Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme Anabilim Dalı Pazarlama Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


İşletme ABD Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, .............. öğretim yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olup program dili Türkçedir. Program, öğrencilerinin pazarlama alanında en güncel bilgilerle donatılmasını amaçlamaktadır. İ Programının hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen mezunlar yetiştirmektedir. Program sonunda öğrenciler, işletme ve yönetim alanında sağlam bir temel kazanmaktadırlar.


Kazanılan Derece


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme Ana Bilim Dalı Pazarlama Bilim dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, a) Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. b) ALES’ten EA puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. c) Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si , lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların hangi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerektiği EADB’nin ADAK önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Adayların yabancı dil bilgi düzeyleri; Üniversite tarafından yapılan sınav (YDYS), merkezi yabancı dil sınavları (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarına göre belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü: AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) anabilim dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir. c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. d) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir. e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar. f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan anabilim dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren anabilim dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir. Özel öğrenci kabulü: a) Özel öğrenci statüsünde her yarıyıl en fazla iki ders alınabilir. b) Özel öğrenciler, kabul edildikleri dönemde, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu derslerden alabilir. c) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı derslerden 85 ve üstünde not aldıkları dersler EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders yüküne sayılabilir. d) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Dereceyi alabilmek ve programı tamamlamak için Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Seminer dersleri dahil 60 AKTS kredisi karşılığı ilgili dönem için ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Alan dışı öğrencilere ABD'ın belirlemiş olduğu derslerden seçmek şartıyla bilimsel hazırlık aşaması uygulanır. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü: Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerden alandışı lisans programlarından mezun olan öğrenciler, alan bilgisi hakkında eksikliklerini gidermek amacıyla bölüm lisans programından güz (3 ders) ve bahar dönemi (3 ders) olmak üzere 2 yarıyıl bilimsel hazırlık dersi alırlar. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Öğrencilerin alması uygun görülen bilimsel hazırlık programı derslerinin her birinden başarılı olması gerekir. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB’nin ADAK önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık derslerini lisans programlarından alanlar, bölüm başkanlığının denkliği onaylaması koşuluyla, bu derslerden muaf tutulabilirler. Danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. Dersler,Tez çalışması ve Uzmanlık Alan dersleri ile birlikte en az 120 AKTS kredisini tamamlamış genel not ortalaması 100 üzerinden 85ve üzeri olan öğrenciler süresinden daha önce mezun olabilirler. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır Dersleri ve programın tamamını bitirme süre ve şartları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Program, öğrencilerine temel pazarlama bilgisi ile birlikte profesyonel davranma yeteneği kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezun profili yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Pazarlama Yüksek Lisans programında öğretim gören bir öğrenci Pazarlama, Ürün, Fiyat, Marka, Pazarlama İletişimi, Dağıtım, Pazarlama Araştırmaları ile ilgili dersler alabilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öğrenciler, kamu sektörü ve özel sektörde çalışabildiği gibi girişimci ve pazarlama yöneticisi olarak da hayatlarını devam ettirebilirler. Ayrıca programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci pazarlama bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mehmet ERYİĞİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1418 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1430 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde tam zamanlı olarak 6 öğretim üyesi yer almaktadır. Kurulmuş olan bilgisayar laboratuarı ile üzerinde çalışmış oldukları araştırmaları konusunda kapsamlı analizler yapabilmektedirler. İki adet lisansüstü ders odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Pazarlama alanında temel kavram, yöntem ve stratejileri bilgi sahibi olur.

Tüketici davranışları ve tüketici satın alma kararları üzerinde etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi olur.

Pazarlamanın işletme fonksiyonları içerisindeki önemini kavrar.

Beceri


Pazarlamanın diğer disiplinler ile olan ilişkisini kurar.

Pazarlama stratejileri geliştirir ve iş hayatında uygulamaya koyar.

Pazarlama kaynaklı sorunları tanıma çözüme ve karar verme becerisine sahip olur.

Yetkinlikler


Pazarlama stratejileri oluşturulurken gereken sorumluluğu alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.

Pazarlama alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip eder, öğrenir.

Pazarlama konuları ile ilgili olarak diğer alanlar ile iletişim kurma yetkinliğine sahip olur.

Analitik düşünme, bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olur.

Stratejik pazarlama planlamasının neden önemli olduğunu bilir, işletmenin içinde bulunduğu koşullar altında bir bütün olarak pazarlama stratejileri geliştirebilir.1. Pazarlama alanında temel kavram, yöntem ve stratejileri bilgi sahibi olur.

2. Tüketici davranışları ve tüketici satın alma kararları üzerinde etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi olur.

3. Pazarlamanın işletme fonksiyonları içerisindeki önemini kavrar.

4. Pazarlamanın diğer disiplinler ile olan ilişkisini kurar.

5. Pazarlama stratejileri geliştirir ve iş hayatında uygulamaya koyar.

6. Pazarlama kaynaklı sorunları tanıma çözüme ve karar verme becerisine sahip olur.

7. Pazarlama stratejileri oluşturulurken gereken sorumluluğu alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.

8. Pazarlama alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip eder, öğrenir.

9. Pazarlama konuları ile ilgili olarak diğer alanlar ile iletişim kurma yetkinliğine sahip olur.

10. Analitik düşünme, bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olur.

11. Stratejik pazarlama planlamasının neden önemli olduğunu bilir, işletmenin içinde bulunduğu koşullar altında bir bütün olarak pazarlama stratejileri geliştirebilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Pazarlama alanında temel kavram, yöntem ve stratejileri bilgi sahibi olur.
Tüketici davranışları ve tüketici satın alma kararları üzerinde etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
Pazarlamanın işletme fonksiyonları içerisindeki önemini kavrar.
Pazarlamanın diğer disiplinler ile olan ilişkisini kurar.
Pazarlama stratejileri geliştirir ve iş hayatında uygulamaya koyar.
Pazarlama kaynaklı sorunları tanıma çözüme ve karar verme becerisine sahip olur.
Pazarlama stratejileri oluşturulurken gereken sorumluluğu alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur. 1
Pazarlama alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip eder, öğrenir. 1
Pazarlama konuları ile ilgili olarak diğer alanlar ile iletişim kurma yetkinliğine sahip olur. 1
Analitik düşünme, bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olur. 1
Stratejik pazarlama planlamasının neden önemli olduğunu bilir, işletmenin içinde bulunduğu koşullar altında bir bütün olarak pazarlama stratejileri geliştirebilir. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015012015Pazarlama Kavram ve KuramlarıZorunlu3006.00
630601015032015Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3006.00
630601015592015Seçmeli ISeçmeli30018.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015022016SeminerZorunlu0206.00
630601015042015Stratejik Pazarlama YönetimiZorunlu3006.00
630601015602015Seçmeli IISeçmeli30018.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015952016Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
630601015972016Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015962016Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
630601015982016Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630601015082000Pazarlamada EtikSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015052015Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015072015Yeni Ürünlerde Rekabet StratejileriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015092015Elektronik TicaretSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015112015Perakende Yönetiminde Stratejik YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015132015Hizmet İşletmelerinde Pazarlama StratejileriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015172015Dağıtım StratejileriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015212015Uluslararası PazarlamaSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015232015Endüstriyel PazarlamaSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015252015Marka YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015272015Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015292015Bütünleşik Pazarlama İletişimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015062015Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015102015Tedarik Zinciri YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015122015Turizm PazarlamasıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015142015Fiyatlandırma StratejileriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015162015Halkla İlişkiler ve İletişimSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015182015Uygulamalı Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015222015ReklamcılıkSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015242015Sağlık Hizmetleri PazarlamasıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015262015Pazarlamada Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601015122000Hizmet İşletmelerinde Pazarlama StratejileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015052015Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015072015Yeni Ürünlerde Rekabet StratejileriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015092015Elektronik TicaretSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015112015Perakende Yönetiminde Stratejik YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015132015Hizmet İşletmelerinde Pazarlama StratejileriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015152015Stratejik Satış YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015172015Dağıtım StratejileriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015212015Uluslararası PazarlamaSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015232015Endüstriyel PazarlamaSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015252015Marka YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015272015Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015292015Bütünleşik Pazarlama İletişimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015062015Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015082015Pazarlamada EtikSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015102015Tedarik Zinciri YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015142015Fiyatlandırma StratejileriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015162015Halkla İlişkiler ve İletişimSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015182015Uygulamalı Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015222015ReklamcılıkSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601015262015Pazarlamada Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
630601015032015Research Methods and Techniques in Social SciencesCompulsory13006.00