenmelerini geliştirir. 1
Araştırmada topladığı veriyi doğru bir şekilde analiz edebilmek için nitel ve nicel yöntemlere başvurabilir, gerektiğinde yeni yöntemleri öğrenerek uygulayabilir. 1
Alanındaki güncel gelişmeleri nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1
Hazırladığı araştırma raporunu bilim insanlarına yazılı ve sözlü şekilde sunar. 1
Ulusal ve uluslararası proje ekiplerinde grup çalışması normlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturulmasına grup üyesi olarak katkı sağlar. 1
Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. 1
Araştırma sonucunda ulaştığı bulguları yorumlar ve alan için yeni öneriler oluşturabilir. 1
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili olarak özümsenen bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir. 1
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli eğitim sorunlarının çözümü için kullanır. 1
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1
Toplumsal, bilimsel, kültürel, ve etik değerleri gözeterek alanda uygulama yapar, veri toplar, verileri analiz eder, ulaştığı bulguları yorumlar ve sonuçları duyurur. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640901015912014Seçmeli ISeçmeli3007.00
640901015012016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3009.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640901015022014SeminerZorunlu0209.00
640901015922014Seçmeli IISeçmeli3007.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640901015412014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640901015432014Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640901015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640901015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640901015052014Bilgisayar Destekli Eğitimin TemelleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015072014Programlama Dilleri ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015092014Öğretim Materyalleri Tasarımı ve DeğerlendirilmesiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015112014Uzaktan Eğitim: Teori,Araştırma ve UygulamaSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015132014Veri Tabanı Sistemleri ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015082014Öğretim Teknolojileri İleri Düzey ÇalışmalarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015122014Yazarlık Dilleri ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015142014Görsel Programlama Dilleri ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015152014Bilgisayar Ağ Yapıları ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015162015Eğitsel Yazılım Geliştirme ve DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015172015Öğretimsel Mesaj TasarımıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015182015Mobil Öğrenme: Kuramlar ve UygulamalarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015192015Öğretim Teknolojisi Planlaması ve LiderlikSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015202015Öğretimsel Oyunlar ve SimülasyonlarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015212015Web-Tabanlı Öğrenme Ortamları İçin Öğretim TasarımıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015222015Öğrenme ve Öğretimin TemelleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015232015Öğretim Teknolojisinde Yeni Eğitimler ve YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015252015Eğitim Ortamları İçin Çoklu Ortam TasarımıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015262015Eğitim Araştırmalarında Nitel YöntemlerSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015272015Eğitimde Sanal DünyalarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015282015Uyarlanabilir Öğrenme SistemleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015292015Eğitim ve Sosyal MedyaSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015302015Bilgisayımsal DüşünmeSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015312015Çağdaş Eğitimde Yeni TeknolojilerSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015042014İnternet Uygulamaları ve Web TasarımıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015032014Eğitim İstatistiğiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
640901015042014İnternet Uygulamaları ve Web TasarımıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015082014Öğretim Teknolojileri İleri Düzey ÇalışmalarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015122014Yazarlık Dilleri ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015142014Görsel Programlama Dilleri ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015152014Bilgisayar Ağ Yapıları ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015052014Bilgisayar Destekli Eğitimin TemelleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015072014Programlama Dilleri ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015092014Öğretim Materyalleri Tasarımı ve DeğerlendirilmesiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015112014Uzaktan Eğitim: Teori,Araştırma ve UygulamaSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015132014Veri Tabanı Sistemleri ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015162015Eğitsel Yazılım Geliştirme ve DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015172015Öğretimsel Mesaj TasarımıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015182015Mobil Öğrenme: Kuramlar ve UygulamalarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015192015Öğretim Teknolojisi Planlaması ve LiderlikSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015202015Öğretimsel Oyunlar ve SimülasyonlarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015212015Web-Tabanlı Öğrenme Ortamları İçin Öğretim TasarımıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015222015Öğrenme ve Öğretimin TemelleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015232015Öğretim Teknolojisinde Yeni Eğitimler ve YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015252015Eğitim Ortamları İçin Çoklu Ortam TasarımıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015262015Eğitim Araştırmalarında Nitel YöntemlerSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015272015Eğitimde Sanal DünyalarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015282015Uyarlanabilir Öğrenme SistemleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015292015Eğitim ve Sosyal MedyaSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015302015Bilgisayımsal DüşünmeSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015312015Çağdaş Eğitimde Yeni TeknolojilerSeçmeli2Seçmeli II3007.00
640901015032014Eğitim İstatistiğiSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS