Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme Doktora


Kuruluş


İşletme ABD Doktora Programı, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılının güz döneminden bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olup program dili Türkçedir. Doktora Programının hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan riski ve değişimi yöneten mezun profili yetiştirmektedir. Bu program ile öğrencilere Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finansman alanlarının birinde uzmanlaşma olanağı sunulmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İŞLETME alanında doktora diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


1- Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları b) ALES’ten EA puan türünden en az 70 puana sahip olmaları gerekir. c) Programa başvuran adayların yüksek lisans derecesi en az 75 / 100 veya 3.00 / 4.00 olmalıdır d) Lisans veya yüksek lisans derecelerinden en az birini İşletme bölümünden alanlar, bilimsel hazırlık programına tabi olmadan doğrudan doktora programına kabul edilebilirler. e) Alan dışından gelenler ise yüksek lisans derecelerini Sosyal Bilimler Enstitüsünden almak şartıyla doktora programına başvuru yapabilirler. Bu adaylardan belirlenen bilimsel hazırlık derslerini lisans veya yüksek lisans programlarında alanlar, bölüm başkanlığının denkliği onaylaması koşuluyla, bu derslerden muaf tutulabilirler 2- Doktora programına başvuracak adayların programa kabulünde; ALES puanının %50’si, yüksek lisans genel not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanın %15’i, bilim sınavı puanının %15’i ve mülakat puanın %10’u dikkate alınır Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. 3- Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü; AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) ana bilim dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları; a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktora yeterlik programlarına ise doktora yeterlik sınavı öncesine kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir. c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. d) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir. e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar. f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan ana bilim dalları arasında gerçekleştirilir. Özel öğrenci kabulü Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen ve/veya ders alan öğrencilere ilişkin esaslar; a) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. ç) Özel öğrenci statüsünde her yarıyıl en fazla iki ders alınabilir. d) Özel öğrenciler, kabul edildikleri dönemde, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu derslerden alabilir. e) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı derslerden 85 ve üstünde not aldıkları dersler EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders yüküne sayılabilir. f) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program ders, doktora yeterlilik ve tez aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Doktora programında ders aşamasını tamamlayabilmek için toplam 46 AKTS kredilik 6 (altı) adet zorunlu, 28 AKTS 4 (dört) adet seçmeli ve 16 AKTS zorunlu Seminer dersinin tamamlanması gerekir. a)Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında; öğrencinin alanındaki temel konu, kavram ve kuramlar ile sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin kuramsal birikime ve ileri düzey sanatsal uygulama becerisine sahip olup olmadığının ölçülmesi amaçlanır Yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlilik sınavı, 1 yazılı ve 1 sözlü sınavdan oluşur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 alan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda başarılı olan öğrenciler doktora tezi hazırlama aşamasına geçerler. b) Programın derslerini, semineri, yeterlik sınavını ve tez önerisi savunma sınavını geçen, en az 3 tez izleme komitesi raporunu sunan, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve akademik ortalaması 100 üzerinden en az 80 olan öğrenci tez savunma sınavına girme hakkı kazanır. c) Öğrenciler her dönem en az 30 AKTS’lik ders alacak olup dersler, yeterlilik, tezçalışması ve uzmanlık dersleri ile program 240 AKTS ile tamamlanabilecektir. d) Dersleri ve programın tamamını bitirme süreleri ve esasları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir. Ders aşamasıyla ilgili olarak; bölüm tarafından belirlenen kredi toplamına ulaşmış olması (180 AKTS), her bir ders için 100 üzerinden en az 75 (CB) almış olması, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavını geçer ve sunulan doktora tezinin kabul edilmiş olması gerekmektedir. Dersleri ve programın tamamını bitirme süre ve şartları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Programın amacı, doktora öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu kapsamda Doktora programında öğretim gören bir öğrenci Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Muhasebe- Finansman Bilim Dallarından ve ders kataloğunda yer alan bilim dalları ile ilgili alanına uygun dersler alarak uzmanlaşma sağlayabilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletme bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel olarak akademisyenlik ve ileri düzey araştırmacı kadrolarında görev alabilir. Ayrıca ilgili kamu ve özel şirketlerde alanı ile ilgili üst düzey pozisyonlarda çalışabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilimdalı Başkanı: Prof.Dr. Mehmet ERYİĞİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1418 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr Lisans Üstü Programlar AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1430 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde tam zamanlı olarak 19 öğretim üyesi yer almaktadır. Kurulmuş olan bilgisayar laboratuarı ile öğrenciler almış oldukları dersler ve üzerinde çalışmış oldukları uzmanlık alanları konusunda kapsamlı analizler ve çalışmalar yapabilmektedirler. İki adet lisansüstü ders odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.

Nicel ve istatistisel araçları kullanarak mevcut ve/veya özgün araştırmaları inceleme, analiz etme ve yorumlama ve elde edilen bulguları karar alma sürecinde kullanmak.

Konusuyla ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olmak.

Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik alanlarında ileri düzeyde anlayış geliştirmek.

Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, üretim alanlarındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek.

Yayımlanmış, yayımlanmamış ve elektronik bilgi kaynaklarının kullanılmasında etik davranış sergilemek.

Seçilen disiplinde anlamlı yeni bilgiler yaratacak bir araştırma projesini tamamlamak.

Piyasa odaklı iktisadi, sosyal ve politik eğilimlerin birbirleri ile olan bağlantılarını ve bunların küresel çevreyle olan ilişkilerini analiz edebilmek.

Beceri


Uzmanlık alanı ilgili yayınları izleme becerisine sahip olmak.

Nitel ve Nicel veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilimsel çalışmaları içerisinde uygun şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem farklı bir alana uygulayabilmek.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili bir konuda bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı sorunların çözümünde için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorunun çözümü için sorumluluk almak.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel boyutta sorgulayabilmek.

Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.

Yapılan araştırma ile ilgili görüş ve ulaşılan sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde alanındaki çalışma arkadaşlarına sunabilmek.

Alanında yapacağı bilimsel çalışmalar için istatistiki programlarla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek.

Alanı ile ilgili olarak yapacağı bilimsel çalışmalar için sözlü ve yazlı olarak kendisini ifade edebilecek iyi düzeyde yabancı dil seviyesinde olmak.

Uzmanlık alanı ile ilgili olarak yöntem geliştirebilme ve model önerebilme yetkinliği kazanmak.

Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel nitelikte literatüre katkı sağlayacak bir araştırma projesini tamamlamak.

Alanı ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların her aşamasında etik değerleri uygulama yetkinliğini kazanmak.1. Uzmanlık alanı ilgili yayınları izleme becerisine sahip olmak.

2. Nitel ve Nicel veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilimsel çalışmaları içerisinde uygun şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

3. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem farklı bir alana uygulayabilmek.

4. Alanı ile ilgili bir konuda bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı sorunların çözümünde için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorunun çözümü için sorumluluk almak.

6. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel boyutta sorgulayabilmek.

7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.

8. Yapılan araştırma ile ilgili görüş ve ulaşılan sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde alanındaki çalışma arkadaşlarına sunabilmek.

9. Alanında yapacağı bilimsel çalışmalar için istatistiki programlarla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek.

10. Alanı ile ilgili olarak yapacağı bilimsel çalışmalar için sözlü ve yazlı olarak kendisini ifade edebilecek iyi düzeyde yabancı dil seviyesinde olmak.

11. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak yöntem geliştirebilme ve model önerebilme yetkinliği kazanmak.

12. Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel nitelikte literatüre katkı sağlayacak bir araştırma projesini tamamlamak.

13. Alanı ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların her aşamasında etik değerleri uygulama yetkinliğini kazanmak.

14. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.

15. Nicel ve istatistisel araçları kullanarak mevcut ve/veya özgün araştırmaları inceleme, analiz etme ve yorumlama ve elde edilen bulguları karar alma sürecinde kullanmak.

16. Konusuyla ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olmak.

17. Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik alanlarında ileri düzeyde anlayış geliştirmek.

18. Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, üretim alanlarındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek.

19. Yayımlanmış, yayımlanmamış ve elektronik bilgi kaynaklarının kullanılmasında etik davranış sergilemek.

20. Seçilen disiplinde anlamlı yeni bilgiler yaratacak bir araştırma projesini tamamlamak.

21. Piyasa odaklı iktisadi, sosyal ve politik eğilimlerin birbirleri ile olan bağlantılarını ve bunların küresel çevreyle olan ilişkilerini analiz edebilmek.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek. 1
Nicel ve istatistisel araçları kullanarak mevcut ve/veya özgün araştırmaları inceleme, analiz etme ve yorumlama ve elde edilen bulguları karar alma sürecinde kullanmak.
Konusuyla ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olmak.
Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik alanlarında ileri düzeyde anlayış geliştirmek.
Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, üretim alanlarındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek.
Yayımlanmış, yayımlanmamış ve elektronik bilgi kaynaklarının kullanılmasında etik davranış sergilemek.
Seçilen disiplinde anlamlı yeni bilgiler yaratacak bir araştırma projesini tamamlamak.
Piyasa odaklı iktisadi, sosyal ve politik eğilimlerin birbirleri ile olan bağlantılarını ve bunların küresel çevreyle olan ilişkilerini analiz edebilmek.
Uzmanlık alanı ilgili yayınları izleme becerisine sahip olmak.
Nitel ve Nicel veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilimsel çalışmaları içerisinde uygun şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem farklı bir alana uygulayabilmek.
Alanı ile ilgili bir konuda bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. 1
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı sorunların çözümünde için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorunun çözümü için sorumluluk almak. 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel boyutta sorgulayabilmek. 1
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak. 1
Yapılan araştırma ile ilgili görüş ve ulaşılan sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde alanındaki çalışma arkadaşlarına sunabilmek. 1
Alanında yapacağı bilimsel çalışmalar için istatistiki programlarla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek. 1
Alanı ile ilgili olarak yapacağı bilimsel çalışmalar için sözlü ve yazlı olarak kendisini ifade edebilecek iyi düzeyde yabancı dil seviyesinde olmak. 1
Uzmanlık alanı ile ilgili olarak yöntem geliştirebilme ve model önerebilme yetkinliği kazanmak. 1
Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel nitelikte literatüre katkı sağlayacak bir araştırma projesini tamamlamak. 1
Alanı ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların her aşamasında etik değerleri uygulama yetkinliğini kazanmak. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036012000Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3007.00
630601036032000Finans TeorisiZorunlu3008.00
630601036052000Stratejik Pazarlama YönetimiZorunlu3008.00
630601036912000Seçmeli ISeçmeli3007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036022000Stratejik Üretim YönetimiZorunlu3008.00
630601036042000Stratejik YönetimZorunlu3008.00
630601036062000Finansal MuhasebeZorunlu3007.00
630601036922000Seçmeli IISeçmeli3007.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036422016SeminerZorunlu02016.00
630601036932000Seçmeli IIISeçmeli3007.00
Toplam:23
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036442000YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036412000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
630601036432000Tez Çalışması Zorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036412014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
630601036422014Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630601036072000Risk Yönetimi ve Türev ÜrünleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601036092000Yönetim Muhasebesi ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601036112000Muhasebe Teorileri ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601036132000Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601036172000Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601036212000Yöneylem AraştırmasıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
630601036082000Finansal EkonometriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036102000Uluslararası FinansmanSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036122000Üretim Planlama ve Kontrolü YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036142000Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036182000Endüstriyel PazarlamaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036202000Pazarlamada EtikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036222000İleri Yöneylem Araştırması TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036252000Örgüt KuramıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036272000Örgütsel DavranışSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036292000Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036262000Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036302000Liderlik ve Motivasyon TeorileriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601036072000Risk Yönetimi ve Türev ÜrünleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601036132000Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601036172000Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3007.00
630601036082000Finansal EkonometriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036102000Uluslararası FinansmanSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036122000Üretim Planlama ve Kontrolü YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036142000Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036182000Endüstriyel PazarlamaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036202000Pazarlamada EtikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036252000Örgüt KuramıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036272000Örgütsel DavranışSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036292000Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036262000Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036302000Liderlik ve Motivasyon TeorileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036322000Kar Yönetimi ve Muhasebe ManipülasyonlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601036072000Risk Yönetimi ve Türev ÜrünleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
630601036132000Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630601036172000Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli3Seçmeli III3007.00
630601036082000Finansal EkonometriSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036102000Uluslararası FinansmanSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036122000Üretim Planlama ve Kontrolü YönetimiSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036142000Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk YönetimiSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036182000Endüstriyel PazarlamaSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036252000Örgüt KuramıSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036272000Örgütsel DavranışSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036292000Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036262000Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli III3006.00
630601036302000Liderlik ve Motivasyon TeorileriSeçmeli3Seçmeli III3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS