Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş, yüksek lisans ve doktora öğretimine başlamıştır. Enstitüye bağlı anabilim dallarından biri olan İşletme Anabilim Dalının lisansüstü programlarından biri de Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. Bu programın açılması teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2016 yılında uygun görülmüş ve aynı yılın güz döneminde öğrenci alımına başlanmıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Tezsiz İşletme Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, a) Dört yıllık bir lisans programını tamamlamaları zorunludur. b) ALES sınav notu şartı aranmamaktadır. c) Yabancı dil notu şartı aranmamaktadır. Giriş başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notunun %40'ı ve bilim sınavı notunun %60'ı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lisansüstü programlarda önceki öğrenmenin tanınması uygulaması başvuru döneminde kurulan intibak komisyonunun yönetmelik çerçevesinde alacağı kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. Önceki dersler intibak komisyonu tarafından kredilerine ve içeriklerine göre değerlendirilerek ders havuzunda karşılığı bulunan derslere sayılır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tezsiz Sağlık işletmeciliği yüksek lisans programının süresi en çok 3 (üç) yarıyıldır. Dereceyi alabilmek ve programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilgili dönem için ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Aynı zamanda kendisine atanan danışman öğretim üyesinden alacağı 30 AKTS kredi değerinde Dönem Projesinden başarılı olması gerekmektedir. Program dersler ve dönem projesi olmak üzere toplam 90 AKTS kredi ile tamamlanabilmektedir. Dersleri ve programın tamamını bitirme süre ve şartları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Programın amacı, öğrencilerin iş yaşamına ilişkin problemleri derinlemesine inceleyerek yorum getirme ve çözüm önerilerine ulaşarak etkin bir uygulama yeteneği kazandırmaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öğrenciler, kamu sektörü ve özel sektörde çalışabildiği gibi girişimci olarak da hayatlarını devam ettirebilirler. Ayrıca, üniversiteler ve çeşitli enstitülerde/düşünce kuruluşlarında akademik hayata da atılabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yapılan 6 Şubat 2013 tarihli değişikliğe göre doktora programlarına başvurabilmek için tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmak yeterli değildir. Ancak bu tarihten önce tezsiz yüksek lisansa başlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mehmet ERYİĞİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1418 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1430 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde tam zamanlı olarak 19 öğretim üyesi yer almaktadır. Kurulmuş olan bilgisayar laboratuarı ile öğrenciler almış oldukları dersler ve üzerinde çalışmış oldukları uzmanlık alanları konusunda kapsamlı analizler ve çalışmalar yapabilmektedirler. İki adet lisansüstü ders odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Sağlık kurumlarında karşılaşacağı muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularında bilgi sahibi olmak.

Beceri


Sağlık kurumlarında karşılaşacağı muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularında edindiği bilgileri iş ortamında uygulamak.

Dış çevreyi ve çevrenin sağlık kurumları üzerindeki etkisini analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.

Yetkinlikler


Sağlık kurumlarında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilmek.

Sağlık kurumlarında bir yönetici olarak astlarını etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek ve kariyer planlarını yapmalarına yardımcı olmak.

Sağlık sektöründeki ihtiyacın farkında olarak öğrenmesini yönlendirebilmek.

Sunulan bilgi ve becerileri eleştirip daha güncel ve pratik uygulamalar önerebilmek.

Tecrübelerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek aktarabilmek.

Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alabilmek.

Bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanmanın öneminin farkında olarak kendini geliştirmeye çabalamak.

Sağlık işletmeciliği alanında ortaya çıkan bir problemle ilgili görüş bildirebilmek.

Sağlık işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetmek1. Sağlık kurumlarında karşılaşacağı muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularında bilgi sahibi olmak.

2. Sağlık kurumlarında karşılaşacağı muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularında edindiği bilgileri iş ortamında uygulamak.

3. Dış çevreyi ve çevrenin sağlık kurumları üzerindeki etkisini analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.

4. Sağlık kurumlarında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilmek.

5. Sağlık kurumlarında bir yönetici olarak astlarını etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek ve kariyer planlarını yapmalarına yardımcı olmak.

6. Sağlık sektöründeki ihtiyacın farkında olarak öğrenmesini yönlendirebilmek.

7. Sunulan bilgi ve becerileri eleştirip daha güncel ve pratik uygulamalar önerebilmek.

8. Tecrübelerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek aktarabilmek.

9. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alabilmek.

10. Bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanmanın öneminin farkında olarak kendini geliştirmeye çabalamak.

11. Sağlık işletmeciliği alanında ortaya çıkan bir problemle ilgili görüş bildirebilmek.

12. Sağlık işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetmek


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sağlık kurumlarında karşılaşacağı muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularında bilgi sahibi olmak.
Sağlık kurumlarında karşılaşacağı muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularında edindiği bilgileri iş ortamında uygulamak. 1
Dış çevreyi ve çevrenin sağlık kurumları üzerindeki etkisini analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmek. 1
Sağlık kurumlarında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilmek. 1
Sağlık kurumlarında bir yönetici olarak astlarını etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek ve kariyer planlarını yapmalarına yardımcı olmak. 1
Sağlık sektöründeki ihtiyacın farkında olarak öğrenmesini yönlendirebilmek. 1
Sunulan bilgi ve becerileri eleştirip daha güncel ve pratik uygulamalar önerebilmek. 1
Tecrübelerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek aktarabilmek. 1
Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alabilmek. 1
Bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanmanın öneminin farkında olarak kendini geliştirmeye çabalamak. 1
Sağlık işletmeciliği alanında ortaya çıkan bir problemle ilgili görüş bildirebilmek. 1
Sağlık işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetmek 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601027912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630600007372016Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
630601015602015Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601017082016Dönem ProjesiZorunlu03030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630601017062016Sağlık Kurumlarında Finansal MuhasebeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017012016Sağlık Kurumlarında Finansal YönetimSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017022016Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017242016Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017052016Envanter Kontrol ve Malzeme YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017272016İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017252016Örgütsel DavranışSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017152016Yöneylem AraştırmasıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017462016Çok Kriterli Karar VermeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017072016Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017092016Sağlık Kurumlarında Üretim YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017192016Sağlık Kurumlarında Pazarlama Araştırmaları ve Pazarlama Bilgi SistemiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017202016Sağlık Kurumlarında Hizmet PazarlamasıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
6306010172182016Sağlık Kurumlarında Marka YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017222016Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017382016Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017452016Sağlık Kurumlarında Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601017062016Sağlık Kurumlarında Finansal MuhasebeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017022016Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017272016İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017042016Sağlık Kurumlarında Stratejik YönetimSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017072016Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017092016Sağlık Kurumlarında Üretim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017222016Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017162016Sağlık Kurumlarında Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017202016Sağlık Kurumlarında Hizmet PazarlamasıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
6306010172182016Sağlık Kurumlarında Marka YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017192016Sağlık Kurumlarında Pazarlama Araştırmaları ve Pazarlama Bilgi SistemiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017382016Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601017452016Sağlık Kurumlarında Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
630600007372016Research Methods and Publishing EthicsCompulsory23006.00