Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıÇatışma Yönetimi ve Müzakere Tezsiz Yüksek Lisans


Kuruluş


2016


Kazanılan Derece


Uzmanlık


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına; lisans programlarından mezun öğrenciler herhangi bir bilimsel hazırlık dersi almadan doğrudan programa başlayacaktır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması, gerekir. Adayların başarı düzeylerine ilişkin kriterler; EADB, Enstitü Kurulu ve Senato tarafından belirlenir. Bu kriterlere göre başarılı bulunanlar, lisansüstü programlarına kabul edilirler. Kesin sonuçlar, ilgili Enstitü tarafından açıklanır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


bir lisans diplomasına sahip olması yeterlidir


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci 1.yarıyılda iki adet zorunlu, üç adet seçmeli ders, 2.yarıyılda ise iki adet zorunlu, üç adet seçmeli ve bir zorunlu Dönem Projesi dersi almakla yükümlüdür. Yüksek lisans derecesi alabilmek için ulusal kredi tanımlamasına göre; en az 30 kredilik 10 ders ve kredisiz Dönem Projesi dersinin tamamlanması gerekmektedir. Bologna kredi tanımlamasına göre birinci ve ikinci dönemlerde alınacak 60 AKTS değerinde derslerin ve yine 30 AKTS değerinde Dönem Projesi Dersinin tamamlanması gerekmektedir. Çatışma ve Barış Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en az 2 yarıyıldır. Mezun olabilmek için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.


Program Profili


Önerilen tezsiz yüksek lisans programı interdisiplinerdir ve ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler, psikoloji, siyaset bilimi dallarını kapsamaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi konumu ve mevcut öğrenci profili gereği, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında hızla büyüyen bir üniversite özelliği taşımaktadır. Mezun tüm öğrencilerimizin yanı sıra farklı disiplinlerden mezun olan ve akademik kariyer yapmak ya da uzmanlaşmak isteyen, bu amaçla da Çatışma Yönetimi ve Müzakere Tezsiz Yüksek Lisans Programının önemine inananların talepleri her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Türkiye’de Yalova Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi sayısı çok sınırlı birkaç üniversite dışında Çatışma Yönetimi ve Müzakere alanında lisanüstü düzeyde programları açan üniversite yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla açılması talep edilen bu programa gelecek öğrenci talepleri de o oranda fazla olacaktır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Önerilen program interdisipliner niteliktedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenci 1.yarıyılda iki adet zorunlu, üç adet seçmeli ders, 2.yarıyılda ise iki adet zorunlu, üç adet seçmeli ve bir zorunlu Dönem Projesi dersi almakla yükümlüdür. • Yüksek lisans derecesi alabilmek için ulusal kredi tanımlamasına göre; en az 30 kredilik 10 ders ve kredisiz Dönem Projesi dersinin tamamlanması gerekmektedir. Bologna kredi tanımlamasına göre birinci ve ikinci dönemlerde alınacak 60 AKTS değerinde derslerin ve yine 30 AKTS değerinde Dönem Projesi Dersinin tamamlanması gerekmektedir. • Çatışma ve Barış Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en az 2 yarıyıldır. • Mezun olabilmek için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Öğrenci 1.yarıyılda iki adet zorunlu, üç adet seçmeli ders, 2.yarıyılda ise iki adet zorunlu, üç adet seçmeli ve bir zorunlu Dönem Projesi dersi almakla yükümlüdür. • Yüksek lisans derecesi alabilmek için ulusal kredi tanımlamasına göre; en az 30 kredilik 10 ders ve kredisiz Dönem Projesi dersinin tamamlanması gerekmektedir. Bologna kredi tanımlamasına göre birinci ve ikinci dönemlerde alınacak 60 AKTS değerinde derslerin ve yine 30 AKTS değerinde Dönem Projesi Dersinin tamamlanması gerekmektedir. • Çatışma ve Barış Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en az 2 yarıyıldır. • Mezun olabilmek için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI


Bölüm Olanakları


Eğitim-Öğretim Ve Araştırma İçin Mevcut Bilgisayar Ekipmanlarının Dökümü Ve Bunların Kullanım Amaçları Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümü Madde 12’de verilmiştir. Bu bilgisayar ekipmanları inceleme, araştırma ve bilgisayar uygulamalı dersler için kullanılmaktadır. Bu amaçla bu bilgisayarlarımızda @Risk Enterprise Edition, EQS, GAMS, SPSS ve Promethee programları yüklenmiştir. Öğrencilerimiz bu programları kullanarak üzerinde çalışmış oldukları araştırmaları konusunda kapsamlı analizler yapabileceklerdir. Lisansüstü Öğrencilerin Kullanımına Açık Terminal Ve/Veya Kişisel Bilgisayar Sayıları Ve Bunların Kullanıma Açık Olduğu Süreler Lisansüstü öğrencilerinin bilgisayar kullanımına yönelik olarak AİBÜ-İİBF-230 ve AİBÜ-İİBF-231 numaralı sınıflar düzenlenmiştir. Bu sınıflar hafta içi olmak üzere 09.00-23.00 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açıktır. Önerilen Programla İlgili Olarak Üniversite Kütüphanesinde Bulunan Sürekli Yayınların Adları Önerilen programla ilgili olarak üniversite kütüphanesinde bulunan sürekli yayınların adları EK-6’da sunulmuştur.

Program Çıktıları

Bilgi


Çatışma Yönetimi ve Müzakere alanında güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.

Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

Beceri


Çatışma ve Müzakere ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanmak.

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Çatışma ve Müzakere alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

Çatışma ve Müzakere alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.1. Çatışma Yönetimi ve Müzakere alanında güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.

2. Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

3. Çatışma ve Müzakere ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

4. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

7. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanmak.

8. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

9. Çatışma ve Müzakere alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

10. Çatışma ve Müzakere alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

11. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

12. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

13. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Çatışma Yönetimi ve Müzakere alanında güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.
Çatışma ve Müzakere ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. 1
Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir. 1
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. 1
Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanmak. 1
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1
Çatışma ve Müzakere alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek. 1
Çatışma ve Müzakere alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 1
Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder. 1
Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1
Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
63140007012016Çatışma Çalışmalarına GirişZorunlu3006.00
63140007032016Uyuşmazlık Analizinde Kavramlar ve TeorilerZorunlu3006.00
631401015912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
63140007022016Proje Yazımı ve Araştırma YöntemleriZorunlu3006.00
63140007042016MüzakereZorunlu3006.00
631401015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
63140007052016Dönem ProjesiZorunlu0006.00
Toplam:6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
63140007062016Siyaset SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007072016Siyaset PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007082016Örgüt PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007092016Çatışmanın Ekonomi-PolitiğiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007102016Gençlik ve Şiddet KültürüSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007112016Kimliğe Dayalı ÇatışmalarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007122016Barış EğitimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007132016Çatışma ve MedyaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007142016Çatışma TeorileriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007152016Çatışmayı Önleme ve Barış İnşasıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007162016Çatışma Çözümünde Üçüncü Tarafların RolüSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007172016Çatışma Çözümünde LiderlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007182016Çatışmayı Dönüştürme YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007192016Uluslararası İnsan Hakları HukukuSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007202016İnsan Hakları ve GöçSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007212016Çatışma Çözümü ve DemokratikleşmeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007222016Çatışma ve HukukSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007232016Uluslararası GüvenlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007242016Terörle Mücadele ve Terörizmin Sosyal BoyutlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007252016Güvenliğe Disiplinlerarası YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007262016Sivil Toplum ve Barışçıl EylemSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007272016Çatışma ve Küresel IsınmaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007282016Toplumsal Cinsiyet ve BarışSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007292016Bellek ÇalışmalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007302016Çatışma ve Müzakerede EtikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007312016Devrim ve Toplumsal HareketSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007322016Güvenliğe Askeri Olmayan TehditlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007332016Güvenlik ve MilliyetçilikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007342016Gruplararası ÇatışmaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007352016Barış ve AdaletSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007362016Dış Politika ve Uyuşmazlık ÇözümüSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007372016Güvenlik ve KalkınmaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
63140007062016Siyaset SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007072016Siyaset PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007082016Örgüt PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007092016Çatışmanın Ekonomi-PolitiğiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007102016Gençlik ve Şiddet KültürüSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007112016Kimliğe Dayalı ÇatışmalarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007122016Barış EğitimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007132016Çatışma ve MedyaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007142016Çatışma TeorileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007152016Çatışmayı Önleme ve Barış İnşasıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007162016Çatışma Çözümünde Üçüncü Tarafların RolüSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007172016Çatışma Çözümünde LiderlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007182016Çatışmayı Dönüştürme YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007192016Uluslararası İnsan Hakları HukukuSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007202016İnsan Hakları ve GöçSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007212016Çatışma Çözümü ve DemokratikleşmeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007222016Çatışma ve HukukSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007232016Uluslararası GüvenlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007242016Terörle Mücadele ve Terörizmin Sosyal BoyutlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007252016Güvenliğe Disiplinlerarası YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007262016Sivil Toplum ve Barışçıl EylemSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007272016Çatışma ve Küresel IsınmaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007282016Toplumsal Cinsiyet ve BarışSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007292016Bellek ÇalışmalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007302016Çatışma ve Müzakerede EtikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007312016Devrim ve Toplumsal HareketSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007322016Güvenliğe Askeri Olmayan TehditlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007332016Güvenlik ve MilliyetçilikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007342016Gruplararası ÇatışmaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007352016Barış ve AdaletSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007362016Dış Politika ve Uyuşmazlık ÇözümüSeçmeli2Seçmeli II3006.00
63140007372016Güvenlik ve KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS