Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKamu Yönetimi Doktora


Kuruluş


Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş, yüksek lisans ve doktora öğretimine başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu 35 programda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle 932 tezli yüksek lisans, 155 tezsiz yüksek lisans ve 137 doktora olmak üzere 1224 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Bugün, Enstitümüze bağlı 16 anabilim dalımız bulunmaktadır. Enstitümüzde tezli yüksek lisans alanında 21 program, tezsiz yüksek lisans alanında 3 program, doktora alanında 11 program olmak üzere toplam 35 lisansüstü programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Sınava giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir) (Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç) -ALES Puanı: Tezli Yüksek lisansa başvuranların en az 55, Yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55, -Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların, YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. -Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve Yazılı bilim sınavının % 15'i, mülakat sonucunun %10’u, yabancı dil puanının % 15'i alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 70 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez çalışmasını ve uzmanlık alan dersi, en az bir semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.


Program Profili


Kamu Yönetimi disiplinin gelişimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve projeler üretebilen; bu alana kuramsal, yöntemsel ve uygulama düzeyinde özgün katkılar sağlayabilen; toplumsal, kültürel, siyasal ve yönetsel süreçleri kavrayan ve bu süreçlere yön veren; karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen; bütüncül, özgür ve eleştirel bir düşünce yetisine sahip bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programının toplam eğitim süresi dört yıldır. Programın ilk yılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanında okutulacak temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı yeterlilik aşamasına ayrılmıştır. Programın üçüncü ve dördüncü yılları ise Tez çalışmasına yöneliktir. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise yeterliliği takip eden tüm yarıyıllarda yer almaktadır. Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Akademi, Kamu ve Özel Kuruluşları


Üst Derece Programlarına Geçiş


İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Mutlak ve bağıl değerlendirme yapılacak birimler Senato tarafından belirlenir.


Mezuniyet Koşulları


Tez savunmasını başarı ile tamamlamak


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr. İshak TORUN Adresi : Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Telefonu +90 374 25410 00/1433 Web Adresi: http://www.iibf.ibu.edu.tr/tr/bolumler/kamu-yonetimi


Bölüm Olanakları


Program dili Türkçedir. Kamu Yönetimi Doktora Programı İİBF binasının 2. Katında hizmet vermekte anabilim dalında 4 profesör, 3 doçent, 10 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Beceri


Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

Yetkinlikler


Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

5. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

7. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.

8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

9. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

10. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

11. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

12. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 1 1 11 1 1
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 1 1 1 1 1
Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 1 1 11 1 1
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 1 1 11 1 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. 1 1 1 1 1 1
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. 1 1 11 1 1
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. 1 1 1 1 1 1
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701026012012Bilim ve AraştırmaZorunlu30012.00
630701026512012Ders Havuzu ISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701026322016SeminerZorunlu0206.00
630701026522012Ders Havuzu IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701026342012YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701026332012Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
630701026352012Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701026332012Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
630701026352012Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
630701026332012Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
630701026352012Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
630701026032012Kamu Yönetiminde İleri ÇalışmalarSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026082012Bürokrasi KuramlarıSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026092012Türkiye'de Kamu Yönetiminin ÖzellikleriSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026102012Siyasal DüşüncelerSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026112012Siyaset SosyolojisiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026122012Siyaset ve FelsefeSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026132012DevletSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026202012Karşılaştırmalı Anayasa ÇalışmalarıSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026232012Kent TarihiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026252012Türkiye'de Kent Yönetiminin EvrimiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026262012Yerel YönetimSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026282012Sürdürülebilir Çevre Politikaları ve UygulamalarıSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
630701026032012Kamu Yönetiminde İleri ÇalışmalarSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026082012Bürokrasi KuramlarıSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026092012Türkiye'de Kamu Yönetiminin ÖzellikleriSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026102012Siyasal DüşüncelerSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026112012Siyaset SosyolojisiSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026122012Siyaset ve FelsefeSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026132012DevletSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026202012Karşılaştırmalı Anayasa ÇalışmalarıSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026232012Kent TarihiSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026252012Türkiye'de Kent Yönetiminin EvrimiSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
630701026282012Sürdürülebilir Çevre Politikaları ve UygulamalarıSeçmeli2Ders Havuzu II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS