Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme Tezsiz Yüksek Lisans-II. Öğretim


Kuruluş


Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı, 2011 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olup program dili Türkçedir. Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı, öğrencilerinin işletmecilik alanında en güncel bilgilerle donatılmasını amaçlamaktadır.İşletme yüksek lisans programında Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finansman alanlarında kendilerini geliştirme imkanı sağlamaktadır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İŞLETME alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Tezsiz İşletme Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, a) Dört yıllık bir lisans programını tamamlamaları zorunludur. b) ALES sınav notu şartı aranmamaktadır. c) Yabancı dil notu şartı aranmamaktadır. Giriş başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notunun %40'ı ve bilim sınavı notunun %60'ı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Aynı derecede daha önceden alınmış dersler intibak komisyonu tarafından kredilerine ve içeriklerine göre değerlendirilerek ders havuzunda karşılığı bulunan derslere eşdeğer sayıılır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tezsiz yüksek lisans programının süresi en çok 3 (üç) yarıyıldır. Dereceyi alabilmek ve programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilgili dönem için ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Aynı zamanda kendisine atanan danışman öğretim üyesinden alacağı 30 AKTS kredi değerinde Dönem Projesinden başarılı olması gerekmektedir. Program dersler ve dönem projesi olmak üzere toplam 90 AKTS kredi ile tamamlanabilmektedir. Dersleri ve programın tamamını bitirme süre ve şartları “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Program, öğrencilerine temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) ile birlikte profesyonel davranma yeteneği kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezun profili yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda İşletme Yüksek Lisans programında öğretim gören bir öğrenci Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Muhasebe- Finansman Bilim Dallarından ve ders kataloğunda yer alan bilim dalları ile ilgili dersler alabilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öğrenciler, kamu sektörü ve özel sektörde çalışabildiği gibi girişimci olarak da hayatlarını devam ettirebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yapılan 6 Şubat 2013 tarihli değişikliğe göre doktora programlarına başvurabilmek için tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmak yeterli değildir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mehmet ERYİĞİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1418 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 0374 254 10 00 - 1430 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümde tam zamanlı olarak 19 öğretim üyesi yer almaktadır. Kurulmuş olan bilgisayar laboratuarı ile öğrenciler almış oldukları dersler ve üzerinde çalışmış oldukları uzmanlık alanları konusunda kapsamlı analizler ve çalışmalar yapabilmektedirler. İki adet lisansüstü ders odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


İşletme biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.

Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, üretim ve istatistik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek.

Farklı bakış açılarını ve iş dünyası üzerindeki bireysel ve kültürel farklılıkların etkilerini kavramak.

Dış çevreyi ve çevrenin örgüt üzerindeki etkisini analiz etmek.

İş fırsatlarının farkına varmak ve bu fırsatlardan yararlanmak.

Yöneticilik kariyerine akademik olarak hazırlanmak.

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ortaya koyan ikna edici sunum yapma becerisi kazanmak.

Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularına hakim olmak.

Beceri


Muhasebe, finans, yönetim,pazarlama, üretim ve istatistik konularında edindiği bilgileri gerçek iş ortamında uygulayamak.

İşletme alanındaki edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle harmanlayabilmek.

İşletme alanında karşılaşılan sorunların çözümünde araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm arayabilmek.

Yetkinlikler


Uzmanlık alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

İş ortamında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilmek.

Sorunların çözümünde ekip çalışması yapabilmek ve gerektiğinde ekibe liderlik yapabilmek.

Öğrenme ihtiyacının farkında olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere öğrenmesini yönlendirebilmek.

Sunulan bilgi ve becerileri eleştirip daha güncel ve pratik uygulamalar önerebilmek.

İşletme alanıyla ilgili güncel konularda nicel ve nitel verilerle destekli fikir alışverişi yapabilmek.

İşletme alanındaki sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla yeniden tanımlayabilmek.

İşletme alanında yabancı dille sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmek.

İşletme alanında kullanılan bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilme.

İşletme alanında edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.

Planlama, uygulama, kontrol etme ve daha iyisi için eksikleri tamamlama sürecini uzmanlık alanında uygulayabilmek.

Veri toplayabilmek ve işlemede etik değerleri gözetebilmek.1. İşletme biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.

2. Muhasebe, finans, yönetim,pazarlama, üretim ve istatistik konularında edindiği bilgileri gerçek iş ortamında uygulayamak.

3. İşletme alanındaki edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle harmanlayabilmek.

4. İşletme alanında karşılaşılan sorunların çözümünde araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm arayabilmek.

5. Uzmanlık alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

6. İş ortamında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilmek.

7. Sorunların çözümünde ekip çalışması yapabilmek ve gerektiğinde ekibe liderlik yapabilmek.

8. Öğrenme ihtiyacının farkında olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere öğrenmesini yönlendirebilmek.

9. Sunulan bilgi ve becerileri eleştirip daha güncel ve pratik uygulamalar önerebilmek.

10. İşletme alanıyla ilgili güncel konularda nicel ve nitel verilerle destekli fikir alışverişi yapabilmek.

11. İşletme alanındaki sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla yeniden tanımlayabilmek.

12. İşletme alanında yabancı dille sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmek.

13. İşletme alanında kullanılan bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilme.

14. İşletme alanında edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.

15. Planlama, uygulama, kontrol etme ve daha iyisi için eksikleri tamamlama sürecini uzmanlık alanında uygulayabilmek.

16. Veri toplayabilmek ve işlemede etik değerleri gözetebilmek.

17. Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, üretim ve istatistik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek.

18. Farklı bakış açılarını ve iş dünyası üzerindeki bireysel ve kültürel farklılıkların etkilerini kavramak.

19. Dış çevreyi ve çevrenin örgüt üzerindeki etkisini analiz etmek.

20. İş fırsatlarının farkına varmak ve bu fırsatlardan yararlanmak.

21. Yöneticilik kariyerine akademik olarak hazırlanmak.

22. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ortaya koyan ikna edici sunum yapma becerisi kazanmak.

23. Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularına hakim olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İşletme biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.
Muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, üretim ve istatistik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek.
Farklı bakış açılarını ve iş dünyası üzerindeki bireysel ve kültürel farklılıkların etkilerini kavramak.
Dış çevreyi ve çevrenin örgüt üzerindeki etkisini analiz etmek.
İş fırsatlarının farkına varmak ve bu fırsatlardan yararlanmak.
Yöneticilik kariyerine akademik olarak hazırlanmak.
Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ortaya koyan ikna edici sunum yapma becerisi kazanmak.
Muhasebe, finans, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, pazarlama, üretim, istatistik konularına hakim olmak.
Muhasebe, finans, yönetim,pazarlama, üretim ve istatistik konularında edindiği bilgileri gerçek iş ortamında uygulayamak. 1
İşletme alanındaki edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle harmanlayabilmek. 1
İşletme alanında karşılaşılan sorunların çözümünde araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm arayabilmek. 1
Uzmanlık alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. 1
İş ortamında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilmek. 1
Sorunların çözümünde ekip çalışması yapabilmek ve gerektiğinde ekibe liderlik yapabilmek. 1
Öğrenme ihtiyacının farkında olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere öğrenmesini yönlendirebilmek. 1
Sunulan bilgi ve becerileri eleştirip daha güncel ve pratik uygulamalar önerebilmek. 1
İşletme alanıyla ilgili güncel konularda nicel ve nitel verilerle destekli fikir alışverişi yapabilmek. 1
İşletme alanındaki sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla yeniden tanımlayabilmek. 1
İşletme alanında yabancı dille sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmek. 1
İşletme alanında kullanılan bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilme. 1
İşletme alanında edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1
Planlama, uygulama, kontrol etme ve daha iyisi için eksikleri tamamlama sürecini uzmanlık alanında uygulayabilmek. 1
Veri toplayabilmek ve işlemede etik değerleri gözetebilmek. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630600007372016Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
630601036912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601036922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630601017082016Dönem ProjesiZorunlu03030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630601027012000Finansal YönetimSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601027032000Stratejik Pazarlama YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027022000Stratejik Üretim YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027042000Stratejik YönetimSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601027062000Finansal MuhasebeSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027052000Finansal Risk YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027072000Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601027092000Üretim Planlama ve Kontrolü YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027112000Endüstriyel PazarlamaSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027132000Yalın ÜretimSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027212000Örgüt KuramıSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027232000Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027312000Parekende YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027102000İşletme DenetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027122000Finansal YatırımlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601027162000Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027182000Satış YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027222000Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
630601027302000Liderlik ve Motivasyon TeorileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027322000GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027252000Örgütsel DavranışSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027272000Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
630601027032000Stratejik Pazarlama YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027022000Stratejik Üretim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027042000Stratejik YönetimSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601027062000Finansal MuhasebeSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027052000Finansal Risk YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027072000Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601027092000Üretim Planlama ve Kontrolü YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027112000Endüstriyel PazarlamaSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027132000Yalın ÜretimSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027212000Örgüt KuramıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027232000Çağdaş Yönetim YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027312000Parekende YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027102000İşletme DenetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027122000Finansal YatırımlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601027162000Tüketici Davranışları AnaliziSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027182000Satış YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027222000Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
630601027302000Liderlik ve Motivasyon TeorileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027322000GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027252000Örgütsel DavranışSeçmeli2Seçmeli II300.00
630601027272000Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
630600007372016Research Methods and Publishing EthicsCompulsory13006.00