Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSpor Yöneticiliği Doktora


Kuruluş


Spor yöneticiliği Anabilim dalı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Üniversite bünyesinde bulunan fiziksel ve eğitimsel imkanları kullanarak gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör üniversitelerinde ve spor kuruluşlarında ve örgütlerinde araştırmacı, öğretim elemanı ve spor yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştirme amaçlı kurulan evrensel bir programdır. 2001-2002 öğretim yılında eğitime başlanan programımızdaki toplam öğrenci sayısı 18’dir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Spor Yöneticiliği alanında doktora diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans Diploması, merkezi sınavla alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak. KPDS-UDS gibi merkezi dil sınavlarından en az 50 puan almış olmak veya üniversitenin yapacağı dil sınavında başarılı olmak. Anabilim dalı tarafından yapılan bilim sınavında başarılı olmak. Farklı alanlardan başvuru yapan adaylar, bilimsel hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri EADB’ce yürütülür. Doktora programı toplam 24 kredi olmak koşuluyla en sekiz adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Doktora programının tümünü tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler, daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredi derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını sekizinci yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her seferinde ikişer olmak üzere toplam dört yarıyıl ek süre verilebilir. Öğrenci, EADB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından en çok ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersler alabilir. EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.


Program Profili


Spor yöneticiliği bölümü doktora programı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör üniversitelerinde ve spor kuruluşlarında ve örgütlerinde araştırmacı, öğretim elemanı ve spor yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştiren evrensel bir programdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


1. Üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı, 2. Kamu ve özel sektöre air spor örgütlerinde (kulüpler, federasyonlar, belediyeler, tatil beldeleri v.b.) spor yöneticiliği 3. Rekreasyon programcılığı, rekreasyon liderliği


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından verilir. EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak doktora öğrencisinin en az (CB) almış olması gerekir. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenebilir ( http://sbe.ibu.edu.tr/yonetmelik.html )


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Sosyal Bilimler Enstitüsü Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gölköy Kampusu, 14280, Bolu Tel: 0374 2534965 0374 2541000/1484 Fax: 0374 2534971 Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gölköy Kampusu, 14280, Bolu Tel:374 2534571 Fax:374 2534636


Bölüm Olanakları


Anabilim dalımız Yüksekokul ve Üniversite bünyesinde bulunan fiziksel ve eğitimsel imkanları kullanmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Bilimsel çalışmaları etkili bir biçimde sunabilme

Ulusal ve uluslararası proje tasarlayabilme

Özgün çalışmalar gerçekleştirebilme

Spor yöneticiliğine ilişkin gelişmeleri izleme ve çalışmalarına uyarlayabilme

Alanına ilişkin bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapabilme

Spor örgütlerinde uygulanan yönetim modellerini irdeleyebilme

Spor örgütlerine uygun yönetim modelleri geliştirebilme

Küreselleşmenin yönetim anlayışına olan etkisini açıklayabilme

Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilme

Beceri


bilimsel çalışma tasarlama ve liderlik etmek

ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bilimsel yaklaşımları kullanarak alana katkı sağlamak

Yetkinlikler


Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalara katılabilme

Bilimsel çalışmalara liderlik edebilme

bilimsel çalışmalar yapmak

bilimsel teorileri irdelemek ve kavramsallaştırmak

spor organizasyonlarında yönetim görevlerinde bulunmak,

ilgili departmanlarla koordinasyonu sağlamak,

Spor yönetim kavramlarını bilimsel olarak derinlemesine bilmek1. bilimsel çalışma tasarlama ve liderlik etmek

2. ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bilimsel yaklaşımları kullanarak alana katkı sağlamak

3. Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalara katılabilme

4. Bilimsel çalışmalara liderlik edebilme

5. bilimsel çalışmalar yapmak

6. bilimsel teorileri irdelemek ve kavramsallaştırmak

7. spor organizasyonlarında yönetim görevlerinde bulunmak,

8. ilgili departmanlarla koordinasyonu sağlamak,

9. Spor yönetim kavramlarını bilimsel olarak derinlemesine bilmek

10. Bilimsel çalışmaları etkili bir biçimde sunabilme

11. Ulusal ve uluslararası proje tasarlayabilme

12. Özgün çalışmalar gerçekleştirebilme

13. Spor yöneticiliğine ilişkin gelişmeleri izleme ve çalışmalarına uyarlayabilme

14. Alanına ilişkin bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapabilme

15. Spor örgütlerinde uygulanan yönetim modellerini irdeleyebilme

16. Spor örgütlerine uygun yönetim modelleri geliştirebilme

17. Küreselleşmenin yönetim anlayışına olan etkisini açıklayabilme

18. Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Bilimsel çalışmaları etkili bir biçimde sunabilme 1 1 1 1 1 1
Ulusal ve uluslararası proje tasarlayabilme
Özgün çalışmalar gerçekleştirebilme 1 1 1 1 1 1
Spor yöneticiliğine ilişkin gelişmeleri izleme ve çalışmalarına uyarlayabilme
Alanına ilişkin bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapabilme
Spor örgütlerinde uygulanan yönetim modellerini irdeleyebilme
Spor örgütlerine uygun yönetim modelleri geliştirebilme 1 1 1 1 1 1
Küreselleşmenin yönetim anlayışına olan etkisini açıklayabilme
Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilme 1 1 1 1 1 1
bilimsel çalışma tasarlama ve liderlik etmek
ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bilimsel yaklaşımları kullanarak alana katkı sağlamak
Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalara katılabilme 1 1 1 1 1 1
Bilimsel çalışmalara liderlik edebilme 1 1 1 1 1 1
bilimsel çalışmalar yapmak 1 1 1 1 1 1
bilimsel teorileri irdelemek ve kavramsallaştırmak 1 1 1 1 1 1
spor organizasyonlarında yönetim görevlerinde bulunmak, 1 1 1 1 1 1
ilgili departmanlarla koordinasyonu sağlamak, 1 1 1 1 1 1
Spor yönetim kavramlarını bilimsel olarak derinlemesine bilmek 1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001026012000Yönetim Bilimi ve SporZorunlu30024.00
631001026452000Seçmeli Ders ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001026022000Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve SporZorunlu30012.00
631001026042000Yönetim Ve Spor PolitikalarıZorunlu30012.00
631001026462000Seçmeli Ders IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001026032000Sporda Yönetsel SorunlarZorunlu30012.00
631001026052016SeminerZorunlu0206.00
631001026472000Seçmeli Ders IIISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001026422000YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001026412000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu50024.00
631001026432000Tez Çalışması Zorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001026412014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
631001026422014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631001026112000Serbest Zaman Felsefesi Planlaması ve YönetimiSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026132000Farklı Yaş Gurupları İçin Serbest Zaman EtkinlikleriSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026152000Eğitim Kurumlarında Spor Organizasyon ve Yönetim Seçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026252000Sosyal Yapı, İletişim ve SporSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026312000Spor Felsefesi ve Etik KonularSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026352000Spor TurizmiSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026372000Spor Pazarlaması ve SponsorlukSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631001026392000Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026082000Sporda Toplam Kalite YönetimiSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026102000Yük.Öğretimde Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon ProgramlarıSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026142000Liderlik ve SporSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026242000İleri Spor SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026302000Spor TarihiSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026342000Spor Kültürü ve Olimpik EğitimSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026382000Çok Değişkenli İstatistikSeçmeli1Seçmeli Ders I3006.00
631001026402000Bilgisayar Uygulamalı İstatistikSeçmeli1Seçmeli Ders I30010.00
631001026372000Spor Pazarlaması ve SponsorlukSeçmeli2Seçmeli Ders II3006.00
631001026302000Spor TarihiSeçmeli2Seçmeli Ders II30010.00
631001026342000Spor Kültürü ve Olimpik EğitimSeçmeli2Seçmeli Ders II30010.00
631001026382000Çok Değişkenli İstatistikSeçmeli2Seçmeli Ders II3006.00
631001026402000Bilgisayar Uygulamalı İstatistikSeçmeli2Seçmeli Ders II30010.00
631001026372000Spor Pazarlaması ve SponsorlukSeçmeli3Seçmeli Ders III3006.00
631001026302000Spor TarihiSeçmeli3Seçmeli Ders III30010.00
631001026342000Spor Kültürü ve Olimpik EğitimSeçmeli3Seçmeli Ders III30010.00
631001026382000Çok Değişkenli İstatistikSeçmeli3Seçmeli Ders III3006.00
631001026402000Bilgisayar Uygulamalı İstatistikSeçmeli3Seçmeli Ders III30010.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS