Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSpor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Üniversite bünyesinde bulunan fiziksel ve eğitimsel imkanları kullanarak gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör üniversitelerinde ve spor kuruluşlarında ve örgütlerinde araştırmacı, öğretim elemanı ve spor yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştirme amaçlı kurulan evrensel bir programdır. 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlanan programımızdaki toplam öğrenci sayısı 12’dir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisans Diploması, merkezi sınavla alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak. KPDS-UDS gibi merkezi dil sınavlarından en az 50 puan almış olmak veya üniversitenin yapacağı dil sınavında başarılı olmak. Anabilim dalı tarafından yapılan bilim sınavında başarılı olmak. Farklı alanlardan başvuru yapan adaylar, bilimsel hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


(1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri EADB’ce yürütülür. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (2)Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. (3) Kredi derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her seferinde bir yarıyıl olmak üzere toplam iki yarıyıl ek süre verilebilir. (4) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. (5) Öğrenci, lisans programının mezuniyet yılında aldığı lisansüstü dersleri, lisans diploması almak için zorunlu kredi hesabında yer almaması koşuluyla, zorunlu kredi yüküne saydırabilir. (6) Öğrenci, EADB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından en çok ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersler alabilir. (7) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.


Program Profili


Spor yöneticiliği anabilimdalı tezli yüksek lisans programı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör üniversitelerinde ve spor kuruluşlarında ve örgütlerinde araştırmacı, öğretim elemanı ve spor yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştiren evrensel bir programdır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


1. Üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı, 2. Kamu ve özel sektöre ait spor örgütlerinde (kulüpler, federasyonlar, belediyeler, tatil beldeleri v.b.) spor yöneticiliği 3. Rekreasyon programcılığı, rekreasyon liderliği


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adayların gerekli şartları sağlamaları koşuluyla doktora programında öğrenim görme hakları bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından verilir. EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) almış olması gerekir. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenebilir ( http://sbe.ibu.edu.tr/yonetmelik.html )


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Sosyal Bilimler Enstitüsü Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gölköy Kampusu, 14280, Bolu Tel: 0374 2534965 0374 2541000/1484 Fax: 0374 2534971 Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gölköy Kampusu, 14280, Bolu Tel:374 2534571 Fax:374 2534636


Bölüm Olanakları


Anabilim dalımız Yüksekokul ve Üniversite bünyesinde bulunan fiziksel ve eğitimsel imkanları kullanmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Bilimsel çalışmaları etkili bir biçimde sunabilme

Ulusal ve uluslararası proje tasarlayabilme

Özgün çalışmalar gerçekleştirebilme

Spor yöneticiliğine ilişkin gelişmeleri izleme ve çalışmalarına uyarlayabilme

Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalara katılabilme

Alanına ilişkin bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapabilme

Spor örgütlerinde uygulanan yönetim modellerini irdeleyebilme

Spor örgütlerine uygun yönetim modelleri geliştirebilme

Küreselleşmenin yönetim anlayışına olan etkisini açıklayabilme

Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilme

Bilimsel etik kurallarını benimseme ve yaşamına uyarlayabilme

Çalışmalarında farklı bakış açılarını kullanabilme

Bağımsız araştırma yapma becerisi geliştirebilme

Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme

Alanına ilişkin problem durumları saptayabilme

Takım çalışmasına yatkın olabilme

Eleştirel düşünme becerileri geliştirebilme

Yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkileri açıklayabilme

Spor yöneticiliği alanındaki gelişmeleri izleyebilme

Küreselleşmenin spor yöneticiliği alanına olan etkisini yorumlayabilme

Spor örgütlerini yönetim boyutlarıyla irdeleyebilme

Teknolojiden etkin biçimde yararlanabilme

Spor Yöneticiliğine ilişkin özgün çalışmalar yapabilme

Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki farklılıkları açıklayabilme

Beceri


bilimsel araştırma sürecini uygulayabilmek

istatistik programları kullanabilmek

Yetkinlikler


araştırma önerisi hazırlayabilme

araştırmalarda araştırmacı olarak yer almak

bilimsel çalışmaları analiz etmek kavramak

spor organizasyonlarında yönetim görevlerinde bulunmak,

insan kaynaklarını yönetebilmek ve yönlendirmek

Spor yönetim kavramlarını bilimsel olarak derinlemesine bilmek1. Bilimsel çalışmaları etkili bir biçimde sunabilme

2. Ulusal ve uluslararası proje tasarlayabilme

3. Özgün çalışmalar gerçekleştirebilme

4. Spor yöneticiliğine ilişkin gelişmeleri izleme ve çalışmalarına uyarlayabilme

5. Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalara katılabilme

6. Alanına ilişkin bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapabilme

7. Spor örgütlerinde uygulanan yönetim modellerini irdeleyebilme

8. Spor örgütlerine uygun yönetim modelleri geliştirebilme

9. Küreselleşmenin yönetim anlayışına olan etkisini açıklayabilme

10. Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilme

11. bilimsel araştırma sürecini uygulayabilmek

12. istatistik programları kullanabilmek

13. araştırma önerisi hazırlayabilme

14. araştırmalarda araştırmacı olarak yer almak

15. bilimsel çalışmaları analiz etmek kavramak

16. spor organizasyonlarında yönetim görevlerinde bulunmak,

17. insan kaynaklarını yönetebilmek ve yönlendirmek

18. Spor yönetim kavramlarını bilimsel olarak derinlemesine bilmek

19. Bilimsel etik kurallarını benimseme ve yaşamına uyarlayabilme

20. Çalışmalarında farklı bakış açılarını kullanabilme

21. Bağımsız araştırma yapma becerisi geliştirebilme

22. Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme

23. Alanına ilişkin problem durumları saptayabilme

24. Takım çalışmasına yatkın olabilme

25. Eleştirel düşünme becerileri geliştirebilme

26. Yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkileri açıklayabilme

27. Spor yöneticiliği alanındaki gelişmeleri izleyebilme

28. Küreselleşmenin spor yöneticiliği alanına olan etkisini yorumlayabilme

29. Spor örgütlerini yönetim boyutlarıyla irdeleyebilme

30. Teknolojiden etkin biçimde yararlanabilme

31. Spor Yöneticiliğine ilişkin özgün çalışmalar yapabilme

32. Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki farklılıkları açıklayabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Bilimsel çalışmaları etkili bir biçimde sunabilme
Ulusal ve uluslararası proje tasarlayabilme
Özgün çalışmalar gerçekleştirebilme
Spor yöneticiliğine ilişkin gelişmeleri izleme ve çalışmalarına uyarlayabilme
Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalara katılabilme
Alanına ilişkin bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapabilme
Spor örgütlerinde uygulanan yönetim modellerini irdeleyebilme
Spor örgütlerine uygun yönetim modelleri geliştirebilme
Küreselleşmenin yönetim anlayışına olan etkisini açıklayabilme
Alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapabilme
Bilimsel etik kurallarını benimseme ve yaşamına uyarlayabilme
Çalışmalarında farklı bakış açılarını kullanabilme
Bağımsız araştırma yapma becerisi geliştirebilme
Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
Alanına ilişkin problem durumları saptayabilme
Takım çalışmasına yatkın olabilme
Eleştirel düşünme becerileri geliştirebilme
Yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkileri açıklayabilme
Spor yöneticiliği alanındaki gelişmeleri izleyebilme
Küreselleşmenin spor yöneticiliği alanına olan etkisini yorumlayabilme
Spor örgütlerini yönetim boyutlarıyla irdeleyebilme
Teknolojiden etkin biçimde yararlanabilme
Spor Yöneticiliğine ilişkin özgün çalışmalar yapabilme
Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki farklılıkları açıklayabilme
bilimsel araştırma sürecini uygulayabilmek 1 1 11 1 1
istatistik programları kullanabilmek 1 1 11 1 1
araştırma önerisi hazırlayabilme 1 1 11 1 1
araştırmalarda araştırmacı olarak yer almak 1 1 11 1 1
bilimsel çalışmaları analiz etmek kavramak 1 1 11 1 1
spor organizasyonlarında yönetim görevlerinde bulunmak, 1 1 11 1 1
insan kaynaklarını yönetebilmek ve yönlendirmek 1 1 11 1 1
Spor yönetim kavramlarını bilimsel olarak derinlemesine bilmek 1 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001015912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001015062016SeminerZorunlu0206.00
631001015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001015302014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
631001026412014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631001015302014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
631001026412014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631001015052000Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631001015022000Dünyada Spor Yönetimi ve OlimpizmSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015042000Spor Bilimlerinde İstatistikSeçmeli1Seçmeli I300.00
631001015152000Spor PazarlamasıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015232000Spor SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015272000Rekreasyon YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015102000Yönetimde Çağdaş GelişmelerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015122000Spor Yönetiminde Etik ve Fair PlaySeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015162000Bilgisayar Uygulamalı İstatistikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015182000Sporda Toplam Kalite YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015222000Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631001015052000Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631001015022000Dünyada Spor Yönetimi ve OlimpizmSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631001015162000Bilgisayar Uygulamalı İstatistikSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS