Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


İşletme Yüksek Lisans Programı, 1992-1993 öğretim yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olup program dili Türkçedir. Yüksek Lisans Programı, öğrencilerinin işletmecilik ve yönetim alanlarında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesini amaçlamaktadır. İşletme Yüksek Lisans Programının hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen,mezunlar yetiştirmektedir. İşletme yüksek lisans programında Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finansman alanlarında uzmanlaşma olanağı sunulmaktadır. Program sonunda öğrenciler, işletme ve yönetim alanında sağlam bir temel kazanmaktadırlar.


Kazanılan Derece


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, a) Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. b) ALES’ten EA puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. c) Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si , lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların hangi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerektiği EADB’nin ADAK önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Adayların yabancı dil bilgi düzeyleri; Üniversite tarafından yapılan sınav (YDYS), merkezi yabancı dil sınavları (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenci alımı belirlenen kontenjan çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve aynı koşullara tabi olmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü: AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) anabilim dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir. c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. d) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir. e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar. f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan anabilim dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren anabilim dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir. Özel öğrenci kabulü: a) Özel öğrenci statüsünde her yarıyıl en fazla iki ders alınabilir. b) Özel öğrenciler, kabul edildikleri dönemde, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu derslerden alabilir. c) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı derslerden 85 ve üstünde not aldıkları dersler EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders yüküne sayılabilir. d) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Dereceyi alabilmek ve programı tamamlamak için Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Seminer dersleri dahil 60 AKTS kredisi karşılığı ilgili dönem için ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Alan dışı öğrencilere ABD'ın belirlemiş olduğu derslerden seçmek şartıyla bilimsel hazırlık aşaması uygulanır. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü: Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerden alandışı lisans programlarından mezun olan öğrenciler, alan bilgisi hakkında eksikliklerini gidermek amacıyla bölüm lisans programından güz (3 ders) ve bahar dönemi (3 ders) olmak üzere 2 yarıyıl bilimsel hazırlık dersi alırlar. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Öğrencilerin alması uygun görülen bilimsel hazırlık programı derslerinin her birinden başarılı olması gerekir. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB’nin ADAK önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık derslerini lisans programlarından alanlar, bölüm başkanlığının denkliği onaylaması koşuluyla, bu derslerden muaf tutulabilirler. Danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. Dersler,Tez çalışması ve Uzmanlık Alan dersleri ile birlikte en az 120 AKTS kredisini tamamlamış genel not ortalaması 100 üzerinden 85ve üzeri olan öğrenciler süresinden daha önce mezun olabilirler. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır Dersleri ve programın tamamını bitirme süre ve şartları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Program, öğrencilerine temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) ile birlikte profesyonel davranma yeteneği kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezun profili yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda İşletme Yüksek Lisans programında öğretim gören bir öğrenci Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Muhasebe- Finansman Bilim Dallarından ve ders kataloğunda yer alan bilim dalları ile ilgili dersler alabilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öğrenciler, kamu sektörü ve özel sektörde çalışabildiği gibi girişimci olarak da hayatlarını devam ettirebilirler. Ayrıca programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilimdalı Başkanı: Prof.Dr. Mehmet ERYİĞİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1418 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr Lisans Üstü Programlar AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1430 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde tam zamanlı olarak 19 öğretim üyesi yer almaktadır. Kurulmuş olan bilgisayar laboratuarı ile öğrenciler almış oldukları dersler ve üzerinde çalışmış oldukları uzmanlık alanları konusunda kapsamlı analizler ve çalışmalar yapabilmektedirler. İki adet lisansüstü ders odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak.

İşletmecilikte kullanılan ortak sosyal bilimler kavramlarını tanımlayabilme ve kullanabilme bilgisine sahip olmak.

Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularına hakim olmak.

Uzmanlık alanı ile ilişkili olduğu diğer disiplinlerarası etkileşimin farkında olmak.

Sınıf içi etkileşim ve örnek olaylarla işletme mesleği uygulamalarını ortaya koymak.

Küreselleşme ve küreselleşmenin insanlar, işletmeler ve ekonomi üzerindeki etkilerinin farkında olmak.

Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisini kazanmak.

İşletme ile ilgili kararlarda etiğin rolünü anlamak.

İş ortamındaki başarı için gerekli olan ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurmak.

Uygun nicel ve nitel analiz tekniklerini uygulamak.

Konusuyla ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olmak.

Beceri


Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilmek.

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

Yetkinlikler


Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma yapabilmek, projelere katkı vermek ve bu konuda sorumluluk almak.

Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisi ile bağımsız çalışabilme yeteneği kazanmak.

Sorunların çözümünde ekip çalışması yapabilmek ve gerektiğinde ekibe liderlik yapabilmek.

Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemlerini araştırmak.

Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgulamak.

İşletme alanıyla ilgili güncel konularda nicel ve nitel verilerle destekli fikir alışverişi yapabilmek.

İşletme alanındaki sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla yeniden tanımlayabilmek.

İşletme alanında yabancı dille sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmek.

Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneğini kazanmak.

İşletme alanında edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.

Planlama, uygulama, kontrol etme ve daha iyisi için eksikleri tamamlama sürecini uzmanlık alanında uygulayabilmek.

Veri toplayabilmek ve işlemede etik değerleri gözetebilmek.1. İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak.

2. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilmek.

4. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

5. Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma yapabilmek, projelere katkı vermek ve bu konuda sorumluluk almak.

6. Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisi ile bağımsız çalışabilme yeteneği kazanmak.

7. Sorunların çözümünde ekip çalışması yapabilmek ve gerektiğinde ekibe liderlik yapabilmek.

8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemlerini araştırmak.

9. Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgulamak.

10. İşletme alanıyla ilgili güncel konularda nicel ve nitel verilerle destekli fikir alışverişi yapabilmek.

11. İşletme alanındaki sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla yeniden tanımlayabilmek.

12. İşletme alanında yabancı dille sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmek.

13. Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneğini kazanmak.

14. İşletme alanında edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.

15. Planlama, uygulama, kontrol etme ve daha iyisi için eksikleri tamamlama sürecini uzmanlık alanında uygulayabilmek.

16. Veri toplayabilmek ve işlemede etik değerleri gözetebilmek.

17. İşletmecilikte kullanılan ortak sosyal bilimler kavramlarını tanımlayabilme ve kullanabilme bilgisine sahip olmak.

18. Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularına hakim olmak.

19. Uzmanlık alanı ile ilişkili olduğu diğer disiplinlerarası etkileşimin farkında olmak.

20. Sınıf içi etkileşim ve örnek olaylarla işletme mesleği uygulamalarını ortaya koymak.

21. Küreselleşme ve küreselleşmenin insanlar, işletmeler ve ekonomi üzerindeki etkilerinin farkında olmak.

22. Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisini kazanmak.

23. İşletme ile ilgili kararlarda etiğin rolünü anlamak.

24. İş ortamındaki başarı için gerekli olan ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurmak.

25. Uygun nicel ve nitel analiz tekniklerini uygulamak.

26. Konusuyla ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak.
İşletmecilikte kullanılan ortak sosyal bilimler kavramlarını tanımlayabilme ve kullanabilme bilgisine sahip olmak.
Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularına hakim olmak.
Uzmanlık alanı ile ilişkili olduğu diğer disiplinlerarası etkileşimin farkında olmak.
Sınıf içi etkileşim ve örnek olaylarla işletme mesleği uygulamalarını ortaya koymak.
Küreselleşme ve küreselleşmenin insanlar, işletmeler ve ekonomi üzerindeki etkilerinin farkında olmak.
Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisini kazanmak.
İşletme ile ilgili kararlarda etiğin rolünü anlamak.
İş ortamındaki başarı için gerekli olan ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurmak.
Uygun nicel ve nitel analiz tekniklerini uygulamak.
Konusuyla ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olmak.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma yapabilmek, projelere katkı vermek ve bu konuda sorumluluk almak. 1
Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisi ile bağımsız çalışabilme yeteneği kazanmak. 1
Sorunların çözümünde ekip çalışması yapabilmek ve gerektiğinde ekibe liderlik yapabilmek. 1
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemlerini araştırmak. 1
Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgulamak. 1
İşletme alanıyla ilgili güncel konularda nicel ve nitel verilerle destekli fikir alışverişi yapabilmek. 1
İşletme alanındaki sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla yeniden tanımlayabilmek. 1
İşletme alanında yabancı dille sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmek. 1
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneğini kazanmak. 1
İşletme alanında edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1
Planlama, uygulama, kontrol etme ve daha iyisi için eksikleri tamamlama sürecini uzmanlık alanında uygulayabilmek. 1
Veri toplayabilmek ve işlemede etik değerleri gözetebilmek. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015012000Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3006.00
630601015592015Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630600005022016SeminerZorunlu0206.00
630601015602015Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015952016Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
630601015972016Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601015962016Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
630601015982016Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630601015032000Stratejik Pazarlama YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601015052000Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015092000İstatistiksel ÖrneklemeSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015112000İşletme DenetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015132000Finansal YatırımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015152000Stratejik YönetimSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015172000Örgüt KuramıSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015192000Portföy YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015212000Çağdaş Yönetim DüşüncesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015042000İşletmelerde MotivasyonSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015062000Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015102000Finansal Risk YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015142000Üretim YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015162000Finansmanda Güncel KonularSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015222000Rekabete Dönük Üretim YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015242000Karar Verme Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015252000Girişimcilik ve Küçük İşletme YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015272000Pazarlama AraştırmasıSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015292000Stratejik Satış YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015312000Dağıtım StratejileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015352000Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015372000Fiyatlandırma StratejileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015392000Bütçeleme ve Performans YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015432000Algoritma ve ProgramlamaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601015452000İleri Yöneylem Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015492000OlasılıkSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015512000Bilimsel Araştırmalarda Hipotez TestleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015532000Parametrik TestlerSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015322000Pazarlamada Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015342000E-TicaretSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015362000Perakende Yönetiminde Stratejik YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015382000Müşteri İlişkileri YönetimleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015402000Yeni Ürünlerde Rekabet StratejisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015422000Üretim Sisteminin Tasarımı ve AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015442000Tedarik Zinciri YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015462000Çok Ölçütlü Karar VermeSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015502000Stratejik Maliyet Yönetim SistemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015522000Mali Analiz TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015582000Nonparametrik Teknikler (SPSS Uygulamalı)Seçmeli1Seçmeli I300.00
630601015332000Bütünleşik PazarlamaSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601015092000İstatistiksel ÖrneklemeSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015112000İşletme DenetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015132000Finansal YatırımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015172000Örgüt KuramıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015192000Portföy YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015212000Çağdaş Yönetim DüşüncesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015042000İşletmelerde MotivasyonSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015102000Finansal Risk YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015142000Üretim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015162000Finansmanda Güncel KonularSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015222000Rekabete Dönük Üretim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015242000Karar Verme Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015252000Girişimcilik ve Küçük İşletme YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015272000Pazarlama AraştırmasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015292000Stratejik Satış YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015312000Dağıtım StratejileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015352000Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015372000Fiyatlandırma StratejileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015392000Bütçeleme ve Performans YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015432000Algoritma ve ProgramlamaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601015452000İleri Yöneylem Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015492000OlasılıkSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015532000Parametrik TestlerSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015322000Pazarlamada Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015342000E-TicaretSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015362000Perakende Yönetiminde Stratejik YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015382000Müşteri İlişkileri YönetimleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015402000Yeni Ürünlerde Rekabet StratejisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015422000Üretim Sisteminin Tasarımı ve AnaliziSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015442000Tedarik Zinciri YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015462000Çok Ölçütlü Karar VermeSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015502000Stratejik Maliyet Yönetim SistemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015522000Mali Analiz TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015542000Finansal Raporlama ve Paydaş İlişkileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601015582000Nonparametrik Teknikler (SPSS Uygulamalı)Seçmeli2Seçmeli II300.00
630601015332000Bütünleşik PazarlamaSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS